افراد

شبکه و سخت افزار

علی دشتی 
رئیس گروه فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
رایانامه: dashty@basu.ac.ir
تلفن:31401037
داخلی:1037

امیر جعفری
کارشناس مرکز داده
تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
رایانامه: jafari@basu.ac.ir
تلفن:31401033
داخلی:1033
مهدی محمدی جهت
کارشناس سخت افزار
تحصیلات: کارشناس سخت افزار
رایانامه: 
تلفن:31401040
داخلی:1040

نرم افزار

الهام سادات سالم
کارشناس مسئول نرم افزار

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
رایانامه: e-salem@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن:31401036
داخلی:1036

پریسا کاوندی
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
رایانامه: p.kavandi@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن:31401034
داخلی:1034

وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس نرم افزار

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر
رایانامه: ​​​​​​​v.mirzaebrahimi@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن:31401038
داخلی:1038

لیلا بارانچی
کارشناس نرم افزار

تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار
رایانامه: l.​​​​​​​baranchi@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن:31401042
داخلی:1042

کبری زنگنه
کارشناس امور اداری

تحصیلات: کارشناسی
رایانامه: ​​​​​​​k.zangeneh@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن:31401031
داخلی:1031