موسی اعظمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

موسی اعظمی

کشاورزی / ترویج و آموزش کشاورزی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Science mapping of water governance research in retrospect"
  Mehrdad Pouya, Mousa Aazami, Klaudia Halászová, Hosein Azadi
  WATER INTERNATIONAL, Vol. , pp.217-239, 2023
 2. "Tourism wetlands and rural sustainable livelihood: The case from Iran"
  Mousa Aazami, كاروان شانازي
  JOURNAL OF OUTDOOR RECREATION AND TOURISM-RESEARCH PLANNING AND MANAGEMEN, Vol. , 2020
 3. "Women’s participation in rural cooperatives in Iran"
  Mousa Aazami, نسيم ايزدي, pouria ataie
  Rural Society, Vol. , pp.240-255, 2019
 4. "Drought impact assessment on rural livelihood systems in Iran"
  مهدي خياطي, Mousa Aazami
  ECOLOGICAL INDICATORS, Vol. , 2016
 5. "Ladder of participation in rural upgrading projects ofWestern Iran"
  Mousa Aazami, Mehrdad Pouya, مهسا معتقد
  International Journal of Sustainable Development, Vol. , pp.228-241, 2016
 6. "Assessment of Agricultural Farming Systems Sustainability inHamedan Province Using Ecological Footprint Analysis(Case Study: Irrigated Wheat)"
  Karim Naderi Mahdei, عبدالعلي بهرامي, Mousa Aazami, Mohsen Sheklabadi
  Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. , pp.1409-1420, 2015
 7. "Fostering students’ competence in identifying business opportunities in entrepreneurship education"
  Saeid Karimi, Harm Biemans, Thomas Lans, Mousa Aazami, Martin Mulder
  INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL, Vol. , 2014
 8. "An Investigation of Influencing Factors on the OptimalManagement of Agricultural Water by Using System Approach"
  مسعود ساميان, Karim Naderi Mahdei, Heshmatollah Saadi, Reza Movahedi, Mousa Aazami, Hamid Balali
  International Bulletin Water resources and Development, Vol. , pp.1-12, 2014
 9. "The Analysis of Effective Factors on Non-Accepting of Organic Agriculture Products From the Viewpoint of Agricultural Experts (Case Study: Alborz province)"
  Mousa Aazami, Feizollah Monavvari Fard, Samira Jeyhoni, Somaye Eydi, Habib Reyhani, Sayed Alireza Ghadimi
  International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Vol. , pp.260-272, 2013
 10. "THE PATH ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL COMPONENTS IN ECONOMIC EMPOWERING OF RURAL WOMEN IN IRAN"
  Mousa Aazami, هما سروش مهر, Heshmatollah Saadi
  International Journal of Sustainable Development, Vol. , pp.109-114, 2012
 11. "ارزیابی وضعیت شاخصهای حکمرانی خوب در اکوسیستمهای تاالبی(مطالعه تاالب زریوار، شهرستان مریوان)"
  کاروان شانازی، موسی اعظمی
  محیط زیست طبیعی، نسخه ، صفحات:117-131، 1402
 12. "عوامل موثر بر اصلاح الگوی کشت زراعی از دیدگاه کارشناسان با کاربست دیمتل خاکستری"
  موسی اعظمی، کبری حسن پور، آمنه نظرپور
  علوم ترویج و آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:89-99، 1401
 13. "واکاوی وضعیت و تبیین کننده های امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی شهرستان بهار، استان همدان"
  نسرین بیاناتی، موسی اعظمی، یاسر محمدی
  پژوهش های روستایی، نسخه ، صفحات:298-313، 1401
 14. "تحقق پذیری شاخصهای حکمرانی شایسته منابع آب کشاورزی در تشکلهای آب بران دشت آبی کامیاران کردستان"
  موسی اعظمی، شاهو دشتی، کاروان شانازی
  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:11-30، 1401
 15. "تحلیل شکاف جغرافیایی شاخصهای توسعه کشاورزی در استان همدان"
  موسی اعظمی، هاجر وحدت مودب
  مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، نسخه ، صفحات:115-132، 1400
 16. "واکاوی نقش ترویج کشاورزی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: یک پژوهش کیفی در شهرستان کرمانشاه"
  مریم شیرخانی، رضا موحدی، حمید بلالی، موسی اعظمی
  پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:43-62، 1400
 17. "بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه"
  پوریا عطایی، موسی اعظمی، وحید علی آبادی
  اقتصاد و توسعه کشاورزی، نسخه ، صفحات:205-217، 1400
 18. "کاربست مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری برای پذیرش نوآوری ها در بین کشاورزان شهرستان دلفان"
  موسی اعظمی، کبری حسن پور
  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:157-176، 1399
 19. "نگاشت نقشه دانش حکمرانی آب: معرفی رهیافتی جدید برای مدیریت پژوهش های کشاورزی"
  موسی اعظمی، مهرداد پویا
  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:106-125، 1398
 20. "منطقه بندی توسعه کشاورزی شهرستانهای استان همدان با استفاده از مدل TODIM"
  موسی اعظمی، محسن احدنژاد روشتی، شادعلی توحیدلو
  برنامه ریزی منطقه ای، نسخه ، صفحات:53-64، 1397
 21. "نقش سرمایه گذاریهای دولت بر کیفیت زندگی پایدار روستایی"
  هما سروش مهر، موسی اعظمی، نادر مهرگان، احمد یعقوبی فرانی
  پژوهش و برنامه ریزی روستایی، نسخه ، صفحات:63-77، 1397
 22. "تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک درمناطق روستایی استان همدان"
  موسی اعظمی، پریسا سفاهن
  فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی، نسخه ، صفحات:109-122، 1397
 23. "تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان بالادربند کرمانشاه"
  موسی اعظمی، سعید هدایتی نیا
  فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی، نسخه ، صفحات:1-4، 1397
 24. "واکاوی سرمایه ی اجتماعی و اشتراک و تبادل دانش بین دانشجویان دختر در یک دانشگاه تک جنسیتی"
  مهرداد پویا، موسی اعظمی، کریم نادری مهدیی، لیلا زلیخایی سیار
  مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، نسخه ، صفحات:59-86، 1397
 25. "اثرات فعالیت واحدهای آبزی پروری دو منظوره بر معیشت خانوارهای شاغل) مورد مطالعه: استان همدان)"
  موسی اعظمی، احمد بختیاری، کاروان شانازی
  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، نسخه ، صفحات:735-747، 1397
 26. "تحلیل سازه های موثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک درمیان کشاورزان: مورد مطالعه دهستان بالادربند"
  موسی اعظمی، سعید هدایتی نیا، محمدجواد مصطفوی
  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:90-106، 1397
 27. "تحلیل اثرات تالاب زریوار مریوان بر دارای یهای معیشتی خانوارهای روستایی حاشیه آن"
  موسی اعظمی، کاروان شانازی
  جغرافیا و توسعه، نسخه ، صفحات:25-42، 1397
 28. "اثربخشى پژوهش هاى فزاینده ایران در گسترش مرزهاى دانش"
  وحید احسانی، موسی اعظمی، سید محمد باقر نجفی، فرامرز سهیلی
  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، نسخه ، صفحات:123-140، 1397
 29. "بررسی نیازهای آموزشی و مشکلات اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه در شهرستان پاوه"
  رضا موحدی، علی اکبر قادری، موسی اعظمی
  تعاون و کشاورزی، نسخه ، صفحات:41-73، 1397
 30. "اثرات تالاب زریوار مریوان بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی"
  کاروان شانازی، موسی اعظمی
  علوم ترویج و آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:235-249، 1396
 31. "ارزیابی کیفیت زندگی روستایی در ایران بر اساس منطق فازی"
  هما سروش مهر، موسی اعظمی، احمد یعقوبی فرانی، نادر مهرگان
  رفاه اجتماعی، نسخه ، صفحات:69-102، 1396
 32. "اثربخشی رشد فزآینده پژوهش های کشاورزی ایران بر شاخص های توسعه کشاورزی کشور"
  وحید احسانی، موسی اعظمی، سید محمد باقر نجفی، فرامرز سهیلی
  پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، نسخه ، صفحات:292-316، 1396
 33. "تحلیل تاثیرات شرکتهای کشت و صنعت بر داراییهای خانوارهای کارگران شاغل با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: کش توصنعت میا نآب خوزستان)"
  موسی اعظمی، ناهید هاشمی امین
  پژوهش های روستایی، نسخه ، صفحات:606-591، 1396
 34. "قابلیّت اثرگذارى پژوهش هاى فزاینده ایران بر توسعۀ کشور"
  وحید احسانی، موسی اعظمی، سید محمد باقر نجفی، فرامرز سهیلی
  Iranian Journal of Information Processing Management، نسخه ، صفحات:25-54، 1396
 35. "سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل موثر بر آن دراستان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان"
  موسی اعظمی، ناهید هاشمی امین، هما سروش مهر
  روستا و توسعه، نسخه ، صفحات:73-94، 1396
 36. ""توسعه دانش بنیان" یا "شبه دانش نفت بنیان": مسئله این است"
  وحید احسانی، محمد باقر نجفی، موسی اعظمی
  رهیافت - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نسخه ، صفحات:45-62، 1395
 37. "ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندسازی روانشناختی بر مشارکت اجتماعیزنان در سازمان های اجتماع محور: کاربرد معادلات ساختاری"
  پوریا عطایی، وحید علی آبادی، مریم موسیوند، موسی اعظمی
  فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه، نسخه ، صفحات:143-161، 1395
 38. "بررسی سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی در شهرستان همدان ( مطالعه موردی: روستای سنگستان)"
  احمد یعقوبی فرانی، موسی اعظمی، مهسا معتقد
  روستا و توسعه، نسخه ، صفحات:47-73، 1395
 39. "اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص های توسعه ایران"
  وحید احسانی، موسی اعظمی، محمد باقر نجفی، فرامرز سهیلی
  Iranian Journal of Information Processing Management، نسخه ، صفحات:319-347، 1395
 40. "بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان"
  موسی اعظمی، احمد یعقوبی فرانی، مهسا معتقد
  روستا و توسعه، نسخه ، صفحات:47-73، 1395
 41. "ارزیابی میزان تحقق کاربری اراضی در اجرای طرح هادی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان زنجان"
  موسی اعظمی، شادعلی توحیدلو، مجید حضرتی
  آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان، نسخه ، صفحات:209-224، 1395
 42. "نقش تعاونی های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستائی"
  موسی اعظمی، مرجان سپه پناه، مختار بهادری قزلجه
  تعاون و کشاورزی، نسخه ، صفحات:53-74، 1395
 43. "واکاوی راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی استان همدان"
  شادعلی توحیدلو، موسی اعظمی، محسن احدنژاد روشتی
  علوم ترویج و آموزش کشاورزی، نسخه ، صفحات:47-58، 1395
 44. "بررسی وضعیت مشارکت و عوامل تاثیرگذار بر آن در طرح هادی روستای سنگستان"
  موسی اعظمی، احمد یعقوبی فرانی، مهسا معتقد
  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، نسخه ، صفحات:875-893، 1394
 45. "تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری پایدار(مطالعه موردی: روستای نوره)"
  موسی اعظمی، سارا جلیلیان، ناهید هاشمی امین
  برنامه ریزی و توسعه گردشگری، نسخه ، صفحات:154-174، 1394
 46. "تحلیل شاخص های اقتصادی-اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکانیابی آنها در زنجیره روستا-شهری"
  موسی اعظمی، طاهره چرختابیان، کریم نادری مهدیی، موسی اعظمی
  فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی، نسخه ، صفحات:263-282، 1393
 47. "تحلیل شاخص های اقتصادی-اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکانیابی آنها در زنجیره روستا-شهری"
  موسی اعظمی، طاهره چرختابیان، کریم نادری مهدیی، موسی اعظمی
  فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی، نسخه ، صفحات:263-282، 1393
 48. "آموزشهای ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز)مورد مطالعه: شهرستان قروه("
  مینو عزیزی حسن اباد، حشمت اله سعدی، موسی اعظمی
  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، نسخه ، صفحات:483-499، 1393
 49. "توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیها"
  موسی اعظمی، احمد یعقوبی فرانی، عفت موسوی، امیر حسین پیرمرادی
  مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، نسخه ، صفحات:1-18، 1393
 50. "تحلیل عوامل بازدارنده گرایش جوانان روستایی به خوداشتغالیمطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان"
  موسی اعظمی، سمیه لطیفی، سیده سارا موسوی مطلوب
  پژوهش های روستایی، نسخه ، صفحات:263-282، 1393
 51. "تحلیل توانمندی اقتصادی روستاییان و تعیین کننده های آن (مطالعه موردی: شالیکاران شهرستان رشت)"
  مهدی خیاطی، موسی اعظمی
  پژوهش و برنامه ریزی روستایی، نسخه ، صفحات:43-55، 1393
 52. "عوامل موثربر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان همدان"
  موسی اعظمی، احمد یعقوبی فرانی، عفت موسوی
  تعاون و کشاورزی، نسخه ، صفحات:75-100، 1391

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Holistic Framework for Rural Development through Local Governance and Integrated Strategies"
  Atefe Malekian, Mousa Aazami
  International conference on sustainable mountain, 2023
 2. "تحلیل حکمرانی خوب زیست محیطی در منابع تالابی (مورد مطالعه: تالاب زریبار در شهرستان مریوان)"
  کاروان شانازی، موسی اعظمی
  نهمین کنگره ملی علوم ترویجو آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 1401
 3. "تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند"
  حشمت اله سعدی، محمدرضا شکری، موسی اعظمی
  نهمین کنگره ملی علوم ترویجو آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 1401
 4. "نقشه علمی مقاله های WoS در موضوع حکمرانی آب درگذر زمان"
  موسی اعظمی، مهرداد پویا
  هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 1399
 5. "کاربرد رویکردهای سیستمی در عصر آنتروپوسن: مدل سازی سیستم های اجتماعی-بوم شناختی در حل بحران آب"
  مریم شیرخانی، رضا موحدی، موسی اعظمی، حمید بلالی
  دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، 1398
 6. "راهبردهای سیاست ی کارآفرینانه برای تحول در حکمرانی آب استان همدان"
  مهرداد پویا، موسی اعظمی
  هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 1397
 7. "تحلیلی بر وضعیت اجزاء ردپای اکولوژیک آب در محصولات کشاورزی ایران"
  کاروان شانازی، موسی اعظمی، یاسر محمدی
  هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 1397
 8. "تحلیلی بر مشارکت مردم در توسعه روستایی"
  موسی اعظمی
  هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، 1397
 9. "تحلیل اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان"
  موسی اعظمی، ناهید هاشمی امین، هما سروش مهر
  همایش بین المللی توسعه گردشکری پایدار مبتنی بر گردشگری پایدار، 1395
 10. "چارچوبی برای ارزیابی اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی"
  موسی اعظمی، کاروان شانازی
  ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 1395
 11. "سازه های موثر بر مشارکت اعضای تعاونی زنان تفیهان، شهرستان شیراز"
  موسی اعظمی، نسیم ایزدی
  ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 1395
 12. "تحلیل علل مهاجرت روستاییان سرآستان شهرستان خرم آباد و سازوکارهای بازگشت آنان"
  موسی اعظمی، مریم یوسفی محمدی، فائزه گلی، همایون معتمدی
  دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، 1395
 13. "خشکسالی واثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی آن بر توسعه روستاها"
  فاطمه خاکی، موسی اعظمی
  1394
 14. "اردوهای جهادی، راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در توسعه روستایی"
  موسی اعظمی، مهرداد پویا، لیلا زلیخائی سیار، غلامرضا برزو
  دومین همایش بین المللی توسعه روستایی، 1393
 15. "بررسی نقش دهیاری ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی"
  موسی اعظمی، فاطمه خاکی
  دومین همایش بین المللی توسعه روستایی، 1393
 16. "اثرات اقتصادی- اجتماعی اشتغال روستاییان به کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: بخش جوکار شهرستان ملایر)"
  حشمت اله سعدی، موسی اعظمی، فریبا جعفری
  سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393
 17. "تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) روستایی در استان همدان"
  موسی اعظمی، منیره رعیت پور
  سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393
 18. "بررسی نقش اجرای طرح های هادی در توسعه روستایی"
  داوود رحیمی افلاک، موسی اعظمی، محمود امیری
  سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393
 19. "تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) روستایی در استان همدان"
  منیره رعیت پور، موسی اعظمی
  سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393
 20. "اثرات اقتصادی- اجتماعی اشتغال روستاییان به کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: بخش جوکار شهرستان ملایر)"
  حشمت اله سعدی، موسی اعظمی، فریبا جعفری
  سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393
 21. "بررسی عوامل موثر بر انگیزه مشارکت روستاییان در طرح های هادی روستایی در شهرستان همدان"
  موسی اعظمی، احمد یعقوبی فرانی، مهسا معتقد
  سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1393