پشتیبانی

سامانه پشتیبان

                  به منظور خدمات بهتر و پاسخ دهی به درخواست های پشتیبانی، از یک سیستم پشتیبانی استفاده شده است. در این سامانه، افراد اعم از دانشجویان، کارکنان و کاربران سایت می توانند جهت رفع مشکلات، درخواست های خود را به این سامانه ارسال کنند. به هر درخواست پشتیبانی یک شناسه منحصر به فرد اختصاص داده می‌شود که از آن می توان در جهت پیگیری درخواست استفاده کرد. برای ارسال درخواست، نشانی ایمیل معتبر مورد نیاز است.
​​​​​​​                                                 آدرس سایت پشتیبانی:                   support.basu.ac.ir