اعضای هیات علمی

مهرداد عنبریان

مهرداد عنبریان

مهرداد عنبریان   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسینی مهر سیدحسین مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن دکتری 1393/06/29
مبینا صالحی تأثیر پردازش سیگنال الکترومایوگرافی بر سینرژی عضلات اندام تحتانی حین راه رفتن کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
حسن محمدی تاثیر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر سینرژی عضلات اندام تحتانی با استفاده از روش الگوریتم تجزیه نا منفی ماتریسی طی راه رفتن کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
حامد اسماعیلی اثر طولانی مدت استفاده از توکفشی بر تغییرپذیری الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی افراد دارای کف پای صاف حین راه رفتن کارشناسی ارشد 1391/06/11
حامد اسماعیلی اثر خستگی ناشی از دویدن و ساختار کف پا بر ریسک فاکتورهای آسیب اندام تحتانی در دوندگان مبتدی دکتری 1395/03/04
شکوفه باغبان بهار بررسی تاثیر دوازده هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی، تعادل و توزیع فشار کف پایی زنان سالمند کارشناسی ارشد 1393/07/15
یونس باقری فرد مقایسه پروفایل میوالکتریک عضلات منتخب اندام تحتانی طی فاز استانس راه رفتن در افراد کم توان ذهنی و همسالان نرمال کارشناسی ارشد 1393/02/05
حجت بیناباجی آثار فوری استفاده از یک نوع کفی Arch Support بر الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب راه رفتن در دانش آموزان با پای پرونت و مقایسه برخی پارامترهای کف پای آنها با همسالان نرمال کارشناسی ارشد 1390/09/28
فرشید تیموری بروجنی اثر خستگی موضعی عضله سرینی میانی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی و تنه و توزیع فشار کف پایی در طی راه رفتن کارشناسی ارشد 1395/10/20
مهلقا جام بزرگ تأثیر تمرینات اصلاحی بر ویژگی های فشار کف پایی در کودکان چاق دچار کف پای صاف حین راه رفتن کارشناسی ارشد 1399/08/29
علی جلالوند بررسی تأثیر پروتکل تمرینی گیت به عقب بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن بیماران دچار استئوآرتریت زانو دکتری 1395/07/07
بهروز حاجیلو اثر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر میزان انحرافات COP و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین راه رفتن: مقایسه بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار کارشناسی ارشد 1391/06/12
بهروز حاجیلو تاثیر خستگی بر سینرژی عضلات منتخب اندام تحتانی حین دویدن با روش الگوریتم تجزیه نامنفی ماتریسی دکتری دانلود 1397/07/07
سیدحسین حسینی مقایسه تاثیر تمرین ایزوکینتیک مبتنی بر فعالسازی انتخابی VMO و تمرین عمومی عضلات چهارسر بر موقعیت قرارگیری پاتلا و ویژگیهای سونوگرافیک و الکترومایوگرافیک عضلات وستوس در مبتلایان به سندروم درد پاتلوفمورال دکتری دانلود 1394/03/16
سیدعبدالعلی حسینی اثر آنی استفاده از کفش مینیمالیست بر میزان فعالیت و هم انقباضی عضلات منتخب پای افراد سالم حین فرود تک پا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سیداسماعیل حسینی نژاد تاثیر تمرین تعادلی تخصصی (بالانس روی دست) بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده، هنگام مواجهه با شتاب ناگهانی در مردان غیرورزشکار کارشناسی ارشد 1390/07/12
مهدی دهقانی ارانی اثرات فوری کفش ناپایدار بر میزان فعالیت میوالکتریکی عضلات ناحیه تنه حین بلند کردن بار کارشناسی ارشد 1396/11/16
زهرا دهقانی سیدی تعیین گروه های عملکردی با استفاده از ویژگی های فشار کف پایی حین دویدن کارشناسی ارشد 1397/11/30
علی ذوالفقاری اثر فوری خستگی ناشی از دویدن بر ویژگیهای فشار کف پایی در شرایط با و بدون بریس در افراد دارای پیچ خوردگی مزمن مچ پا کارشناسی ارشد 1397/07/10
علی ذوالفقاری اثر فوری خستگی ناشی از دویدن بر ویژگی های فشار کف پایی در شرایط با و بدون بریس در افراد دارای پیچ خوردگی مزمن مچ پا کارشناسی ارشد 1397/08/10
محمدجواد رضی تاثیر تغییر ارتفاع پاشنه پا بر تغییرات کینماتیکی و فعالیت الکترومایوگرافی برخی از عضلات در حین انجام حرکت اسکات کارشناسی ارشد 1390/07/04
علیرضا رضایی ناظر تأثیر تمرینات فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات کمری- لگنی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن انتشاری کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/10
فاطمه سالاری اسکر مقایسه اثر استفاده طولانی مدت از ارتز حمایت کننده کشکک و اجرای تمرینات اختصاصی بر روی بهبود درد کشکک رانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
مصطفی سپهریان اثر خستگی عملکردی دوچرخه سواری بر میزان انحرافات COP{ و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین دویدن سه گانه کاران مبتدی کارشناسی ارشد 1392/06/27
سیده رویا سقایی اثر خستگی بر قدرت و فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر رانی و دوقلوی داخلی در مردان بسکتبالیست آماتور و حرفه ای کارشناسی ارشد 1391/12/19
عابد سلیمی کلاس بندی دینامیک پا با استفاده از ویژگی های زمانی استانس راه رفتن کارشناسی ارشد 1394/08/24
سهیلا شاوردی اثر سرعت دویدن بر توزیع فشار کف پایی در دوندگان مبتدی با انواع ساختار کف پا کارشناسی ارشد 1398/11/26
حسین شفیعی تاثیر تمرینات ثباتی عملکردی بر فاکتورهای منتخب نورومکانیکال در ورزشکاران بعد از بازسازی لیگامان صلیبی قدامی کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/23
امیررضا صدیقی مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی حین دویدن روی تردمیل و سالن ورزشی با انواع مختلف کفی های طبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
زهرا صفایی شکیب سنجش چگالی و نسبت چربی تام بدن بر پایه 2 مدل پیشگوی رگرسیون خطی و لگاریتمی در دختران 16-12 سال شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1390/07/12
حمزه صمیمی بررسی اثر توکفشی Arch Support بر جابجایی مرکز فشار و فعالیت عضلانی اندام تحتانی در افراد سالمند کارشناسی ارشد 1390/04/04
سعداله عزیزپور اثر ارتروزهای نرم و نیمه سخت بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات انتخابی ساق طی راه رفتن در افراد دارای پای پرونیت و سوپینت کارشناسی ارشد 1390/03/21
سجاد عوض زاده سامانی اثر دو روش گرم کردن سنتی و نیرومندسازی پس فعالی بر متغیرهای کینتیکی و الکترومیوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی کارشناسی ارشد 1395/06/20
لیلا غزاله بررسی دینامیک مفاصل بدن با هدف ارائه شاخصی مناسب برای ارزیابی تعادل در وضعیت ایستاده دکتری 1393/12/11
معصومه فدائی تأثیر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی هنگام بلند کردن بار با روش های متفاوت کارشناسی ارشد 1394/11/27
نسا فرزانه هراباد اثر ساختار کف پا بر ویژگی های فشار کف پایی در کودکان چاق 10 تا 13 ساله حین راه رفتن کارشناسی ارشد 1398/11/16
هدی فقفوریان بررسی ویژگی فعالیت های عضلانی در بازیابی کنترل پاسچر پس از اعمال آشفتگی در افراد مبتلا به کایفوسیس کارشناسی ارشد 1391/12/05
محمدحسین قاسمی بررسی اثرات سرد کردن بر متغیرهای میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی پای برتر حین فرود-پرش تک پا کارشناسی ارشد 1394/06/08
محمدحسین قاسمی بررسی اثر فوری توکفشی با وج های مختلف بر سطح راحتی، متغیرهای میوالکتریکی عضلات منتخب ناحیه تنه و مرکز فشار حین برداشتن بار دکتری 1398/06/27
معصومه قلی پور سنجش شاخص های کارایی عضلانی و انباشت لاکتات هنگام ارگومتری زیر بیشینه به دو روش رکاب زدن در دوچرخه سواران حرفه ای 30-20 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
رضا قهرمانی تاثیر حاد چهار پروتکل گرم کردن به روش نیرومندسازی پس فعالی بر شاخص های عملکردی و الکترومایوگرافی پرش عمودی مردان ورزشکار کارشناسی ارشد 1393/06/29
میثم کاظمی دوست اثر خستگی عضلات شکم بر ویژگیهای فشار کف پایی طی دویدن کارشناسی ارشد 1398/09/30
آذر کورشی زائر مقایسه پارامترهای فشار کف پایی کودکان کم توان ذهنی با همسالان نرمال در طی مرحله استانس راه رفتن کارشناسی ارشد 1394/10/26
مجتبی گلپریان تاثیر وضعیت قرارگیری تنه و پاها بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای تمرینات مقاومتی پرس پا کارشناسی ارشد 1394/06/28
زانیار محمدی تعیین گروه های عملکردی هنگام راه رفتن براساس ویژگی های فشار کف پایی کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهره محمدنظری مقایسه فعالیت الکتریکی منتخبی از عضلات تنه و ران در حرکت خم شدن به جلو و برگشت با بارهای مختلف در افراد با و بدون کمردرد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
مهناز مروی اصفهانی اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب بر تعادل ایستا و الگوی راه رفتن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (آتاکسی مخچه ای و اسپاستیک) شهر اصفهان دکتری 1393/10/17
هدا مزینی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی دکتری 1393/06/19
مهسا مظفری کاکاوندی طبقه بندی پا بر اساس ویژگی های زمانی roll-over پا در طی راه رفتن با استفاده از اطلاعات فشار کف پایی کارشناسی ارشد 1393/07/15
معصومه م عبدی مقایسه دو روش متفاوت رکاب زدن روی شاخص خستگی عضلات اندام تحتانی در تیم دوچرخه سواری همدان کارشناسی ارشد 1391/11/21
محمد معین اثرات بریس جدید مچ پا بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات مچ پا حین پرش-فرود در افراد دچار ناپایداری مزمن مچ پا در مقایسه با گروه کنترل کارشناسی ارشد 1397/08/10
سارا مقدسی مقایسه فعالیت میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی وجابجایی مرکز فشار پاها در مرحله ی انتهایی راه رفتن به دو صورت برنامه ریزی شده و غیرمنتظره در بیماران مبتلا به MS کارشناسی ارشد 1394/11/27
عین اله نادری مقایسه سه روش تمرینات اصلاحی بر راستای ستون فقرات افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار دکتری 1394/02/06
سیداحسان نقیبی طراحی، روایی و پایایی سنجی مدل استعدادیابی ورزشکاران کارته کا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آرگونومی در ورزش 1510413 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1401
آناتومی بالینی و عملکردی 1510510 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (18:00 - 19:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بیومکانیک ورزشی 2 1510400 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1401
بیومکانیک ورزشی کاربردی 1510396 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1401
مکانیک مفاصل 1510203 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1401
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510397 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حرکت شناسی 1510119 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سنجش و اندازه گیری درعلوم ورزشی 1510577 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آرگونومی در ورزش 1510413 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آناتومی انسانی 1510025 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510538 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بیومکانیک ورزشی کاربردی 1510396 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
متون خارجی در علوم ورزشی 1510024 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مطالعه هدایت شده بیومکانیک 1510239 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510397 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تکنیک های آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510513 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حرکت شناسی 1510119 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی دستگاه عصبی و عضلانی 1510198 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3