درباره گروه
              بخش باغبانی در بدو تاسیس دانشکده کشاورزی در سال 1353شروع به کار کرد.
              گروه علوم باغبانی رسماً در سال 1377 تاسیس شد.
              اولین دوره دانشجویان کارشناسی:  سال 1378
              اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد:  سال  1383
              اولین دوره دانشجویان دوره دکتری:  سال  1388
              گروه علوم باغبانی در حال حاضر در مقاطع مختلف، دانشجویان زیادی فارغ التحصیل نموده است و برخی دانش آموختگان این گروه هم اکنون اعضا هیات علمی دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی سراسر کشور می باشند.
              موضوعات تحقیقاتی مورد پژوهش در گروه علوم باغبانی:
        1-  تاثیر عوامل محیطی به ویژه تنش های سرما، خشکی و نور روی محصولات باغبانی
        2- بررسی تنوع ژنتیکی در محصولات باغبانی
        3- کشت بافت و ریزازدیادی برخی گیاهان باغبانی
        4- بررسی روش های برتر ازدیاد و تولید گیاهان باغبانی در سطح گلخانه و باغ.
              گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همواره یکی از قطب های مهم در انجمن علوم باغبانی کشور بوده و تاکنون چندین کنگره و همایش علمی در سطح  ملی برگزار نموده است. به ویژه
         1- هشتمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در شهریور 1392
        2- اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز در شهریور 1395
              هم اکنون گروه علوم باغبانی موسس اولین قطب علمی میوه های ریز کشور می باشد که در سال 1396 به تاسیس این این قطب به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فنآوری رسیده است.
              از سال آینده در نظر است گرایش گیاهان زینتی هم به گرایش های گروه جهت پذیرش دانشجو اضافه گردد.