دانشجویان دکتری گروه مهندسی عمران

 

  ردیف     نام خانوادگی     نام     ترم ورود     نام رشته تحصیلی     استاد راهنما      
۱ سامان فرجی ۳۹۶۱ مهندسی عمران گرایش سازه فریدون رضایی
2 فرهپور محمدامین ۳۹۶۱ مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک وحیدرضا اوحدی
3 قربانی مهرناز ۳۹۶۲ مهندسی عمران گرایش سازه فریدون رضایی
4 یوسفی بهنام ۳۹۶۱ مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک وحیدرضا اوحدی
5 رئیسی رویا ۳۹۷۱ مهندسی عمران گرایش سازه فریدون رضایی
6 عباسیان طائب مریم ۳۹۷۱ مهندسی عمران گرایش سازه فریدون رضایی
7 خطیبی سیدحسین ۳۹۷۱ مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک محمد ملکی
8 چالی عرفان ۳۹۸۱ مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک محمد ملکی
9 میرزازاده زینب ۳۹۸۱ مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک وحیدرضا اوحدی
10 جمالی حمیدرضا ۳۹۹۱ مهندسی عمران گرایش سازه فریدون رضایی
11 قمری مسعود ۳۹۹۱ مهندسی عمران گرایش سازه محمد شوشتری
12 لقمانی نیکتا ۳۹۹۱ مهندسی عمران گرایش سازه محمود نیلی
13 راغب مهدی ۳۹۹۱ مهندسی عمران-سازه مصطفی راغب
14 صفری افشین ۳۹۹۱ مهندسی عمران گرایش سازه محمود نیلی