موسی اعظمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

موسی اعظمی

کشاورزی / ترویج و آموزش کشاورزی

رساله های دکتری

 1. تحلیل بوم شناسی انسانی تصمیم گیری زیست محیطی بهره برداران آب در حفاظت از منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه: منطقه ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)
  مریم شیرخانی 1402
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل بوم شناسی انسانی تصمیم گیری زیست محیطی بهره برداران آب در حفاظت از منابع آب کشاورزی در منطقه ماهیدشت شهرستان کرمانشاه انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است؛ به لحاظ روش-شناختی، از دیدمان آمیخته (کمی و کیفی) بهره می گیرد و از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی بوده و بر پایه تجزیه وتحلیل داده ها از نوع توصیفی است که در طی سه مرحله اصلی انجام گرفته است. مرحله اول به تعیین شاخص ها و مولفه های تصمیم گیری زیست محیطی و بوم شناسی انسانی بهره برداران آب در حفاظت از منابع آب کشاورزی با استفاده از روش توصیفی، اختصاص یافت؛ در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به شیوه قراردادی و بر اساس دو مدل بنگسون (2016) و الو و کینگاس (2008)، وضعیت حفاظت از منابع آب کشاورزی در منطقه مورد مطالعه از نظر وضعیت منابع آبی، وضعیت کشاورزی و وضعیت ترویج کشاورزی در حفاظت از منابع آب کشاورزی، مورد واکاوی قرار گرفت؛ در مرحله سوم بر اساس مدل اکوسیستم انسانی مکلیس و همکاران (1997)، مدل فرآیند تصمیم گیری زیست محیطی انگلیش (1999)، چهارچوب فرآیندی تصمیم گیری زیست محیطی تون و همکاران (2000) و مدل های رفتار زیست محیطی، به بررسی مولفه های اکوسیستم انسانی در تصمیم گیری زیست محیطی بهره برداران آب در حفاظت از منابع آب کشاورزی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش کمی (تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی مبتنی بر آزمون های آماری مقایسه ای، همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری)، پرداخته شد. در مرحله کیفی تعداد 51 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی، اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و اساتید دانشگاه به شیوه نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز مورد پرسش قرار گرفتند و همچنین اسناد مرتبط نیز بررسی گردید و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA 10 استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کمی شامل 1200 نفر از کشاورزان آبی منطقه ماهیدشت در دو دهستان ماهیدشت و چقانرگس بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از ابزار پرسشنامه ساختارمند، در نهایت 276 نفر از آنان مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 3 استفاده شد
  خلاصه پایان نامه

 2. تحلیل راهبردهای توسعه زیر بخشهای مختلف کشاورزی استان همدان
  هاجر وحدت مودب 1401
  علیرغم اهمیت و جایگاه کشاورزی در پیشبرد توسعه استان همدان، این بخش به علت مدیریت و برنامه ریزیهای نادرست با انبوهی از مشکلات و معضلات مواجه گردیده است لذا پژوهش حاضر باهدف تحلیل راهبردهای توسعه زیربخشهای مختلف کشاورزی استان همدان و به روش کمی- کیفی در قالب 10 زیربخش انجام شد، که در این راستا از تکنیکهای ویکور، تحلیل عاملی، تحلیل محتوا مبتنی بر استقرا، دلفی و سوات و همچنین نرم افزارهای MAXQDA، Spss، Excel و ArcGIS متناسب با هدف هر بخش استفاده گشت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر حسب شاخص ترکیبی توسعه کشاورزی شهرستان نهاوند در منطقه برخوردار، شهرستانهای اسدآباد، ملایر، رزن، بهار، تویسرکان و همدان در گروه نیمه برخوردار و شهرستانهای فامنین و کبودراهنگ در منطقه محروم قرار دارند، که مهمترین موانع توسعه در منطقه محروم کشاورزی، شامل موانع اقتصادی، طبیعی، زیرساختی، اجتماعی- فرهنگی، آموزشی-ترویجی، نهادی و موانع فنی بودند. همچنین مهمترین پیشرانهای توسعه کشاورزی در استان، ایجاد ارزش افزوده، عوامل فرهنگی-آموزشی، توجه به تولیدات ارگانیک، استفاده بهینه از منابع، تقویت زیرساخت و تجهیزات، عوامل نهادی-مدیریتی و عوامل اقتصادی شناسایی شدند. بنا بر نتایج بخش دوم پژوهش شهرستانهای نهاوند، اسد آباد و ملایر از نظر توسعه زیربخش باغبانی در منطقه برخوردار قرار دارند و توسعه همکاریهای بین المللی، ملی و محلی، توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی، جلوگیری از خام فروشی، گسترش خدمات حمایتی و توسعه صادرات مهمترین راهبردهای توسعه زیربخش باغبانی در این منطقه هستند. منطقه نیمه برخوردار زیربخش باغبانی نیز دربرگیرنده شهرستانهای همدان بهار، تویسرکان و رزن است که توسعه تولید گیاهان دارویی، توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده، خدمات حمایتی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان راهبردهای مناسب جهت توسعه باغبانی این منطقه شناسایی گشت. همچنین شهرستانهای فامنین و کبودرارهنگ در منطقه محروم زیربخش باغبانی قرار دارند و راهبردهای توسعه فعالیتهای ترویجی و آموزشی، بهینه سازی مصرف آب، حمایت مالی، توسعه کشتهای گلخانه ای و توسعه تولید گیاهان دارویی در راستای توسعه باغبانی در این منطقه ارائه شد. نتایج منطقه بندی استان همدان ازنظر توسعه زراعت نشان داد که شهرستانهای نهاوند و اسدآباد در منطقه برخوردار قرار دارند و به منظور توسعه این بخش با
  خلاصه پایان نامه

 3. ارزیابی حکمرانی محلی آب و مشارکت مردمی در برخی دشت های استان همدان: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی
  مهرداد پویا 1398
  دربخش اول تحقیق، برای اولین بار از رهیافت تدوین نقشه علم برای بررسی علم حکمرانی آب و اینکه ساختار این دانش چگونه ازنظر اجتماعی، علمی، و مفهومی شکل گرفته، استفاده شد. در گزارش حاضر روندهای پژوهشی، و شبکه های علمی و هم رخدادی پژوهش های حکمرانی آب بررسی شد. یافته ها نشان داد که هلند، آمریکا، آلمان، انگلستان، کانادا، و استرالیا کشورهای اصلی هستند که در موضوع حکمرانی آب با یکدیگر همکاری می کنند. همچنین، گروه های اصلی پژوهش در حکمرانی آب در موضوعات حکمرانی، مدیریت، و سیاست گذاری درحال تحقیق هستند. پژوهش گران حکمرانی آب در سال 2014 بر موضوعاتی نظیر فقر، خصوصی سازی و نهادها کار می کردند. در 2015، به سیاست، مشارکت و سیاست گذاری علاقمند شدند. در نهایت، به شهرنشینی، کشاورزی و عدالت علاقمند شدند. در این تحقیق یک شبکه اصلی و به هم پیوسته حکمرانی آب کشف شد؛ که به عنوان نقشه راهنما برای پژوهش گران آینده حکمرانی آب پیشنهاد می گردد. دربخش دوم تحقیق، بر اساس گراف شبکه مشورت گیری، آقایان (as)، (mr)، (ga)، (ss) و (rs) به عنوان افراد مرجع شناسایی شدند. مطالعه شبکه دووجهی آشکار ساخت که شورای روستا به عنوان خط اول مراجعات اعضای تعاونی برای چاره جویی شناسایی شد و پس ازآن اداره تعاون و درنهایت جهاد کشاورزی قرار گرفتند. اداره آب و فاضلاب روستایی هم برای مشورت و کسب اطلاعات، و تعامل و همکاری موردتوجه بوده و هم درنهایت دارای بیشترین تعارضات معرفی شده است. مرکزیت فاصله ژئودزی به طور میانگین برابر 8/1، 8/1، و 6/1 به ترتیب برای شبکه های اعتماد، مشارکت و مشورت گیری بوده است. به عبارت دیگر فاصله چندانی برای رسیدن به دیگران در شبکه های مذکور وجود ندارد. بااینکه تراکم این شبکه ها پایین است ولی چون فواصل کم هستند می توان به راحتی آن ها را ترمیم و برای مشارکت آماده کرد. مرکزیت درجه در شبکه مشورت گیری نشان داد که ga بالاترین درجه خروجی، و rs و as بیشترین مرکزیت درجه ورودی را داشته اند. این یافته ها با نتایج توصیف سطری و ستونی شباهت دارد. مرکزیت درجه بوناچیچ در شبکه مشورت گیری آشکار ساخت که علاوه بر as و rs افراد دیگری نظیر br و mr هم دارای مرکزیت بالایی از حیث این شاخص هستند. این افراد در شبکه مشورت گیری با افراد بانفوذی رابطه دارند که می تواند تاثیر کارایشان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. مرکزیت
 4. بررسی کیفیت زندگی روستایی در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آن
  هما سروش مهر 1396
  مقابله با خشکسالی، توسعه روستایی-کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم افزایش جذابیت روستاها به عنوان محل زندگی و کار از ضروری ترین برنامه های توسعه و جزء حفاظت از ایران بخصوص در چند سال اخیر به شمار می-رود. در این راستا پژوهش حاضر به سنجش کیفیت زندگی روستاها به روش فازی و تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی می پردازد. با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته متغیرهای مختلف کیفیت زندگی روستایی در شاخص-های منفی (خشکسالی و بیکاری) و مثبت (اجتماعی، آموزشی-بهداشتی و زیربنایی) تقسیم بندی شده، با استفاده از پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان از داده های سرشماری های سال 85 و 90 نیز مقدار عددی این شاخص-ها محاسبه، وارد نرم افزار متلب شده و مقدار نهایی کیفیت زندگی در استان های کشور تعیین شد. با توجه به نتایج در سال 1385 کیفیت زندگی استان های گلستان، مرکزی، خراسان جنوبی، مازندران و اصفهان به ترتیب بهترین ها در کشور می-باشند. استان های سیستان، کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی و اردبیل نامناسب ترین کیفیت زندگی روستایی را دارا می باشند. میانگین کیفیت زندگی در این سال عدد (35/0) بوده که نشان داد بیشتر استان های کشور کیفیت زندگی زیر حد متوسط (5/0) دارند. استان های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، سمنان، خراسان جنوبی، فارس، کردستان، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان در بالای میانگین قرار داشته و سایر استان ها پایین تر از میانگین هستند. در سال 90 بهترین مکان ها جهت سکونت روستاییان استان های گلستان، زنجان، خراسان شمالی، سمنان و البرز می باشد. استان های سیستان، کرمان، خوزستان، فارس و کرمانشاه نیز پایین ترین کیفیت زندگی روستایی را دارا می باشند. میانگین کیفیت زندگی در این سال مقدار (46/0) بوده که نزدیک به حد متوسط زندگی می باشد. بدین ترتیب بجز استان های آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه، گیلان، لرستان، هرمزگان و یزد سایر استان ها توانسته اند کیفیت زندگی روستایی نزدیک به میانگین کشور را به دست آورند. جهت سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی روستایی دو بخش سیاستگذاری ها و سرمایه گذاری های دولتی بررسی شد. بدین منظور شاخص کیفیت زندگی پایدار روستایی طی دوره زمانی 1395-1370 محاسبه شده، و اثرات سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های مختلف دولت
  خلاصه پایان نامه

 5. تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر نظام های معیشت روستایی در ایران
  مهدی خیاطی 1395
  موضوع معیشت، طی یک دهه گذشته بحث محوری در تفکر و عمل توسعه روستایی بوده است. دستیابی به توسعه پایدار و بهبود نظام های معیشت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که تا پیش از این با موانع گوناگونی مواجه بود، اینک با ظهور تغییر اقلیم، با چالش بزرگتری رو به رو شده است. تغییر اقلیم به عنوان چالش توسعه عصر ما و تهدیدی برای توسعه به شمار می رود که ممکن است بسیاری از دستاوردهای توسعه دهه های گذشته را از بین ببرد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر نظام های معیشت روستایی در ایران و با توسعه مدل مفهومی برگرفته از رهیافت معیشت پایدار انجام شده است. برای این منظور داده های ثانویه از پیمایش های ملی و منابع آماری سازمانهای دولتی گردآوری و پس از آماده سازی با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای آزمون روابط واسطه ای میان متغیرها از رهیافت سه مرحله ای بارون و کنی (1986) استفاده شد. بر اساس سناریوهای مختلف RCP تا سال 2050، مقدار بارندگی سالانه در برخی استان ها افزایش و در برخی دیگر کاهش می یابد، در حالیکه میانگین دمای سالانه در تمامی استان ها افزایش خواهد یافت. بنابراین انتظار می رود دارایی های مالی، طبیعی، اجتماعی و انسانی خانوارهای روستایی استان هایی که دچار کاهش بارندگی می شوند، در معرض تهدید قرار گیرد. افزایش دما نیز آسیب پذیری خانوارهای روستایی کشور را از طریق نقصان یافتن دارایی های مالی، فیزیکی، طبیعی و اجتماعی آنها افزایش می دهد. با توجه به تاثیر مستقیم تغییر اقلیم و دارایی های معیشت بر ستانده های معیشت، می توان چنین استنباط نمود که در صورت عدم اتخاذ راهبردهای سازگاری و تاب آوری مناسب در بسیاری از استان ها، رشد GDP بخش کشاورزی و رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی کاهش و نابرابری فزونی می یابد.
  خلاصه پایان نامه

 6. چالش های پژوهش های توسعه روستایی و شکاورزی و راهکارهای بهبود اثربخشی آنها
  وحید احسانی 1394
  طی دهه های اخیر، در ایران کمّیّت پژوهش های مرتبط با توسعۀ روستایی و کشاورزی به شدّت افزایش و رتبۀ کشور بر این اساس به شکل چشمگیری بهبود یافته است، امّا آنچه اهمّیّت دارد کیفیّت و میزان اثربخش بودن این پژوهش هاست. بنابراین، هدف مطالعۀ حاضر ارزیابی مجموعۀ پژوهش های مرتبط با توسعۀ روستایی و کشاورزیِ ایران، چالش های این پژوهش ها و راهکارهای افزایش اثربخشی آنها بوده است. در این راستا، ابتدا در قالب مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه صاحب نظران به بررسی جایگاه «اثربخشی پژوهش» در میان جنبه های گوناگون علم و پژوهش پرداخته و مشخّص شد که مقولۀ مورد نظر نه تنها بسیار مهمّ است، بلکه یک رکن اساسی محسوب شده و در این عرصه محوریّت دارد. سپس با استفاده از مدل های ارزیابیِ تاثیرِ پژوهش و ادبیات مربوطه، مدل مسیر تاثیرگذاری پژوهش، جهت برآورد نمودنِ میزان اثربخشی و قابلیّت اثرگذاری پژوهش های کشور، طرّاحی گردید. در گام سوّم، با استفاده از روش مطالعۀ تطبیقی، میزان اثربخشی پژوهش های ایران در حوزۀ کشاورزی بر شاخص های توسعۀ کشاورزی کشور با سایر جوامع مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا در خصوص هر یک از شاخص های ارزش افزودۀ کشاورزی، ارزش خالص تولیدات کشاورزی، ارزش صادرات کشاورزی، انتشار گازهای گلخانه ای، بهره وری کشاورزی و عملکرد غلات و حبوبات، گروهی متشکّل از کشورهایی که داده های آنها لااقل برای یک بازۀ 30 ساله موجود بود تشکیل و سپس در هر گروه، روند تغییرات سهم و رتبۀ ایران از لحاظ تعداد مقالات کشاورزی با روند تغییرات سهم و رتبۀ کشور از لحاظ شاخص مربوطهْ مقایسه شد. یافته ها حاکی از آن بود که پژوهش های مورد نظر در مجموع اثربخشی ضعیفی داشته اند. در مرحلۀ بعد، اثربخشی مجموعۀ پژوهش های ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابیِ میزان اثربخشیِ مجموعۀ پژوهش های ایران بر گسترش مرزهای دانش، علاوه بر نسبت میان تعداد مقالات و تعداد ثبت اختراع که توسّط سایرین محاسبه و اعلام شده بود، سهم ایران در کسب معتبرترین جوایز علمی و سهم مقالات برتر کشور از کل استنادهای صورت گرفته به تمامی مقالات برتر جهان ملاک عمل قرار گرفت. میزان اثربخشیِ پژوهش های فزآیندۀ ایران بر سطح توسعۀ کشور با رسم نموداری که در آن روند تغییرات رتبۀ ایران از لحاظ کمّیّت تولیدات علم ب
  خلاصه پایان نامه

 7. ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های بهره برداری کشاورزی در استان همدان با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیکی (مورد: گندم آبی)
  عبدالعلی بهرامی 1393
  سیاست افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به حجم و نوع مصرف سموم و کودهای شیمیایی نگرانی های زیست-محیطی زیادی را به همراه داشته، به طوری که اغلب تحقیقات، ناپایداری استفاده از منابع اکولوژیکی در این بخش را تایید کرده اند. در این رابطه با توجه به تنوع اثرات زیست محیطی کشاورزی نظیر تخریب منابع اکولوژیکی، روش های مختلفی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی به وجود آمده و توسعه یافته است. یکی از مدل های کمّی مهم در این زمینه، تحلیل ردپای اکولوژیکی است که چشم انداز پایداری قوی را در نظر دارد و استفاده از آن در کشاورزی موضوعی جدید و در حال تکامل است که در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است. برای ارزیابی ردپای اکولوژیکی اراضی تحت کشت گندم آبی در منطقه مورد مطالعه از شاخص های مختلفی استفاده شده است. در این تحقیق، 370 نفر از کشاورزان عضو تعاونی های تولید کشاورزی و نظام که همزمان با استفاده از دو سیستم؛ خاک ورزی حفاظتی و مرسوم (رایج)، مراحل کاشت و برداشت گندم آبی را انجام می دادند، به عنوان نمونه برای ارزیابی ردپای اکولوژیکی گندم آبی در سال زراعی 93-92 در استان همدان انتخاب شدند. بعلاوه از شاخص توان اکولوژیکی با دو روش روی هم گذاری نقشه ها در محیط GIS و نمونه برداری از خاک نیز برای ارزیابی توان اکولوژیکی اراضی کشاورزی استان استفاده شد. برای تحلیل داده ها نرم افزارهای، Excel، Spss، GIS، Choice Expert و Surfer9 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ردپای اکولوژیکی بر حسب مصرف نهاده ها در سیستم کشت مرسوم (رایج)، 96/2 و در سیستم کشت حفاظتی، 84/2 معادل هکتار جهانی می-باشد. آزمون مقایسه میانگین نشان داد که بین میانگین نمره ردپای اکولوژیکی در سیستم خاک ورزی حفاظتی با سیستم مرسوم (رایج)، تفاوت معنی داری در سطح 05/0 وجود دارد. یافته های تحلیل کلاستر نیز نشان داد که ردپای اکولوژیکی بیش از 70 درصد از کشاورزان در سطح اثرات ناپایداری زیاد و بقیه در سطح ناپایداری کم قرار دارند. نتایج روش روی هم گذاری نقشه ها نشان داد که در میان فاکتورهای مورد بررسی، اسیدیته و شوری خاک به ترتیب با وزن نهایی 313/0 و 228/،0 مهم ترین فاکتور های اثرگذار بر توان اکولوژیک اراضی کشاورزی استان هستند. نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به نمونه برداری از خاک نیز تایید کرد که اسیدیته و شوری خاک، طی گذشت زمان،
  خلاصه پایان نامه

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. بررسی نقش ترویج در توانمندسازی جامعه روستایی برای قطع وابستگی معیشتی به منابع جنگلی، مطالعه موردی استان لرستان، شهرستان خرم آباد
  1402
  معیشت به عنوان مجموعه فعالیت هایی است که برای زندگی روزمره ضروری و در طول زندگی فرد انجام می شود. چنین فعالیت هایی می تواند شامل تامین آب، غذا، علوفه، دارو، سرپناه، لباس و...باشد. امرارمعاش یک فرد شامل توانایی دستیابی به مایحتاج فوق الذکر به منظور تامین نیازهای اساسی خود و خانواده اش است و در این بین ترویـج وآموزش کشـاورزی ، نقـش اساسـی در تحقـق خودکفایـی، در محصـوالت کشـاورزی و نقش بـی بدیلـی در توسـعه ملـی دارد. ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسی نقش ترویج در توانمندسازی جامعه روستایی برای قطع وابستگی معیشتی به منابع جنگلی، مطالعه موردی استان لرستان، شهرستان خرم آباد اجرا شده است. پژوهـش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی میباشد نمونه آمـاری مشـتمل بر 200 نفر از کشاورزان روستاهای خرم آباد(روستاهای نای انگیز و زالیاب) بود ه است پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها وارد نرم افزار SPSS خواهند شد و پایایی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفا کرونباخ محاسبه خواهد شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که برای توصیف پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه تحقیق از روش های آمار توصیفی مثل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده خواهد شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون های مقایسه میانگین با استفاده از نرم افزارهای SPSS استفاده خواهد شد. که نتیج بیانگر این است که بین سازه های ترویجی و منابع ( انسانی، مالی، فیزیکی، اجتماعی، طبیعی،) رابطه معنی داری وجود دارد همچنین شرکت در کلاس های اموزشی ترویجی بالاترین اولویت د ر بین گویه های متغیر سازه های ترویجی را داشته است و نیز حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری و حفظ گونه های کمیاب در منطقه اولین اولویت در سرمایه های طبیعی را داشته و همچنین افزایش سطح آکاهی و دانش عمومی خود و خانواده بالاترین اولویت از سرمایه های انسانی را داشته است.
  خلاصه پایان نامه

 2. بررسی پیش برنده ها و بازدارنده های توسعه کشاورزی قراردادی: مطالعه موردی کشاورزان چغندرکار شهرستان اسدآباد- طرف قراداد کارخانه قند همدان
  عبدالرضا اردلانی 1402
  در این پژوهش به بررسی پیش برنده ها و بازدارنده های توسعه کشاورزی قراردادی درکشاورزان چغندرکار شهرستان اسدآباد پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 753 نفر کشاورز چغندرکار طرف قرارداد می باشد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه مورد بررسی 196 نفر تعیین گردید. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ساختارمند و محقق ساخته جمع آوری گردید. به منظور سنجش پیش برنده های پذیرش کشاورزی قراردادی از چهار مولفه اقتصادی با 17 گویه، اجتماعی-فرهنگی با 10 گویه، محیط زیستی-اقلیمی با 9 گویه و ساختاری-مدیریتی با 12 گویه بهره گیری شد. همچنین به منظور سنجش بازدارنده های پذیرش کشاورزی قراردادی نیز از چهار مولفه اقتصادی با 11 گویه، اجتماعی-فرهنگی با 6 گویه، محیط زیستی-اقلیمی با 12 گویه و ساختاری-مدیریتی با 6 گویه در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد بهره گیری شد. نتایج نشان داد، نیروهای پیش برنده اقتصادی به میزان 928/32 واحد قوی تر از نیروهای بازدارنده اقتصادی بودند. یافته های مربوط به بررسی پیش برنده ها و بازدارنده های اجتماعی-فرهنگی پذیرش کشاورزی قراردادی در میان کشاورزان چغندرکار مورد مطالعه نشان داد که در مجموع عوامل و نیروهای پیش برنده اجتماعی-فرهنگی، به میزان 76/13 از بازدارنده های متناظر بیشتر و ارجحیت دارد. در زمینه پیش برنده ها و بازدارنده های محیط-زیستی- اقلیمی پذیرش کشاورزی قراردادی در میان کشاورزان، نتایج نشان داد که بازدارنده های شناسایی شده به میزان 015/14 بیشتر از قدرت پیشران های شناسایی شده در پژوهش حاضر بودند. در نهایت یافته های مربوط به پیش برنده ها و بازدارنده های ساختاری- مدیریتی در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که جمع نیروی پیش برنده ها به میزان 815/21 از نیروهای بازدارنده بیشتر است. در مجموع نیروهای پیش برنده پذیرش کشاورزی قراردادی در منطقه مورد مطالعه با میزان 721/58 بر بازدارنده های متناظر با مقدار 793/35 حائز برتری می باشند.
  خلاصه پایان نامه

 3. تحلیل وضعیت شاخص های حکمرانی شایسته منابع آب در تشکل های آب بران دشت آبی شهرستان کامیاران
  شاهو دشتی 1401
  چکیده: حکمرانی به عنوان یک راهبرد نوین مشکلات مدیریتی منابع آب کشاورزی را کاهش داده و از این طریق میزان مشارکت، همکاری و ارتباط متقابل بین ارکان حکمرانی آب (جامعه مدنی، بخش دولتی و خصوصی) را تقویت و به حداکثر می رساند. اینک پس از گذشته سال ها از معرفی مقوله حکمرانی این مفهوم به طور گسترده موردتوجه و ابعاد آن گسترش موضوعی داشته است. یکی از این ابعاد مهم شاخص های حکمرانی است و باگذشت چندین سال از عملیاتی حکمرانی در حوزه آب در مناطق مختلف ضرورت بررسی وضعیت آن بسیار حائز اهمیت است. لذا پژوهش حاضر باهدف تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص های حکمرانی خوب در منابع آب کشاورزی در تشکل های آب بران صورت گرفته و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به روش کتابخانه ای و میدانی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه بر اساس شاخص های تعریف شده سازمان ملل متحد انجام گرفته است. منطقه موردمطالعه شهرستان کامیاران و جامعه آماری تحقیق را 220 بهره بردار ساکن در 8 روستای تحت پایاب سدهای زیویه، امیرآباد و رمشت تشکیل می دهند (1078 خانوار) که با استفاده از جدول مورگان 170 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین ها تعاونی های آب بران دشت آبی شهرستان کامیاران در ابعاد 8گانه حکمرانی منابع آبی موردنظر تحقیق به گونه ای بوده که ازنظر مولفه های پایایی مالی، مشارکت، عدالت و برابری و شفافیت مطلوب بوده اما ازنظر کفایت و قابل اعتماد بودن، کار آیی و اثربخشی، وضعیت مطلوبی نداشته و ضعف را نشان می دهد. همچنین یافته های پژوهش در خصوص مدل اندازه گیری شاخص های حکمرانی خوب نشان داد که مقادیر شاخص های اندازه گیری شده از مقدار مناسبی برخوردار بودند. این نتایج نشان می دهد که شاخص های انتخابی برای سنجش شاخص های حکمرانی خوب در منابع آبی به درستی انتخاب شده اند و از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از بررسی همبستگی نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای سابقه شغل اصلی، تعداد شرکت در جلسات عمومی، سابقه عضویت در تشکل آب بران و مولفه حکمرانی خوب وجود دارد. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل وضعیت هرکدام از شاخص ها پیشنهاد های کاربردی ارائه گردید.
  خلاصه پایان نامه

 4. امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا و بررسی عوامل موثر بر پذیرش آن ( مطالعه موردی: استان کرمانشاه- شهرستان جوانرود)
  سیدوهبی حسینی 1400
  چکیده: دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می دهند و بدون شک از محصولات اساسی کشاورزی ایران هستند. اما متاسفانه با وجود تمام تلاش ها، ایران هنوز هم برای تامین نیاز خود به واردات روغنی وابسته بوده و ضرورت توسعه کشت آن در مناطق مستعد بیش از پیش وجود دارد. پذیرش کشت کلزا توسط کشاورزان شهرستان جوانرود نیز در وضعیت مطلوبی نمی باشد و میزان پذیرش این کشت، پایین تر از میزان پیش بینی ها بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی امکان سنجی اقلیمی توسعه کشت کلزا و بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت آن در شهرستان جوانرود بوده است. بنابراین، جامعه مورد بررسی کشاورزان کلزاکار بوده و حجم نمونه آماری از طریق فرمول کوکران تعیین و در نهایت100 نفر زارع از 10 روستای شهرستان جوانرود به روش انتساب متناسب و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. علاوه بر مرور کتابخانه ادبیات مرتبط، با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز میدانی از آنها صورت پذیرفت. تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام گرفت. نتایج نشان داد از بین متغیرهای ویژگی های فردی، بین میانگین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، تجربه کشت کلزا، از بین متغیرهای ویژگی های اقتصادی، بین میانگین متغیر بهبود بهره وری تولید و سود، افزایش عملکرد تولید، تفاوت در میزان درآمد، از بین ویژگی های اجتماعی، سطح تحصیلات، رقابت در بین روستاییان و دیدگاه مردم به علم و دانش، از بین متغیرهای ویژگی های زیست محیطی- زراعی، بین میانگین متغیر استفاده سموم و آفت کش ها، نیاز آبی، تناوب زراعی، از بین متغیرهای ویژگی های نوآوری، بین میانگین متغیر مشاهده نتایج کشت، سازگاری کشت با توانایی نیروی انسان، از بین متغیرهای ویژگی های مدیریت-سازمانی، بین میانگین متغیر بازازیابی محصول، وجود تعاونی، بیمه محصول، اثر مثبتی بر احتمال پذیرش کشت کلزا داشتند. همچنین نتایج حاصل از بررسی امکان سنجی کشت کلزا نشان داد، که اقلیم منطقه مطالعاتی با شرایط فنولوژی گیاه کلزا سازگاری لازم را دارد و مشخص گردید که باید کشت کلزا در منطقه مطالعاتی به صورت کشت پاییزه انجام گیرد.
  خلاصه پایان نامه

 5. تحلیل تطبیقی شبکه اجتماعی برخی شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه
  جواد مرادی مریم نگاری 1399
  هدف این پژوهش تحلیل تطبیقی شبکه اجتماعی برخی شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه بوده است. این تحقیق از نوع کاربردی و در گروه مطالعات تحلیلی- توصیفی بوده که به روش پیمایشی یا میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان و کارشناسان شرکت های تعاونی روستایی منتخب است. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوا موردبررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی موردقبول برای ابزارها داشت. یافته های ضریب همبستگی پویایی سازمانی (31/r= )، احساس تعلق و همدلی (28/0r=)، سبک رفتاری متفاوت (35/0r= )، سطح اجتماعی متفاوت (32/0r=)، اعتماد اجتماعی (30/0r= )، مشارکت اجتماعی (32/0r= ) و روابط اجتماعی (37/0r= ) با عملکرد تعاونی ها مثبت و معنادار است. نتایج رگرسیون نشان داد که پویایی سازمانی 5/81 درصد، احساس تعلق و همدلی 8/11، سبک رفتاری متفاوت 2/4، سطح اجتماعی متفاوت 9/1، اعتماد اجتماعی 2/1، مشارکت اجتماعی میزان 5/12 درصد و روابط اجتماعی میزان 5/9 از تغییرات عملکرد تعاونی ها را پیش بینی می کنند. این متغیرها درمجموع قادر به پیش بینی حدود 6/79 درصد از تغییرات عملکرد تعاونی ها هستند. براساس یافته های تحقیق پویایی سازمانی، احساس تعلق و همدلی، سبک رفتاری متفاوت، سطح اجتماعی متفاوت، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و روابط اجتماعی و عملکرد شرکت در بین تعاونیهای موفق و غیر موفق متفاوت است.
  خلاصه پایان نامه

 6. تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند
  محمدرضا شکری 1399
  چکیده: هدف اصلی این تحقیق تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه کسب شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی، آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم آن در سطوح مختلف برنامه ریزی86/0، توسعه66/0، توزیع70/0، و بهره وری 68/0منابع آب به دست آمد که رقم قابل قبولی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16346 نفر از بهره برداران در حوزه آبخیز رزن قهاوند می باشد که تعداد 227 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد بین متغیرهای سن، سطح مزرعه دیم، تعداد قطعات، محصولات، تعداد دام و فاصله منبع آب تا مزرعه با متغیر وابسته(مدیریت منابع آب) رابطه ای وجود ندارد و بین سطح مزرعه آبی با متغیر وابسته رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در بخش تحلیلی، گویه ها در 4 سطح برنامه ریزی، توسعه، توزیع، و بهره وری سنجیده شدند و اولویت هر سطح به ترتیب شامل: آگاهی از مشکلات آب، مقید به تمیز کردن جوی ها و نهرها، وجود اتلاف آب در مسیر انتقال، تمایل به اصلاح جوی های آب به صورت مشارکتی می باشند.
  خلاصه پایان نامه

 7. بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی و چالش های پیش رو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان تویسرکان
  محمد بیات 1398
  تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور با تکیه بر اصول و اهداف اقتصادی-اجتماعی خود نقش بسزایی در فرآیند توسعه کشور دارد. از جمله تعاونی های شکل گرفته در جامعه امروزی، شرکت های تعاونی روستایی می باشند. مدیریت و اداره امور تعاونی های روستایی به شکل صحیح از پایه های اصلی رشد و بالندگی این شرکت ها بوده و لازمه رسیدن به اهداف آن ها می باشد. در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی برای بیان شیوه جدید اداره و تدبیر امور از واژه حکمرانی استفاده می شود که به معنی تبدیل مدیریت سلسله مراتبی به مدیریت مشارکتی و دارای مولفه های خاص می باشد. شواهد نشان می دهد در ایران اغلب تعاونی های روستایی در زمینه اجرای صحیح شیوه حکمرانی ضعیف بوده و دارای چالش هایی می باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حکمرانی و چالش های پیش روی آن در تعاونی های روستایی انجام شده است. منطقه مورد مطالعه تحقیق شهرستان تویسرکان می باشد. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها و شیوه گردآوری آن ها، توصیفی-همبستگی است که به طریق پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق را تعداد 11375 نفر اعضای شرکت های تعاونی روستایی شهرستان تویسرکان تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که در مجموع 210 نفر به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از وضعیت نامطلوب حکمرانی شرکتی در تعاونی های روستایی از دیدگاه اعضا بود. همچنین چالش های مهمی در برابر اجرای صحیح شیوه حکمرانی در این شرکت ها وجود داشت که از جمله می توان به چالش های اجتماعی و فرهنگی، چالش های اقتصادی و چالش های ساختاری اشاره نمود. نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که بین وضعیت حکمرانی و دو گروه چالش های ساختاری و چالش های فرهنگی-اجتماعی همبستگی معنی داری وجود دارد.
 8. سنجش وضعیت امنیت غذایی در سطح خانوار روستاهای شهرستان بهار و عوامل موثر بر آن
  نسرین بیاناتی 1398
  انسان به عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه، نیازهایی دارد که مهمترین آنها امنیت غذایی و تغذیه سالم است. امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم در تمام ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند. پژوهش حاضر که با هدف بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان بهار انجام گرفته است، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها غیر آزمایشی است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری عبارت است از تمام سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان بهار که با استفاده از جدول مورگان 388 سرپرست خانوار از طریق نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب با توجه به دو ملاک جمعیت و منطقه جغرافیایی انتخاب شدند. برای سنجش امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد کرنل استفاده شد که روایی آن در تحقیقات مختلف تایید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و 97/0 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت جامعه مورد مطالعه (8/51 درصد) در وضعیت امن غذایی می باشند، 1/29 درصد در وضعیت ناامن غذایی بدون گرسنگی، 8/9 درصد در وضعیت ناامن غذایی همراه با گرسنگی متوسط و 3/9 درصد نیز در شرایط ناامن غذایی با گرسنگی شدید به سر می برند.بنابراین این نتایج نشان میدهد که شهرستان بهار در مجموع از نظر امنیت غذایی در وضعیت مناسبی قرار دارد چراکه 9/80 درصد جامعه مورد مطالعه در وضعیت امن غذایی و یا ناامن غذایی بدون گرسنگی می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که بین امنیت غذایی و عوامل فردی (تعداد اعضای خانوار، تعداد شاغلین در خانوار،تحصیلات) و عوامل اقتصادی ( میزان درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی، درآمد حاصل از فعالیت های غیر کشاورزی، مساحت زمین زراعی آبی، مساحت زمین زراعی دیم، مساحت باغ، مالکیت زمین زراعی دیم، مالکیت باغ ) رابطه مثبت و معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد .همچنین بین امنیت غذایی و عوامل جغرافیایی ( فاصله روستا تا شهر) وعوامل اجتماعی( امکان پس انداز ) رابطه منفی و معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که چهار متغیر میزان درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی، میزان درآمد حاصل از فعالیت های غیر کشاورزی، تعداد افراد شاغل در خ
 9. چالش های پذیرش اصلاح الگوی کشت زراعی در شهرستان دلفان استان لرستان
  کبری حسن پور 1398
  اگر کشاورزان را به عنوان یک جامعه قلمداد کرد، یکی از مهم ترین مفاهیمی که در جامعه شناسی کشاورزی مطرح می شود، الگوی کشت و تغییرآن است که از آن به عنوان سهم زیر کشت و نوع محصولات مختلف زراعی کشت شده در یک منطقه با استفاده از عوامل تولیدی به شمار می رود. نوآوری یکی از محرک های اساسی تولید می باشد که با به کار بستن دانش های نوین به منظور بهبود تولید و خلق محصولات کارآمد می باشد. اما نوآوری ها به دلایل مختلف همیشه از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرد اصلاح الگوی کشت نیز به عنوان یک نوآوری از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با هدف بررسی چالش های پذیرش اصلاح الگوی کشت زراعی در شهرستان دلفان با اتکا بر نظرات خبرگان و مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کشاورزان شهرستان دلفان می-باشند که در چند ساله اخیر به کشت سیب زمینی مشغول بودند که با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر از طریق نمونه گیری تصادف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ترکیبی مدل پذیرش یکپارچه و عوامل مستخرج از روش دلفی استفاده شد که روایی آن توسط کارشناسان تایید و پایایی آن نیز از طریق الفای کرونباخ محاسبه و 0.946به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم-افزار spss و تکنیک دیمتل خاکستری انجام شد نتایج نشان می دهد که پذیرش در منطقه مورد مطالع مطلوب است همچنین عوامل سطح تحصیلات، درآمد، تعدادعضای خانواده، میزان زمین زراعی و داشتن شغل دوم با پذیرش اصلاح الگوی کشت دارای رابطه معنادار هستند و عواملی مانند سن و سابقه کار کشاورزی و وضعیت تاهل رابطه معناداری باپذیرش اصلاح الگوی کشت ندارند.
 10. تحلیل راهبردی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند با تاکید بر گیاه گشنیز
  سمیرا رضایی 1397
  شهرستان نهاوند به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و منطقه ای، یکی از مستعدترین مناطق و عمده ترین مرکز تولید گیاهان دارویی در استان همدان بوده و به تنهایی حدود 63درصد ازگشنیز کشور را تولید می کند. لیکن با وجود پتانسیل-های بالقوه در زمینه تولید این محصولات به دلیل مشکلات متعدد بویژه در زمینه ی تولید و بازاریابی هنوز جایگاه واقعی خود را در تولید و بازارهای داخلی و خارجی به دست نیاورده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل راهبردی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. جامعه آماری پژوهش تولیدکنندگان گشنیز در شهرستان نهاوند می باشد(4000N = ) که حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران برابر با 350 نفر به شیوه طبقه ای و تصادفی انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که گویه های آن از مبانی نظری وپیشینه تحقیق وهمچنین نتیجه مصاحبه صورت گرفته با متخصصین امر در قالب روش دلفی بدست آمد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاه و متخصصین مربوطه استفاده شد و جهت پایایی ابزار تحقیق نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی سوالات مربوط نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به ترتیب برابر با 73/0، 76/0، 81/0 و 71/0محاسبه گردید که نشان از قابل اعتماد بودن پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از SPSS انجام گرفت. در این مطالعه ضمن ارائه مشخصات فردی پاسخگویان، تحلیل های لازم از مدلSWOT و مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، بیان گردیده و در انتها بر اساس یافته های استنباطی چهار راهبرد(SO)، (WO)، (ST) و (WT) ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که از میان راهبر دهای ارائه شده ی تولید گشنیز راهبرد تهاجمی- رقابتی (SO) در اولویت اول قرار گرفته و پس از آن راهبردهای محافظه کارانه (WO)، راهبرد تنوع (ST) و در نهایت راهبرد تدافعی (WT)در اولویت های بعدی قرار گرفتند. و همچنین از میان راهبردهای ارائه شده ی بازاریابی گشنیز راهبرد انطباقی(بازنگری)(wo) در اولویت اول قرار گرفته و پس از آن راهبردهای تدافعی (WT)، راهبرد تهاجمی- رقابتی)(so) و در نهایت راهبرد تنوع (ST) در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
  خلاصه پایان نامه

 11. تحلیل اثر خشکسالی بر منطقه حفاظت شده راسوند و ابعاد اقتصادی-اجتماعی زندگی مردم محلی
  فاطمه امیری 1397
  این تحقیق با هدف تحلیل اثرات خشکسالی بر منطقه حفاظت شده راسوند و ابعاد اقتصادی- اجتماعی زندگی مردم محلی به مرحله اجرا در آمد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی که بصورت پیمایشی یا میدانی انجام شده است. منطقه مورد مطالعه شهرستان راسوند در استان مرکزی بوده که مقرر گردید دو مقوله اثر خشکسالی بر ابعاد اقتصادی- اجتماعی زندگی مردم روستایی و شرایط زیست محیطی منطقه حفاظت شده راسوند مورد توجه قرار گیرد. لذا دو جامعه هدف مدنظر قرار گرفت که جامعه اول برای بررسی تاثیر خشکسالی در زندگی مردم محلی که شامل سرپرستان خانوار10 روستای قرار گرفته در پیرامون منطقه است ، مطابق با آمار رسمی خانوار با جمعیت حدود 39876 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 186 نفر سرپرست خانوار از 3 روستای منتخب(سورانه، نورآباد، برج بر اساس پراکنش چغرافیایی)، به عنوان حجم نمونه بصورت انتساب متناسب انتخاب شدند. جامعه دوم برای بررسی تاثیر خشکسالی بر منطقه حفاظت شده راسوند بوده که مشتمل بر 30 نفر کارشناس متخصص و مرتبط با آن بوده است. علاوه بر مطالعات عمیق اسنادی و کتابخانه ای، داده های مورد نیاز در روش کمی، پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان موضوعی مورد بررسی محتوایی قرار گرفت و سنجش پایایی آن با انجام پیش آزمون و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 تعیین گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم-افزار SPSS مورد تجزیه وو تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق در جامعه اول (سرپرستان خانوار) نشان داد که مهم ترین اثرات خشکسالی از دید جامعه اول (روستاییان) در سه دسته اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب شامل: قیمت نهاده-ها(بذر، کود، سم) . بدبینی و نارضایتی از سیاست دولت. آلودگی و ناپایداری زیست محیطی؛ و در جامعه دوم (کارشناسان) مهم ترین اثرات اقتصادی و زیست محیطی بترتیب شامل قیمت نهاده ها (بذر، کود، سم) و خشک شدن منابع آبی(قنات و چشمه و چاه ها) بیان شده است.
 12. نقش آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی در توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در روستاهای شهرستان فامنین
  مهدی فرهادی 1397
  سرمایه گذاری در فعالیت های غیرکشاورزی زمینه مناسبی برای دست یابی به توسعه پایدار می باشد؛ چراکه توسعه فرصت های مربوط به اشتغال روستایی در شرایطی که بخش کشاورزی تنها می تواند نسبت اندکی از نیروی انسانی در مناطق روستایی را که سالانه به طور فزاینده بر تعداد آن ها افزوده می شود، جذب کند، توزیع عادلانه تر درآمد، کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا، کاهش فقر، کنترل مهاجرت، افزایش صادرات و کاهش واردات، امکان استفاده بهینه از منابع، امکانات موجود و مواد اولیه و همچنین، کمک در تسریع روند توسعه کشاورزی ازجمله مهم ترین پیامدهای مثبت و قابل ذکر گسترش فعالیت های غیر کشاورزی محسوب می شودو این امر نیازمند آموزش مهارت ها و فنون مختلف به روستاییان می باشد و در کشور ما این امر به سازمان فنی و حرفه ای محول شده است. این امر از مدتها قبل عملیاتی شده و این نیازمند بررسی کارآیی و موفقیت عملی است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. منطقه موردمطالعه شهرستان فامنین و جامعه آماری تحقیق را 708 نفر از مهارت آموزان ساکن در 7 روستای شهرستان تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای در ابعاد سه گانه توانمندی فردی و شخصیتی ،شاخص های اقتصادی و شاخص های اجتماعی مهارت آموزان اثرگذار بوده، به گونه ای که تا حدودی باعث افزایش سطح و بهبود مولفه های مربوط به هر یک از ابعاد شده است. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین آموزش های فنی و حرفه ای و مولفه های مذکور می باشد. نتایج آزمون فریدمن نشان از تاثیر بالای آموزش های فنی و حرفه ای بر توانمندی های فردی و شخصیتی است و در مراتب بعدی شاخص های اقتصادی و شاخص های اجتماعی قرار دارند. در خصوص ارزیابی رضایت مهارت آموزان از دوره های فنی و حرفه ای مهارت آموزان از نحوه تدریس مربیان بیشترین رضایت را داشتند.
 13. سنجش سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در غرب ایران
  معصومه عبدالهی 1397
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی یکی از عوامل یا نهاده های مهم در تولید محصولات کشاورزی به شمار می روند که نقش مهمی در افزایش کارایی و کیفیت تولید دارند. اکثر دولت ها برنامه مکانیزاسیون کشاورزی را به عنوان یک پیش شرط مهم برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته و اقداماتی برای توسعه و ارتقای آن در مناطق روستایی و کشاورزی در دستور کار خود دارند. درک وضعیت موجود ماشین آلات کشاورزی در هر کشور یک گام ضروری است که می تواند برنامه ریزان و سیاست گذاران را در زمینه تصمیم گیری و اجرای برنامه های مناسب برای توزیع متوازن ماشین آلات و ادوات کشاورزی، که گامی در جهت نابودی نابرابری های منطقه ای است، کمک کند. بنابر پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان های غرب کشور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه انجام شده است. بنابراین، این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بوده که از نظر هدف کاربردی و پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف سنجش سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان های غرب کشور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه تاکسونومی، تاپسیس و میانگین وزنی ساده به انجام رسیده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به مراکز آماری و سازمانها و ادارات دخیل گردآوری شده و عمدتا از نوع داده های ثانویه می باشند. به منظور سنجش سطح توسعه مکانیزاسیون استان ها 38 شاخص در پنج گروه شاخص های ادوات نیرومحرکه، ادوات خاک ورزی، ادوات کاشت، ادوات داشت و ادوات برداشت تعریف و تنظیم گردید و وزن هر یک آنها با بهره گیری از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و آنتروپی شانون و تلفیق نتایج آنها تعیین شد. سپس سطح توسعه استان ها با استفاده از تکنیک های تاکسونومی، TOPSIS و SAW مشخص شد. برای رتبه بندی نهایی استان ها نتایج حاصل از هر سه تکنیک با استفاده از روش های میانگین رتبه ها، بردا و کاپلند ادغام گردید. براساس نتایج بدست آمده استان همدان در گروه شاخص های نیرو محرکه، کاشت و برداشت و استان خوزستان در گروه شاخص های خاک ورزی و داشت توسعه یافته ترین استان های غرب کشور هستند. این در حالی است که استان ایلام در گروه شاخص های نیرو محرکه و استان لرستان در سایر گروه ها توسعه نیافته ترین استان های منطقه غرب کشور هستند. براساس شاخص ترکیبی استان همدان با کسب
 14. بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان های بهار وکبودرآهنگ نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی
  مریم کورکی 1396
  بهداشت و ایمنی غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در فرآیند توسعه کشورها برخوردار بوده و بخش قابل توجهی از بهداشت مواد غذایی در فرآیند تولید حاصل می شود که نقش مهمی در سلامت انسان وکیفیت زندگی او دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی در قالب یک تحقیق توصیفی-تحلیلی و به روش پیمایشی به انجام رسیده است. علاوه بر مطالعات عمیق کتابخانه ای، داده های مورد نیاز پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شد که روایی آن توسط اساتید و متخصصین موضوعی دانشگاهی و سازمان جهاد کشاورزی و صنایع روستایی تائید، و پایایی آن با فرمول آلفا کرونباخ محاسبه که ضریب میانگین کل معادل 70/0 حاصل شد که مورد قبول از نظر علمی است. منطقه مورد مطالعه شهرستان های بهار و کبودرآهنگ بوده در استان همدان که در مجموع دارای 139 واحد تولیدی صنایع تبدیلی کوچک روستایی می باشد. جامعه آماری با توجه به محدود بودن به صورت سرشماری (تمام شماری) مورد مطالعه قرار گرفت که پس از عملیات میدانی تعداد 98 واحد فعال مورد واجد بررسی تشخیص داده شدند. داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سابقه کار با نگرش و مهارت عملی پاسخگویان وجود دارد . همچنین میانگین دانش و مهارت عملی آنها رابطه همسو و معنی داری با سطح تحصیلات افراد دارد. علاوه بر این، نتایج حاصله از مقایسه میانگین ها مشخص کرد که تفاوت معنی داری بین نگرش افراد مورد مطالعه با تحصیلات مختلف وجود داشته که شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با بهداشت و ایمنی غذایی نیز در میزان مهارت صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی تفاوت معنی دار ایجاد کرده است. نتایج حاصل از آزمون آنوا نیز تفاوت معنی داری بین سطح نگرش و مهارت صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی بر اساس متغیر گروه های سنی تبیین نمود.
  خلاصه پایان نامه

 15. اندازه گیری و تحلیل سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان همدان
  فهیمه مرادی 1396
  امروزه برنامه ریزی منطقه ای جایگاه ویژه ای در مدیریت و برنامه ریزی توسعه ملی دارد. لازمه این کار شناسایی تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای می باشد که از طریق انجام تحقیقات علمی به روز و دقیق امکان پذیر است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت وضعیت موجود شهرستان های استان همدان از نظر میزان برخورداری از شاخص های گوناگون توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به میزان شکاف و فاصله موجود در این بخش می باشد. این تحقیق از نوع پژوهشهای کاربردی و با ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده که منطقه مورد مطالعه شامل استان همدان است. علاوه بر مطالعات عمیق کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، داده های مورد نیاز از اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص برخورداری از شاخص های مورد توسعه کشاورزی با بهرهگیری از داده های ثانویه پایگاه های آماری استفاده شده است. در این راستا 87 شاخص کشاورزی در 5 گروه، بهره برداری های کشاورزی، عملکرد و تولید، مکانیراسیون، دام،طیور و شیلات و تشکل های کشاورزی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL و با روش راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره (VICOR) مورد تحلیل و بررسی و قرار گرفت و در آخر با تکنیک های منطقه بندی ArcGIS الگوهای فضایی توسعه کشاورزی شهرستان ها براساس شاخص های مورد مطالعه ترسیم شد. نتایج نشان داد شهرستان نهاوند با داشتن ایده آل ترین رتبه برخوردارترین شهرستان استان و شهرستان های فامنین و کبودراهنگ جزو شهرستان های محروم طبقه بندی شدند. سایر شهرستان ها در وضعیت نیمه برخوردار قرار دارند.
 16. اثرات فعالیت واحدهای آبزی پروری دومنظوره بر معیشت پایدار خانوارهای شاغل استان همدان
  احمد بختیاری 1396
  آبزی پروری بعنوان فعالیت کشاورزی از رویکردهای اخیر توسعه کشاورزی در مناطق روستایی است که افزون بر جایگاه مهمی که در تولید غذا دارد، نقش بسزایی در اشتغال زایی نیز ایفا می کند.هدف پژوهش حاضر،بررسی تاثیر آبزی پروری در استخرهای دومنظوره قزل آلا بر بهبود دارایی های معیشتی خانوارهای شاغل در این واحدها بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی است که داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی یا پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل همه 130 نفر سرپرست خانوار دارای استخر دومنظوره در سطح کل روستا های استان همدان بوده که بصورت تمام شماری انجام گرفته است. روایی رسشنامه با نظر صاحب نظران موضوعی و اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا مورد تایید قرار گرفت و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاه شده است که میزان آن در گویه های سرمایه های پنج گانه و نتایج معیشتی بالاتر از 7/0 ودر کل 94/ 0 بدست آمد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که آبزی پروری بر بهبود سرمایه معیشتی(طبیعی ،مالی ،فیزیکی ،انسانی و اجتماعی) افراد مورد بررسی تاثیر داشته است. یافته های تحقیق حاکی ازوجود رابطه مثبت ومعنی دار بین سرمایه های پنج گانه معیشتی با سطح معیشت خانوارها دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان دهنده تفاوت معنی دار اهمیت راهبردهای معیشتی بین خانوارها است بطوری که راهبرد تنوع فعالیت های معیشتی بالاترین اهمبت را در بین خانوارها دارد. برپایه نتایج تحلیل مسیر، سرمایه های انسانی ،طبیعی ، مالی ، فیزیکی واجتماعی به ترتیب بیشترین اثر را برسطح معیشت خانوارهای آبزی پرور داشته است
  خلاصه پایان نامه

 17. ارزیابی اثرات تالاب زریوار بر معیشت پایدار روستائیان حاشیه در شهرستان مریوان
  کاروان شانازی 1395
  تالاب ها به عنوان یکی از باارزش ترین زیست بوم های طبیعی از کارکردهای متنوعی برخوردارند که می تواند بر سطح معیشت مردم محلی تاثیر گذار باشند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات تالاب زریوار مریوان بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی حاشیه آن به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و میدانی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق را 1539 نفر از سرپرستان خانوار ساکن در 7 روستای حاشیه تالاب زریوار در شهرستان مریوان تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران 230 نفر از آنها به عنوان نمونه برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده-های گردآوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش بین سرمایه های پنج گانه معیشتی ناشی از تالاب با سطح معیشت خانوارها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. با توجه با نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مجموع 1/65 درصد از تغییرات متغیر وابسته سطح معیشت خانوارهای روستایی حاشیه تالاب توسط چهار متغیر سرمایه مالی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی تبیین می شود که نشان از نقش مهم سرمایه های معیشتی تولید شده ناشی از تالاب در تعیین سطح معیشت روستائیان و وابستگی جوامع روستایی به کارکردها و خدمات زیست گاه های تالابی دارد.
  خلاصه پایان نامه

 18. اثرات هوش سازمانی بر سبک های مدیریتی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان های غرب ایران
  فرشید ملامیرزایی 1395
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک های مدیریت مدیران جهاد کشاورزی استان های غرب ایران به مرحله اجرا در آمده است. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی غرب ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 232 نفر از کارکنان و 88 نفر از مدیران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) و پرسشنامه سبک های مدیریتی لیکرت (1967) ابزار های پژوهش می باشند. برای تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد، فراوانی تجمعی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کورسکال والیس، من ویت نی، آزمون تی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری) تحت نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: بین مولفه های هوش سازمانی و سبک های مدیریت ارتباط معنی داری وجود دارد و میزان هوش سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی در حد کمتر از متوسط است. بیشترین تعداد مدیران سازمان جهاد کشاورزی غرب کشور با 8/28 درصد دارای سبک مشارکتی می باشند و در رتبه بعدی سبک مشورتی قرار دارد که 6/25 درصد را داراست و سبک استبدادی با 2/22 درصد دارای کمترین درصد می باشد. همچنین مشخص شد که بین مولفه ی فشار عملکردی با سبک استبدادی مدیران و بین مولفه ی بینش راهبردی و سبک مشارکتی رابطه مثبت و معنی داری در حد 99 درصد وجود دارد و در نهایت نتایج نشان داد که هرچه هوش سازمانی بالاتر باشد گرایش مدیر به استفاده از سبک مشارکتی بیشتر می شود.
 19. بررسی اثرات خشکسالی بر زندگی کشاورزان در شهرستان ابرکوه
  فاطمه خاکی 1395
  هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات مختلف خشکسالی از دیدگاه کشاورزان شهرستان ابرکوه است. نوع تحقیق کاربردی که با روش پیمایشی و بصورت آمیخته (کمی وکیفی) صورت گرفته است. منطقه مورد مطالعه شهرستان ابرکوه و جامعه آماری این مطالعه شامل2602 خانوار روستایی کشاورز بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 169 نفر سرپرست خانوار از آن ها به عنوان حجم نمونه بصورت انتساب متناسب انتخاب شدند. علاوه بر مطالعات عمیق اسنادی و کتابخانه ای، داده های مورد نیاز در روش کمی، پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان موضوعی مورد بررسی محتوایی قرار گرفت وسنجش پایایی آن با انجام پیش آزمون و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 تعیین گردید. اثرات مختلف خشکسالی ابتدا بصورت کمی شناسایی و امتیاز بندی و سپس به روش کیفی (ارزیابی مشارکتی روستایی) تحلیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین اثرات خشکسالی شهرستان ابرکوه درسه دسته اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی شامل موارد زیر بودند: کاهش تولیدات باغی و صیفی؛ افزایش هزینه تامین آب از منابع زیرزمینی و افزایش بدهی کشاورز به سازمان های دولتی وخصوصی، کاهش انگیزه جهت کشت محصول در سال های بعدی (کاهش سطح زیر کشت)؛ تغییر موقعیت اجتماعی و جایگاه شغلی کشاورز و افزایش میزان مهاجرت از مناطق روستایی، افت سطوح آب زیرزمینی؛ خشک شدن قنات و چشمه و چاه ها و کاهش منابع آب سطحی (سد و...). همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه کشاورزانی که سن، تجربه و سطح مالکیت بالاتری دارند بیشتر تحت تاثیر آثار و پیامدهای خشکسالی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی خود هستند و بین سطح سواد و میزان رضایت از درآمد رابطه مثبت و معنی-داری وجود دارد. همچنین خشکسالی در بعد اجتماعی زندگی افراد مورد مطالعه نسبت به دو بعد اقتصادی و زیست محیطی تاثیر کمتری داشته است.
  خلاصه پایان نامه

 20. بررسی وضعیت و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان
  پریسا سفاهن 1395
  توسعه روستا ها با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش-های مهم توسعه در قرن حاضر محسوب شده و اغلب کشور های در حال توسعه هم اکنون به دنبال بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور توسعه روستا ها هستند. ارائه خدمات با استفاده از دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به روستائیان یکی از راهبرد هایی است که در همین راستا در دستور کار دست اندرکاران توسعه روستایی در کشور قرار گرفته و ارائه خدمات مزبور می تواند گامی موثر در جهت رشد و توسعه روستا ها محسوب شود. دفاتر فاوای روستایی زمینه ساز توسعه دولت الکترونیک بوده و شناخت لازم از وضعیت این دفاتر ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی شهرستان های همدان، بهار و فامنین است. جامعه آماری پژوهش شامل 91 نفر از کار گزاران دفاتر فاوای روستایی بوده که با روش تمام شماری به عنوان نمونه مورد بررسی در تحقیق انتخاب شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایت کار گزاران از فعالیت در دفاتر فاوا با سابقه کار آن ها رابطه معنی دار دارد و اما در رابطه با سن وسابقه راه اندازی دفتر رابطه ای یافت نشد. هم چنین وجود شکاف بین دو وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک با استفاده از آزمون t همبسته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد در سطح 05/0 درصد و با مقدار 33/6 تفاوت معنا داری وجود دارد که بیانگر وجود شکاف و فاصله بین این دو وضعیت می باشد. در نهایت برای اثبات وجود مشکلات و موانع موجود در گسترش دولت الکترونیک در منطقه مورد مطالعه از آزمون های برازش مدل که به کمک مدل سازی معادلات ساختاری تهیه شده، استفاده شد که نتایج نشان می دهد مدل از برازش نسبتا خوبی برخوردار بوده است.
  خلاصه پایان نامه

 21. بررسی کمی و کیفی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه
  علی اکبر قادری 1394
  هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و سپس شناسایی راهکارهای مناسب جهت رفع نیازهای آموزشی از دیدگاه اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه بود. پژوهش به دو روش کیفی (PRA) و کمی(پرسشنامه) صورت گرفت. نیازهای آموزشی اعضای تعاونی در ابتدا با استفاده از روش کیفی PRA شناسایی و سپس با استفاده از روش کمی اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری این مطالعه شامل 230 نفر از اعضای تعاونی بودند که تعداد 144 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و برای این منظور از جدول مورگان استفاده شد. ابزار تحقیق در روش کمی، پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان مورد بررسی محتوایی قرار گرفت و سنجش پایایی آن با انجام پیش آزمون و با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. روش تحلیل داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفت و نتایج نشان داد که: (1) نوع نیاز آموزشی و سطح آن در اعضای مختلف، بسیار متفاوت بود. (2)مشکلات یا نیازهای اقتصادی اعضای تعاونی و امید به بهبود وضع اقتصادی خانوارها از طریق تعاونی از مهم ترین دلایل شکل گیری تعاونی بوده اند. (3)عدم آشنایی کافی اعضاء با اهداف، اصول، قوانین و مقررات تعاونی ها یکی از مهمترین مشکلات تعاونی بوده است که مشکلات دیگری مانند ایجاد انتظارات غیر اصولی بعضی از اعضاء از تعاونی، ایجاد نگرش منفی اعضاء نسبت به تعاونی و عدم همکاری آن ها با تعاونی را بوجود آورده است. (4)اکثر مشکلات تعاونی ریشه در وجود نیازهای آموزشی اعضا دارند. (5)تعاونی روستایی زنان نودشه به تنهایی نمی-تواند نیاز های آموزشی اعضاء را برآورده نماید و برای این منظور کمک سایر سازمان ها و نهادها مانند جهادکشاورزی، تعاون روستایی و ... را لازم دارد.
  خلاصه پایان نامه

 22. اثرات کشت و صنعت میان آب خوزستان بر معیشت پایدار خانوارهای اعضا
  ناهید هاشمی امین 1394
  این تحقیق با هدف تحلیل تاثیر کشت و صنعت بر بهبود دارایی های معیشتی اعضای کشت و صنعت میان آب در استان خوزستان و به روش توصیفی–تحلیلی به انجام رسیده است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات منظم، از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده های میدانی استفاده گردید. روایی صوریپرسشنامه به وسیله اساتید و متخصصین مرتبط موضوعی تایید و به منظور پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار حاصل (92/0α=) بود. جامعه آماری شامل همه ی اعضای کشت و صنعت میان آب می باشد که مشتمل بر 500 خانوار بوده و با استفاده از فرمول کوکران140 نفر از سرپرستان خانوار (N=140) به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیدند.. جهت انجام آزمون های آماری ازLISREL8.8 وSPSS18 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سازه های سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی برای سنجش اثرات کشت و صنعت میان آب با توجه به مقدار گزارش شده شاخص‏های برازندگی (نیکویی برازش مطلق(90/0 AGFI= و 94/0 GFI=)، تطبیقی(97/0NNFI= ، 98/0CFI= ) و برازندگی فزایند (98/0= IFI)، مقتصد (066/0 = RMSEA و 51/1 = ) مشاهده می‏شود که مدل اندازه‏گیری از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار می‏باشد. سرمایۀ طبیعی (90/0λ=) قوی ترین شاخص برای سنجش معیشت پایدار خانوارهای عضو کشت و صنعت میان آب است.
  خلاصه پایان نامه

 23. تحلیل راهبردی بازاریابی صنعت فرش در استان کرمانشاه
  مهسا معتقد 1394
  توسعه روستایی فرآیندی چند بعدی است که هدف آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر روستایی است. صنایع دستس فرش بافی یکی از منابع مهم درآمدی فعالیت های غیر کشاورزی جامعه روستایی کشور می باشد. این صنعت در روستاهای استان کرمانشاه نیز فعال می باشد که با چالش جدی مواجه است. در سال های اخیر روند صادرات فرش ایران با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل راهبردی بازاریابی صنایع دستی روستایی با تاکید بر صنعت فرش در استان کرمانشاه انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده که برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده وراهبرد تحقیق کمی-کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه انفرادی بوده و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که سوالات آن از نتیجه مصاحبه صورت گرفته با متخصصین امر و مطالعه پیشینه پژوهش بدست آمده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاه و متخصصین مربوطه استفاده شد و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی سوالات مربوط به نقاط قوت، ضعف فرصت و تهدید به ترتیب برابر 0.72، 0.74، 0.78، و 0.77 محاسبه گردید که نشان از قابل اعتماد بودن پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل قالیبافان و دست اندرکاران فعال در بازاریابی فرش استان کرمانشاه می باشد (140N= ) که حجم نمونه نیز با استفاده از جدول جرسی و مورگان با نمونه گیری تصادفی 103 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. در این مطالعه ضمن ارائه مشخصات فردی پاسخگویان، تحلیل های لازم از مدل SWOT و معرفی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، در انتها بر اساس یافته های استنباطی چهار راهبرد: (SO )، (WO ) ، (ST )، (WT ) ارائه گردید. که راهبرد (WT ) به عنوان راهبرد کانونی شناخته شد و این راهبرد به عنوان طرحی دفاعی برای پیشگیری از ضعفها و مقابله با تهدیدهای بیرونی است. یافته های تحقیق می تواند مورد استفاده مسئولین مربوطه و دیگر پژوهشگران قرار گیرد
  خلاصه پایان نامه

 24. تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان همدان
  1393
  توسعه کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی به مثابه یکی از قطب های اقتصادی و اجتماعی کشور، علاوه بر تولید ناخالص ملی، کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال می توانند در افزایش اعتماد به نفس، خوداتکائی، توانمند شدن جامعه روستایی و نهایتا رشد و توسعه کشور نقشی برجسته ایفا کنند. در مطالعه حاضر که به صورت پیمایشی انجام شده، اثرات کسب و کارهای کوچک روستایی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی روستائیان شهرستان ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، روستائیانی است که به صورت نظام مند کسب و کاری را با هدف کسب درآمد و اشتغال در شهرستان ملایر راه اندازی نموده اند که تعداد آن ها 420 واحد بوده و به دلیل وسعت جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 121 نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات منظم از ابزار ساختارمند یا پرسشنامه حاوی سوالات باز و بسته استفاده شد. پرسشنامه تحقیق بر اساس پیش نگاشته ها تدوین و دقت گویه های آن با روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابراز تحقیق، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از روستائیان درگیر در(SE,s) قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. این مقیاس برای بخش های مختلف ابزار تحقیق از 84/. تا 94/. صدم متغیر بود که با توجه به مستندات آماری رقم قابل قبولی است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS/16 استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که کسب و کارهای کوچک بر روی متغیرهای اشتغال، درآمد، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، میل به ماندگاری در روستا، توانمندسازی و رضایت شغلی تاثیر مثبت، و بر روی متغیر تحصیلات و آموزش تاثیرمثبتی نداشته است. از آنجا که کسب و کارهای کوچک روستایی شهرستان ملایر دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فردی برای توسعه روستاهای این شهرستان و نهایتا رشد و توسعه کشور است پیشنهاد می شود که زمینه سازی و حمایت برای توسعه هر چه بیشتر کسب و کارهای کوچک انجام شود.
 25. بررسی کارایی و پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان بهار
  مجید نصیری 1393
  پایداری در بخش کشاورزی مسئله ای است که چند دهه ای است در اکثر محافل عنوان می شود و اکثر تحقیقات نشان دهنده پایداری پایین بخش کشاورزی می باشند از سویی دیگر از آنجا که پایداری و کارآیی رابطه نزدیکی با هم دارند در این تحقیق به بررسی میزان پایداری و کارآیی مزارع سیب زمینی کاران شهرستان بهار پرداخته ایم. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی، بر اساس نحوه گردآوری داده ها پیمایشی وبر اساس زمان مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان بهار می باشد، که تعداد آن ها حدود 1200 نفر می باشند که از بین آن ها 210 نفر به صورت نمونه گیری انتخاب شدند. ابزار گردآوری این تحقیق پرسشنامه می باشد که با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن اثبات گردید. دادهای جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان داد که مزارع مورد مطالعه از نظر میزان پایداری 14 مزرعه دارای سطح ناپایدار (66/6 درصد)، 86 مزرعه دارای سطح نسبتا ناپایدار (95/40 درصد)، 92 مزرعه دارای سطح نسبتا پایدار (8/43 درصد) و 18 مزرعه دارای سطح پایدار می باشند (57/8 درصد) و همچنین در بررسی کارایی از این تعداد مزارع تنها 21 مزرعه در حالت نزولی بازدهی نسبت به مقیاس قرار داشته و مابقی از کارایی بالایی برخوردارند.
  خلاصه پایان نامه

 26. بررسی سطح و میزان مشارکت روستائیان در طرح هادی روستاییی شهرستان همدان: مطالعه موردی روستای سنگستان
  مهسا معتقد 1393
  موضوع مشارکت در دهه های اخیر از مقولات مهم ادبیات توسعه به ویژه توسعه و عمران روستایی به شمار می آید. استفاده از مشارکت و توانمندی های مردم بخصوص روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی به عنوان یک راهبرد موثر در مدیریت و برنامه ریزی به شمار می آید. این پژوهش با هدف بررسی مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی شهرساتان همدانبه مرحله اجرا در آمده است.پژوهش حاضر مبتنی برروش توصیفی_همبستگی و نوع مطالعات کمی است،اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازروش های اسنادی و کتابخانه ای و مشاهدات میدانی،همچنین پرسشنامه جمع آوری گردید.برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و صاحب نظران مربوطه استفاده شد.ارزیابی پایانی پرسشنامه نیز در مرحله پیش آزمون با تکمیل 30 پرسشنامه از جامعه آماری مورد مطالعه صورت گرفت که با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ عدد 0/91 درصد به دست آمد.در این تحقیق روستای سنگستان در شهرستان همدان به عنوان منطقه مورد بررسی انتخاب گردید و جمعه آماری شامل مردان روستایی به تعداد 483 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از آنها به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای منبع درامد خانوار، تمای به ماندگاری در روستا، انگیزه برای مشارکت در طرح هادی روستایی با متغیر میزان مشارکت روستاییان در طرح وجود دارد. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که متغیرهای انگیزه مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار، و تمایل به ماندگاری در روستا در رگرسیون چندگانه 86.9 درصد از مجموع تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان را تبیین نمودند. در ارتباط با سطح و میزان مشارکتروستاییان در طرح مذکور، یافته ها نشان داد که 29.86 درصد از پاسخگویان هیچگونه مشارکتی نداشته اند . سطح مشارکت روستاییان در مجوع در حد متوسط آرزیابی شده و تیپ مشارکت آنها نیز در طرح از نوع مشورتی، اطلاع دهی و انیگزه و مشوقهای مادی بوده است.
  خلاصه پایان نامه

 27. بررسی سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح های روستایی شهرستان همدان
  1393
  موضوع مشارکت مردمی در دهه های اخیر از مقولات مهم ادبیات توسعه به ویژه توسعه و عمران روستایی به شمار می آید. استفاده از مشارکت و توانمندی های مردم به خصوص روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی به عنوان یک راهبرد موثر در مدیریت و برنامه ریزی به شمار می آید. این پژوهش با هدف بررسی مشارکت روستاییان در طرح های هادی روستایی شهرستان همدان به مرحله اجرا در آمده است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- همبستگی و نوع مطالعات کمی است، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، همچنین پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و صاحب نظران مربوطه استفاده شد. ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز در مرحله پیش آزمون با تکمیل30 پرسشنامه از جامعه آماری مورد مطالعه صورت گرفت که با استفاده ازفرمول آلفای کرونباخ ضریب α عدد 91/0 به دست آمد. در این تحقیق روستای سنگستان در شهرستان همدان به عنوان منطقه مورد بررسی انتخاب گردید و جامعه آماری شامل مردان روستایی به تعداد 483 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از آن ها به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای منبع درآمد خانوار، تمایل به ماندگاری در روستا، انگیزه به مشارکت در طرح هادی روستایی با میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی وجود دارد، علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که متغیرهای انگیزه به مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تاثیر معنی داری را در میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی داشته-اند. 3 متغیر مذکور در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی نمودند. در ارتباط با سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی یافته های پژوهش نشان می دهد که در روستای مورد مطالعه 86/29 درصد از افراد مورد بررسی مشارکت خاصی در هیچ کدام از مراحل اجرای طرح هادی نداشته اند. 33/75 درصد از افراد مورد نظر مشارکت در حد ضعیف داشته اند، 3/86 درصد از مردان روستایی پاسخگو مشارکتی در حد متوسط داشته اند، 19/8درصد مشارکت در حد خوب برای خویش اظهار نموده اند. بنابراین سطح و تیپ مشارکت مردم روستایی به صورت عمده از نوع مشورتی و اطلاع دهی
 28. اثر کسب و کارهای کوچک روستایی بر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان ملایر
  فریبا جعفری 1393
  توسعه کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی به مثابه یکی از قطب های اقتصادی و اجتماعی کشور، علاوه بر تولید ناخالص ملی، کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال می توانند در افزایش اعتماد به نفس، خوداتکائی، توانمند شدن جامعه روستایی و نهایتا رشد و توسعه کشور نقشی برجسته ایفا کنند. در مطالعه حاضر که به صورت پیمایشی انجام شده، اثرات کسب و کارهای کوچک روستایی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی روستائیان شهرستان ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، روستائیانی است که به صورت نظام مند کسب و کاری را با هدف کسب درآمد و اشتغال در شهرستان ملایر راه اندازی نموده اند که تعداد آن ها 420 واحد بوده و به دلیل وسعت جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 121 نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات منظم از ابزار ساختارمند یا پرسشنامه حاوی سوالات باز و بسته استفاده شد. پرسشنامه تحقیق بر اساس پیش نگاشته ها تدوین و دقت گویه های آن با روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابراز تحقیق، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از روستائیان درگیر در(SE,s) قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. این مقیاس برای بخش های مختلف ابزار تحقیق از 84/. تا 94/. صدم متغیر بود که با توجه به مستندات آماری رقم قابل قبولی است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS/16 استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که کسب و کارهای کوچک بر روی متغیرهای اشتغال، درآمد، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، میل به ماندگاری در روستا، توانمندسازی و رضایت شغلی تاثیر مثبت، و بر روی متغیر تحصیلات و آموزش تاثیرمثبتی نداشته است. از آنجا که کسب و کارهای کوچک روستایی شهرستان ملایر دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فردی برای توسعه روستاهای این شهرستان و نهایتا رشد و توسعه کشور است پیشنهاد می شود که زمینه سازی و حمایت برای توسعه هر چه بیشتر کسب و کارهای کوچک انجام شود.
 29. تعیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی در استان لرستان
  مریم حسنوندیان 1392
 30. بررسی نقش آموزش های ترویجی در امنیت غذایی خانوارهای کشاورز شهرستان قروه (استان کردستان)
  مینو عزیزی حسن اباد 1392
 31. ارزیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستائیان (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا)
  سیدعمادالدین موسوی 1392
 32. اثرات اقتصادی- اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر در روستای علیصدر
  مسعود اسدی 1392
 33. اثرات اقتصادی و اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر
  مسعود اسدی 1392
  گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد، و گردشگری روستایی را می توان جزئی از مجموعه گردشگری و جهانگردی بشمار آورد که در بسیاری از کشورهایی که از جمعیت روستایی بالایی برخوردارند، دارای اهمیت می باشد و این اهمِیت به خاطر این است که این نوع صنعت سازگارتر با محیط زیست است و می تواند به عنوان بخش مکمل کشاورزی به ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان کمک کند. به منظور بررسی عملی گردشگری روستایی و بخصوص اکو توریسم ، تحقیق توصیفی حاضر با هدف کلی بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی مجتمع گردشگری علیصدر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را روستاییان دارای شرایط سنی بین 15 تا 80 سال تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 271 نفر تعیین گردید. ابزار کمی پژوهش، مصاحبه ی ساختارمند با استفاده از پرسشنامه حاوی سوالات باز و بسته بود، روائی آن بوسیله ی اساتید گروه توسعه و ترویج کشاورزی تایید و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه ی راهنما و مقداری الفای کرونباخ 84 درصد برای متغیرها به دست آمد. یافته ها حاکی از این است که مجتمع گردشگری و سیاحتی علیصدر بر روی متغیرهای اقتصادی، زیرساخت، اشتغال، کشاورزی، آموزش و بهداشت، کاهش مهاجرت، فرهنگی و اجتماعی و رفاه اجتماعی تاثیر مثبت، بر روی سرمایه ی اجتماعی تاثیر مثبتی نداشته و بر روی محیط زیست روستا تاثیر منفی داشته است. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سطوح تحصیلات و متغیرهای کشاورزی، آموزش و بهداشت و مهاجرت رابطه معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. از آنجا که مجتمع علیصدر دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی برای توسعه روستای علیصدر است. بنابراین پیشنهاد می شود که مجتمع با اختصاص بودجه کافی در ایجاد و توسعه صنایع مرتبط با گردشگری، زمینه های اشتغال و درآمد را برای روستاییان و به ویژه جوانان فراهم کند. .