دسترسی به شبکه دانشگاه

اتصال کابلی

        در این روش همه کاربران به شرح ذیل می توانند از شبکه کابلی دانشگاه استفاده نمایند:
  • اساتید : با توجه به نیاز در اتاق هر یک از اساتید محترم نودهای شبکه تعبیه گردیده است. اساتید محترم با متصل کردن سیستم خود به این نودها، به شبکه دانشگاه و اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  • کارکنان: با توجه به نیاز در اتاق هر یک از کارکنان محترم نودهای شبکه تعبیه گردیده است. کارکنان با متصل کردن سیستم خود به این نودها به شبکه دانشگاه و اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  • دانشجویان: دانشجویان گرامی نیز جهت استفاده از شبکه کابلی میتوانند به سایت اینترنت دانشکده ذیربط مراجعه نموده و از خدمات سایت بهره مند گردند.