عباس افخمی عقداء

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عباس افخمی عقداء

شیمی و علوم نفت / شیمی تجزیه

کتابهای تألیفی و تصنیفی

 1. "Analytical Nanochemistry"
  Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2023, ISBN: 978-0-323-91741-4
 2. "Quantum Dots in Medical Detection/Diagnosis"
  Nahid Rezvani-jalal, Fariba Mollarasoui, محمدرضا جلالي سروستاني, سينا خليلي, Sepideh Asadi, Zahra Derakhshan, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami, Mazaher Ahmadi
  The Royal Society of Chemistry, 2023, ISBN: 978-1-83916-714-0
 3. "Nonconventional applications of nebulizers: Nanomaterials synthesis"
  Zahra Amouzegar, Fariba Mollarasoui, Sepideh Asadi, علي فتحي, Mazaher Ahmadi, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2022, ISBN: 9780323911818
 4. "Use of Conductive Polymers in Detection Stage of Analysis/Miniaturization Devices"
  Arash Ghoorchian, Zahra Amouzegar, مهدي مرادي, سينا خليلي, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Mazaher Ahmadi
  American Chemical Society, 2022, ISBN: 9780841297852
 5. "Use of Conductive Polymers in Separation/Identification Stage of Analysis"
  Mahdie Kamalabadi, Arash Ghoorchian, Zahra Amouzegar, محمدرضا جلالي سروستاني, Nahid Rezvani-jalal, Sepideh Asadi, سينا خليلي, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Mazaher Ahmadi
  American Chemical Society, 2022, ISBN: 9780841297852
 6. "Miniaturized bioelectrochemical devices"
  Arash Ghoorchian, مهدي مرادي, Samira Aghajani, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Sabu Thomas, Tuan Anh Nguyen, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 7. "Separation miniaturized instruments"
  Mazaher Ahmadi, Mahdie Kamalabadi, Nahid Rezvani-jalal, سينا خليلي, Sepideh Asadi, Maryam Abbasi-Tarighat, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Sabu Thomas, Tuan Anh Nguyen
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 8. "Lab-on-a-chip miniaturized analytical devices"
  Arash Ghoorchian, Mahdie Kamalabadi, Zahra Amouzegar, Nahid Rezvani-jalal, Hazem M. AbuShawish, Salman M. Saadeh, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Sabu Thomas, Tuan Anh Nguyen, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 9. "Smartphone-enabled miniaturized analytical devices"
  Arash Ghoorchian, Nahid Rezvani-jalal, Mahdie Kamalabadi, Fariba Mollarasoui, مهدي مرادي, Sepideh Asadi, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Sabu Thomas, Tuan Anh Nguyen, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 10. "Spectrometric miniaturized instruments"
  Zahra Amouzegar, Nahid Rezvani-jalal, Mahdie Kamalabadi, Maryam Abbasi-Tarighat, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Sabu Thomas, Tuan Anh Nguyen, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 11. "Miniaturization—An introduction to miniaturized analytical devices"
  Mazaher Ahmadi, Zahra Amouzegar, Sepideh Asadi, Samira Aghajani, Parisa Aryanrad, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Suba Thomas, Tuan Anh Nguyen
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 12. "Micro- and NanotechnologyEnabled Applications forPortable MiniaturizedAnalytical Systems"
  Sabu Thomas, Mazaher Ahmadi, Tuan Anh Nguyen, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian
  Elsevier, 2022, ISBN: 978-0-12-823727-4
 13. "Application of magnetic nanomaterials in magnetic field sensors"
  Mazaher Ahmadi, Arash Ghoorchian, Mahdie Kamalabadi, Zahra Amouzegar, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2021, ISBN: 9780128221310
 14. "Magnetic Nanomaterials in Analytical Chemistry"
  Mazaher Ahmadi, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2021, ISBN: 9780128221310
 15. "Application of magnetic nanomaterials in plasmonic sensors"
  Arash Ghoorchian, Mahdie Kamalabadi, Zahra Amouzegar, Samira Aghajani, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2021, ISBN: 9780128221310
 16. "مقدمه ای بر آمار در شیمی تجزیه"
  عباس افخمی عقداء، طیبه مدرکیان، مظاهر احمدی
  دانشگاه بوعلی سینا، 1399، شابک: 6001283239-978
 17. "Smart Nanocontainers(chapter 11("
  Mazaher Ahmadi, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2020, ISBN: 978-o-12-816770-o
 18. "Metal-Organic Frameworks forBiomedical Applications"
  Arash Ghoorchian, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-12-816984-1
 19. "Nanoengineered Biomaterials for Advanced Drug Delivery"
  Mazaher Ahmadi, Tayyebeh Madrakian, Arash Ghoorchian, Mahdie Kamalabadi, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-08-102985-5
 20. "Electrochemical synthesis of MOFs, chapter 9,Metal-Organic Frameworks forBiomedical Applications"
  Arash Ghoorchian, Abbas Afkhami, Tayyebeh Madrakian, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-12-816984-1 (print)
 21. "Stimuli-sensitive drug delivery systems, (Chapter 3 -, Nanoengineered Biomaterials for Advanced Drug Delivery,"
  Mazaher Ahmadi, Tayyebeh Madrakian, Arash Ghoorchian, Mahdie Kamalabadi, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-08-102985-5
 22. "لترال فلو ایمونواسی: مبانی و کاربردها"
  عباس افخمی عقداء، حسن باقری، حسین خوشسفر
  دانشگاه بوعلی سینا، 1398، شابک: 978-6001282515
 23. "Chapter 28 of Smart Nanocontainers Nanomaterial-based adsorbentsfor wastewater treatment"
  حسن باقري, Hanieh Fakhri, رضا قهرماني, Meghdad Karimi, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami
  Elsevier, 2019, ISBN: 978-0-12-816770-0
 24. "Smart NanocontainersChapter 15 Smart nanocarriers in glucosetransporters-targeted deliveryof anticancer drugs"
  Sanaz Dastghaib, Abbas Afkhami, Pooneh Mokarram, Tayyebeh Madrakian, Mazaher Ahmadi
  Elsevier, 2019, ISBN: 9780128167700
 25. "Smart nanogels in cancer therapy"
  Mazaher Ahmadi, Tayyebeh Madrakian, Abbas Afkhami
  , 2019, ISBN: 9780128167700
 26. "ایمنی در آزمایشگاه"
  عباس افخمی عقداء
  دانشگاه بوعلی سینا، 1398، شابک: 978-9648950472
 27. "کمومتریکس طراحی و آزمایش"
  عباس افخمی عقداء، حسن باقری
  دانشگاه بوعلی سینا، 1394، شابک: 978-600-128-218-8