فرآیند ایجاد VPN اعضای هیأت علمی

 

 

فرآیند ایجاد VPN دانشجویان جدیدالورود

 

 

فرآیند ایجاد VPN کارکنان

 

 

فرآیند ایجاد VPN نیروهای فاقد رابطه استخدامی با دانشگاه