موسی اعظمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

موسی اعظمی

کشاورزی / ترویج و آموزش کشاورزی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توسعه و سرمایه اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین توسعه کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت منابع طبیعی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403