مراکز وابسته

مرکز محاسبات سریع

               مرکز محاسبات سریع دانشگاه شبکه ای متشکل از چندین کامپیوتر پرقدرت است که به منظور ارائه خدمات محاسباتی به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران راه اندازی شده است.

hpc.basu.ac.ir