اعضای هیات علمی

جلال اکبری

جلال اکبری

جلال اکبری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 2115468 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
برنامه نویسی کامپیوتر 2115468 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روش اجزا محدود مهندسی آب 2115200 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
محاسبات عددی 2112003 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 17:00) | هفته های فرد سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
محاسبات عددی 2112003 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش اجزا محدود مهندسی آب 2115200 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 17:00) | هفته های فرد دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مقدمه ای به مدل سازی و شبیه سازی 2115102 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول مهندسی سد 2115072 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش اجزا محدود مهندسی آب 2115200 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مقدمه ای به مدل سازی و شبیه سازی 2115102 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول مهندسی سد 2115072 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش اجزا محدود مهندسی آب 2115200 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول مهندسی سد 2115072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2