ارتباطات ملی و بین‌المللی

ارتباطات بین المللی گروه مهندسی برق به تفکیک اساتید

 

 

 

 دکتر مجید غنی‌ئی زارچ  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش: کنترل

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتبه علمی: استادیار

 

ارتباطات ملی و بین المللی :

همکاری با پروفسور ویسنس پویگ از دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا در قالب فرصت مطالعاتی شش ماهه

همکاری با دکتر محسن سلطانی از دانشگاه آلبورگ در قالب همکار تحقیقاتی شش ماهه