سمینارها و پایان نامه ها

1402/11/17 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه جهانی هویدا - مهندسی برق

یکشنبه 15/11/1402 ساعت 16

پایان نامه کارشناسی ارشد عامر السعیدی - مهندسی برق

سه شنبه 1402/11/10-12:00

پایان نامه کارشناسی ارشد سید سعید حسینی خدارحیمی - مهندسی برق

سه شنبه 25 مهر ساعت 13

پایان نامه کارشناسی ارشد ادریس نظری - رشته برق

1402/07/25ساعت 12تا 13

پایان نامه کارشناسی ارشد علی محمدیان - رشته برق

1402/06/19

پایان نامه کارشناسی ارشد اسماعیل اسدی - رشته برق

8 مرداد 1402

پایان نامه کارشناسی ارشد فرهاد فراهانی علوی - رشته برق

1402/04/21 ساعت 8:30 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد فریده شیرمحمدی - رشته برق

1401/11/16 - 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد دانیال حاجی آقابابایی - رشته برق

1401/12/16 ساعت 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین ساعدی - رشته برق

1401/7/16

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی میرزاده - رشته برق

29 شهریور 401 ساعت 16:15

رساله دکتری سعید حیدری - رشته برق

1401/04/22 ساعت 10:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهرزاد عبدالوند - رشته برق

1401/04/05، یکشنبه ساعت 10 -12

رساله دکتری فرهاد امیری - رشته برق

1401/4/5 یکشنبه ساعت 12 تا 14

رساله دکتری سرور مؤید داود الصالح - رشته برق

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۶ نتیجه