عباس فرح آور
مدیرگروه علوم دامی

رشته تحصیلی: مهندسي كشاورزي-علوم دامي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: a.farahavar@basu.ac.ir

صفحه شخصی