دانشجویان دکتری گروه مهندسی برق

 

ردیف نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی استاد راهنما
1 زهره وند جواد ۳۹۵۲ مهندسی برق-قدرت محمد حسن مرادی - علیرضا حاتمی
2 همدونی اصلی عباس ۳۹۶۲ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
3 گنج خانی ایرج ۳۹۶۱ مهندسی برق گرایش قدرت علیرضا حاتمی
4 کشاورززاهد بابک ۳۹۷۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
5 رسولی بهنام ۳۹۸۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
6 کاشانی مهدی ۳۹۸۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
7 بابامرادی یونس ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
8 خانجانیان پاک مهدی ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
9 کارونی محمدجعفر ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش کنترل محمد حسن مرادی
10 اسدی مصطفی ۴۰۰۱ مهندسی برق گرایش قدرت حمیدرضا کرمی
11 سوری حامد ۴۰۰۱ مهندسی برق گرایش قدرت حمیدرضا کرمی
12 حیدری سارا ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمدامین قاسمی
13 زندی دانش ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت سید محمد عظیمی
14 طالبی رضا ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
15 علامه سیدمحمد ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت علیرضا حاتمی
16 شیری محسن ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
17 ویسی امیر ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
18 اسدی حسین 4021 مهندسی برق گرایش قدرت علیرضا حاتمی
19 ساعدی محمد امین 4021 مهندسی برق گرایش قدرت محمدامین قاسمی
20 قادری رئوف 4021 مهندسی برق گرایش قدرت سید محمد عظیمی
21 شیرعلی سیاوش 4021 مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
22 ملکی هامون 4021 مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
23 آقازمانی امیرمحمد 4021 مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
24 فتحی محمدرضا 4021 مهندسی برق گرایش قدرت سید محمد عظیمی
25 گرجیان علیرضا 4021 مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی