عباس افخمی عقداء

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عباس افخمی عقداء

شیمی و علوم نفت / شیمی تجزیه

رساله های دکتری

 1. سنتزیک چارچوب آلی کووالانسی مبتنی بر ملامین عامل دار شده با دی اکسیدتیتانیوم برای حذف تتراسیکلین و متیلن بلواز آب
  راحله فراهانی 1402
  امروزه چارچوب های آلی کووالانسی به عنوان نوع جدیدی از موادحفره دارکه دارای مساحت سطح ویژه بالا، پایداری حرارتی و شیمیایی بسیار عالی وقابلیت عامل دارشدن هستند، به عنوان جاذب آلاینده های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق، ابتدا چارچوب آلی کووالانسی مبتنی بر ملامین، سنتزشد و سپس مشخصه یابی های این ترکیب، جهت تایید سنتز، انجام گرفت. در بخش اول، آلاینده متیلن بلو، به عنوان نمونه ای از آلاینده های آبهای سطحی و زیرزمینی انتخاب شد و سپس به بررسی حذف آلاینده متیلن بلوتوسط فرایندجذب سطحی برروی جاذب چارچوب آلی کووالانسی، پرداخته شد. بهینه سازی شرایط حذف شامل بررسی اثرpH، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه وحجم اولیه محلول متیلن بلو، انجام شد. سپس شرایط واجذب متیلن بلو از جاذب وامکان استفاده مجدد از جاذب، بررسی شد. ایزوترم های ترمودینامیکی لانگمویر، فروندلیچ و سیپس رسم شدند و بهترین ایزوترم و بیشینه ظرفیت جاذب، تعیین شد. سپس بررسی برهمکنش چارچوب آلی کووالانسی سنتزشده با متیلن بلو، توسط نظریه تابعی چگالی، انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جاذب سنتز شده، توانایی حذف متیلن بلو را دارا می باشد.در بخش دوم، به بررسی حذف آلاینده تتراسیکلین توسط جاذب چارچوب آلی کووالانسی، پرداخته شد. در این بخش نیز، شرایط بهینه حذف، شامل اثرpH، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه وحجم اولیه محلول تتراسیکلین، مورد بررسی قرار گرفت. سپس شرایط واجذب تتراسیکلین از جاذب وامکان استفاده مجدد از جاذب، بررسی شد. ایزوترمهای ترمودینامیکی لانگمویر، فروندلیچ و سیپس رسم شدند و بهترین ایزوترم و بیشینه ظرفیت جاذب، تعیین شد. سپس بررسی برهمکنش چارچوب آلی کووالانسی سنتزشده با تتراسیکلین، توسط نظریه تابعی چگالی، انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جاذب سنتز شده، توانایی حذف تتراسیکلین را دارا می باشد. در بخش سوم، طراحی و سنتز چارچوب آلی کووالانسی مبتنی برملامین وعامل دارشده با دی اکسیدتیتانیوم، انجام گرفت و مشخصه یابی های لازم انجام شد. سپس حذف دو آلاینده متیلن بلو و تتراسیکلین توسط جاذب سنتزشده، انجام شد. شرایط بهینه حذف شامل اثرpH، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه محلولهای متیلن بلوو تتراسیکلین، در حضور نورفرابنفش ودر شرایط محیطی، مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه چارچوب آلی کووالانسی عامل دا
  خلاصه پایان نامه

 2. تاثیر نور و ناخالصی های حلال بر سنتز پلی اُلی نانومکعب های نقره به عنوان الگو برای تهیه نانوقفس های طلا و بررسی امکان کاربرد آنها به عنوان حسگرهای شیمیایی جدید
  رسول قیطران 1401
  در بخش اول این تحقیق، تاثیر نور و ناخالصی های حلال (گونه های آهن موجود در منبع اتیلن گلیکول) بر روی سنتز پلی اُلی نانومکعب های نقره مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نانومکعب های نقره سنتزی توسط واکنش جایگزینی گالوانیکی به نانوقفس های طلا تبدیل شدند. برای بررسی اثر نور، ابتدا سنتز پلی اُلی در سه شرایط تاریک، نور لامپ فلورسنت اتاق و لامپ 200 وات رشته ای انجام شد. همچنین برای بررسی اثر طول موج نور تابشی بر روی سنتز از یک منبع نور ال ای دی که توانایی تابش نور در سه طول موج 465، 528 و 628 نانومتر را دارا بود، استفاده شد. از تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و اسپکتروفتومتری برای شناسایی ساختار نانوذرات سنتز شده استفاده شد و برای بررسی نحوه تاثیر نور بر روی سنتز پلی اُلی تکنیک کرونوپتانسیومتری بکار برده شد. ما نشان دادیم که در اثر تابش نور، الکترون های داغ مبتنی بر پلاسمون تولید می شوند که این الکترون ها با قرار گرفتن در اختیار یون های نقره (Ag+)، باعث افزایش سرعت احیای یون نقره در سیستم شده و بنابراین علاوه بر افزایش سرعت رشد نانومکعب های نقره، باعث ایجاد دانه-های دوقلو در سیستم می شوند که این دانه ها در نهایت به نانومیله ها و دو هرمی های راست قاعده تبدیل می شوند. در طول موج های کوتاه تر با انرژی بالاتر، سرعت احیای یون نقره خیلی سریع تر بوده و در نتیجه ساختارهایی با صفحات دوقلویی بیشتر در سنتز مشاهده می شود. همچنین همپوشانی طیفی بین طول موج برانگیختگی و باند گپ کلاسترهای Ag2S تشکیل شده در مراحل ابتدایی سنتز، سرعت احیای یون نقره را در طول موج های بلند تر با انرژی پایین تر افزایش می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، سورفکتانت پلی وینیل پیرولیدون به عنوان یک رله ی فتوشیمیایی در رشد نانوذرات نقره نقش ایفا می کند. در پایان این مطالعه، اثر یون آهن (Fe3+) بر روی سنتز پلی اُلی بررسی شد و مشخص شد که مقادیر ناچیز این یون مانع سنتز موفق نانومکعب های نقره می شود. به طور کلی این مطالعه بر تاثیر نور تابشی بر روی سنتز پلی اُلی به عنوان یک استراتژی برای تولید نانومکعب های نقره با اندازه های مختلف تاکید داشت. در بخش بعدی پایان نامه، از نانومکعب های نقره سنتز شده در بخش قبل، به عنوان کاوشگر پراکندگی رایلی رزونانسی (RRS) برای اندازه گیری داروی هالوپریدول استفاده
  خلاصه پایان نامه

 3. ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با چارچوب کووالانسی آلی شبکه های شیف بازSNW)) و پلی پاراآمینوفنول به منظور اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین و داروی سوماتریپتان
  محمدرضا جلالی سروستانی 1401
  چکیده در بخش نخست این تحقیق، یک الکترود کربن شیشه ای با پلی پارا آمینوفنول اوراکسید شده اصلاح گردید و الکترود اصلاح شده با روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ مورد مشخصه یابی قرار گرفت. سپس از حسگر ساخته شده، جهت اندازه گیری داروی سوماتریپتان با روش ولتامتری موج مربعی استفاده گردید. الکترود پیشنهاد شده در گستره غلظتی 100-1 میکرومولار نسبت به سوماتریپتان پاسخ خطی داشت و حد تشخیص آن برابر با 294/0 میکرومولار بود. گزینش پذیری حسگر، مکانیسم الکترواکسایش سوماتریپتان نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت از الکترود اصلاح شده با موفقیت برای اندازه گیری سوماتریپتان در فرآورده های دارویی و همچنین نمونه سرم انسان استفاده گردید. در قسمت دوم تحقیق، چارچوب کووالانسی آلی شبکه های شیف باز سنتز گردید. همچنین، دو کامپوزیت از آن با نانو ذرات Fe3O4 و Ag سنتز شد. چارچوب کووالانسی آلی و هر دو کامپوزیت آن با روش های طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ، پراش انرژی پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو ایکس، ولتامتری چرخه ای و طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس مورد مشخصه یابی قرار گرفتند. در نهایت سه حسگر برای اندازه گیری عریان سازی آندی ولتامتری موج مربعی یون های سرب و جیوه (به صورت هم زمان)، سرب، کادمیم و سرب (به صورت هم زمان) با اصلاح نمودن یک الکترود کربن شیشه ای به ترتیب با چارچوب کووالانسی آلی شبکه های شیف باز و کامپوزیت های آن با نانو ذرات Fe3O4 و Ag، تهیه گردید. تاثیر عوامل مختلف بر حساسیت حسگر مورد بررسی قرار گرفت و برهمکنش چارچوب کووالانسی آلی شبکه های شیف باز با یون های سرب و جیوه با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از این سه حسگر برای اندازه گیری این یون ها در نمونه های مختلف غذایی با موفقیت استفاده گردید. الکترود اصلاح شده با چارچوب کوالانسی آلی شبکه های باز شیف برای یون های سرب و جیوه، به ترتیب در محدوده های غلظتی 01/0–3/0 و 05/0-3/0 میکرومولار از خود رفتار خطی نشان داد و حد تشخیص های آن به ترتیب برابر با 00072/0 و 01211/0 میکرومولار بود. الکترود اصلاح شده با کامپوزیت شبکه های شیف باز و نانو ذره Fe3O4 برای یون سرب (II) در محدوده غلظتی 003/0 الی 3/0 میکرومولار پاسخ خطی داشت و حدتشخیص آن برابر با 000095/0 میکرومولار بود.
  خلاصه پایان نامه

 4. طراحی حسگرهای الکتروشیمیایی جدید بر پایه سیکلودکسترین ها برای اندازه گیری انتخابی برخی ترکیبات دارویی و آرسنیک
  سمیه ابراهیمی 1400
  چکیده در این رساله سعی بر آن داشتیم با ارائه رویکردهای مختلفی از اصلاح ترکیبات کربنی به کاربردهای جدیدی از آن ها برای آنالیز الکتروشیمیای دست یابیم. در این راستا، کامپوزیت های ترکیبات کربنی مختلف با بتا-سیکلودکسترین (β-CD) و یا نانوذرات طلا با روش های مختلف شیمیایی و الکتروشیمیایی سنتز شدند. در ادامه کاربردهای الکتروشیمایی تجزیه ای مختلفی نظیر آنالیز الکتروشیمیایی همزمان داروها، آنالیز الکتروشیمایی ترکیبات کایرال و احیای الکتروکاتالیتیکی و اندازه گیری فلزات سنگین برای آن ها ارائه گردید. در بخش اول از تحقیق از اصلاح سطح الکترود با گرافن و بتا- سیکلودکسترین به منظور دستیابی به یک سطح پایدار، حساس و انتخابی برای اندازه گیری همزمان داروی سولفاسالازین (SSLZ) و متابولیت آن 5-آمینوسالیسیلیک اسید (5-ASA) استفاده شد. بررسی ها نشان داد که کاربرد گرافن نه تنها در بهبود رفتار انتقال الکترون و بهبود پاسخ همزمان الکترود نسبت به آنالیت های مورد بررسی موثر است بلکه در بهبود پایداری الکترود نیز نقش دارد. خصوصیات الکترودهای تهیه شده نظیر ساختار سطح الکترود، تغییر مقاومت الکتریکی و پاسخ الکتروشیمیایی آن نسبت به دو ترکیب 5-ASA و SSLZ مورد بررسی قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی دو ترکیب با روش ولتامتری چرخه ای (CV) بررسی و مکانیسم واکنش اکسایش الکتروشیمایی هر کدام از آن ها بر روی حسگر طراحی شده ارائه شد. همچنین عملکرد حسگر برای آشکارسازی همزمان این دو ترکیب بررسی و شرایط بهینه دستگاهی و آزمایشی از قبیل pH محلول الکترولیت کمکی، شرایط سنتز و نحوه و مدت زمان پیش تغلیط آنالیت ها بهینه شد. مشخص شد حضور هرکدام از آن ها تاثیری قابل توجهی بر پاسخ حسگر نسبت به ترکیب دیگر نداد. منحنی های کالیبراسیون برای هر کدام از دو ترکیب در حضور مقدار ثابتی از ترکیب دیگر استخراج و با منحنی های کالیبراسیون برای آنالیز همزمان آن ها مقایسه گردید. مشخص شد حسگر توانایی آشکارسازی همزمان دو ترکیب SSLZ و متابولیت آن 5-ASA به ترتیب در محدوده خطی 12-2/0 میکرومولار و 0/13-4/0 میکرومولار و با حد تشخیص 8/8 نانومولار و 05/0 میکرومولار را دارد. همچنین اثر مزاحمت ترکیبات مختلفی که ممکن است در نمونه حقیقی وجود داشته باشد بررسی و نهایتا کاربرد الکترود برای آنالیز دارو و متابولیت آن در نمونه حقیقی سرم انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت
  خلاصه پایان نامه

 5. سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان
  ناهید رضوانی جلال 1400
  در قسمت اول این مطالعه، استفاده از نانوکامپوزیت PEI@Fe3O4@CNTs در تعیین داروی سیپروفلوکساسین (CIP) مورد مطالعه قرار گرفته است. گروه های عاملی حاوی نیتروژن روی سطح این نانوکامپوزیت توانایی برهمکنش با دارو را فراهم می کند. مورفولوژی نانو کامپوزیت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان (FESEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد مطالعه قرار گرفت. برای تایید ساختار بلوری نانو کامپوزیت از آنالیز XRD استفاده شد. همچنین، طیف EDX وجود عناصر آهن، نیتروژن، اکسیژن و کربن را تایید می کند. ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) برای تعیین CIP استفاده شد. پاسخ حسگر پیشنهادی تحت شرایط بهینه، در دو گستره غلظتی 03/0-0/5 میکرو مولار و 0/5-0/70 میکرو مولار خطی بود. حد تشخیص حسگر پیشنهادی 003/0 میکرومولار مشخص شد. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری غلظت CIP در نمونه های ادرار و سرم نشان داده شد. معمولا چارچوب های فلز آلی (MOFs) از رسانایی ضعیف رنج می برند و بهبود هدایت MOFs هنوز یک چالش بزرگ است. بنابراین، در قسمت دوم این مطالعه، ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی بر اساس رشد درجا چارچوب HKUST-1 بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو نوار های کربن اکسید شده (GONRs) معرفی شد (HKUST-1/GONRs/GCE). این کامپوزیت بر اساس افزایش رسانایی چارچوب HKUST-1 با ترکیب آن با مواد کربنی طراحی شده است. الکترود اصلاح شده با استفاده از آنالیزهایFESEM ،TEM ،HRTEM ، XRD، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، ولتامتری چرخه ای (CV) و طیف سنجی رامان (Raman) شناسایی شد. پاسخ ولتامتری پالس تفاضلی HKUST-1/GONRs/GCE نسبت به Imatinib (IMA)، به عنوان یک داروی ضد سرطان، به دلیل اثر هم افزایی چارچوب GONRs و HKUST-1 ، به طور چشمگیری بیشتر از HKUST-1/GCE است. منحنی کالیبراسیون در HKUST-1/GONRs/GCE برای IMA دو گستره خطی، 04/0-0/1 و 0/1-0/80 میکرومولار، با حد تشخیص 006/0 میکرومولار (6 نانومولار) را پوشش می دهد. با استفاده از رسانایی GONRs ها و سطح وسیع HKUST-1، یک الکترود اصلاح شده حساس برای تعیین الکتروشیمیایی IMA ایجاد شد. روش حاضر یک استراتژی موثر برای حل ضعف رسانایی ضعیف MOFs ارائه می دهد. سرانجام، عملکرد الکتروشیمیایی بدست آمده این الکترود اصلاح شده، اندازه گیری IMA
  خلاصه پایان نامه

 6. رویکردی جدید در انتخاب کاندیدا های دارویی ضد سرطان مبتنی بر روشهای کمومتریکس از قبیل آنالیزهایQSPR/QSAR
  فریدون صادقی 1400
  در بخش اول این رساله، یک مطالعه جامع روی مشتقات آنتراسیکلین انجام شد. این ترکیبات آنزیم توپوایزومراز II را که تسهیل کننده تکثیر سلول های سرطانی است، مهار میکنند. روابط کمی ساختار-فعالیت (QSAR (روی ماکزیمم غلظتی از مهارکننده ها که در آن 50 درصد بافت تومور از بین میرود (IC50 ،(توسعه یافت. ژنتیک الگوریتم (GA (جهت استخراج توصیفگرها به کار رفت. رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر GA برقرار شد. پایداری باال و قدرت مدل توسط ارزیابی تقاطعی از نوع گذاشتن یکی در بیرون (CV-LOO ،(تصادفی کردنY و مجموعه تستی خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مدل به 29 آنالوگ دیگر با مشاهدات تجربی کمی یا کیفی برون تنی (vitro in (تعمیم یافت و pIC50 آنها محاسبه شد. توافق خوب میان مشاهدات تجربی و pIC50 محاسبه شده، نشان داد که مدل معتبر است. همچنین این نتیجه نشان می دهد که در این آنالوگ ها احتماالً ویژه بودن ساختار بر ویژه بودن خط سلول سرطانی ارجحیت دارد. عالوه بر این، مدل توسعه یافته به 49 آنالوگ دیگر جهت انتخاب کاندیدا های دارویی مستعد تعمیم یافت. در بخش دوم، در یک بررسی اجمالی، روابط بین فعالیت IC50 ،خاصیت logP و ساختار شیمیایی مشتقات آنتراسیکلین ها در نقش مهارکننده های آنزیم توپوایزومراز II به صورت دوبه دو مطالعه شد. این آنالوگ ها در سه دسته با غلظت مهارکنندگی )IC50 )معلوم، ضریب توزیع اوکتانول/ آب (logP (معلوم و هردوی IC50 و logP مجهول بررسی شدند. مدل های QSAR و QSPR به ترتیب روی آنالوگ های گروه های اول و دوم توسعه یافت. در برقراری مدل QSPR ، نکته جالب توجه مرتبط شدن logP تجربی به pIC50 محاسبه شده بود. جهت ارزیابی بیشتر مدلها اعتبارسنجی خارجی انجام شد؛ بدین منظور logP برای 77 آنالوگ دیگر خارج از مجموعه های آموزشی و تستی محاسبه و با نتایج متناظر ازسه برنامه نرم افزاری ClogP ،milogP وAlogP مقایسه شد. افزون بر اینها دریافتیم که در مواجهه با آنالوگهای دارای استخالف کربنی بلندزنجیر )3 ≥ nc (روشهای تخمین در محاسبه logP خطای قابل توجهی دارند. این در حالیست که مدل پیشنهادی ما نتایج خیلی دقیقتری ارائه میدهد. در بخش سوم،زیرمجموعه جدیدی از ترکیبات پایپریدین جهت توسعه مدل های QSAR به کار رفت. این ترکیبات نه تنها فعالیت مهارکنندگی خوبی روی آنزیم Akt1 نشان میدهند، بلکه فعالیت ضدتکثیر پذیری آنها به صورت برون تنی علی
  خلاصه پایان نامه

 7. طراحی حسگرهای فلورسان کننده مبتنی بر نقاط کوانتومی برای اندازه گیری حساس و انتخابی برخی گونه های شیمیایی نظیر سلنایت، پریدات و گلوتاتیون
  زهرا آموزگار 1398
  چکیده: در بخش اول این تحقیق، استفاده از نقاط کوانتومی فلورسان کننده MPA-ZnS در بررسی و اندازه گیری یون سلنایت مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی های جذبی و نشری نقاط کوانتومی MPA-ZnS مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تائید اتصال MPA به ساختار نقاط کوانتومی ، طیف FT-IR برای MPA و MPA-ZnS ثبت و مقایسه شد. به منظور تایید ساختار کریستالی نقاط کوانتومی از الگوی XRD استفاده شد. همچنین، طیف EDS و نقشه عنصری مربوط به نقاط کوانتومی حضور عناصر روی، گوگرد، اکسیژن و کربن را تایید می کند. بررسی ها نشان داد که محلول تهیه شده از این نانوذره فلورسنت در تاریکی برای مدت هشت هفته بدون تغییر چشم گیر در شدت فلورسانس باقی می ماند. در ادامه این بررسی تاثیر آنیون سمی سلنایت بر فوتولومینسانس نقاط کوانتومی MPA-ZnS مورد مطالعه قرار گرفت. خاموشی فلورسانس وابسته به غلظت که با معادله استرن-ولمر و در دماهای مختلف بررسی شد مشخص نمود که خاموشی از نوع ایستا فرایند غالب در کاهش شدت فلورسانس است. بررسی های بیشتر نشان داد که فرایند خاموشی مربوط به جدا شدن عامل پوشاننده از سطح نقاط کوانتومی و به دنبال آن تجمع بین نانوذرات و ایجاد نواقص سطحی در ساختار نانوذرات است. نتایج RLS، ِDLS و پتانسیل زتا این مطلب را تائید می نماید. علاوه بر این، محدوده خطی نسبتاً وسیع، سرعت، سادگی و تکرارپذیری از مزایای این روش به شمار می آید. همچنین، این روش قادر است بین دو گونه سلنیوم دار سلنایت و سلنات تمایز قائل شود. گذشته از همه این موارد، انجام این بررسی نگرش بسیار خوبی نسبت به نقاط کوانتومی فراهم کرد به طوریکه اساس و مبنای پژوهش های بعدی پایه ریزی شد. در بخش بعدی پایان نامه، بارگذاری سطحی نقاط کوانتومی ZnS با یون روی(II) مورد مطالعه قرار گرفته و از آن به عنوان یک پروب فلورسنت مناسب برای گلوتاتیون استفاده شده است. این کاوشگر براساس تقویت فلورسانس نقاط کوانتومی ZnS بوسیله دستکاری سطح آن و غیرفعال سازی نواقص سطحی با یون های روی طراحی شد. گلوتاتیون قادر است تا با این یون فلزی تشکیل کمپلکس داده و فلورسانس تقویت شده را کاهش دهد. در این بررسی برای بهینه کردن پارامترهای تجربی، از روش سطح پاسخ استفاده شد. رسم تغییرات فلورسانس بین شاهد و نمونه (ΔF) در برابر غلظت گلوتاتیون یک ارتباط خطی برای گستره وسیعی از غلظت (95/1 تا 0/104 میکرومولار
  خلاصه پایان نامه

 8. سنتز گرافن کوانتوم دات های اصلاح شده به عنوان یک ردیاب فلوئورسانسی زیست سازگار برای اندازه گیری سانیتینیب و تشخیص، تصویربرداری سلولی و دارورسانی هدفمند با نانو حامل های اصلاح شده
  هدیه سادات محمودکاشانی 1398
  این پایان نامه شامل ارائه روش هایی نوین برای اندازه گیری داروی سانیتینیب، تصویربرداری سلولی in vitro، دارورسانی هدفمند in vitro و in vivo و تصویربرداری in vivo از بدن یک موش می باشد و در سه فصل ارائه شده است. فصل اول شامل مقدمه ای بر گرافن کوانتوم دات ها، سیلیکون کوانتوم دات ها، پلیمر دات ها، حامل های دارویی و اهمیت اندازه گیری داروی ضد سرطان سانیتینیب است. فصل دوم شامل اطلاعات مواد شیمیایی، دستگاه های استفاده شده، کشت سلول های سرطانی کلیه انسان (ACHN Cell lines)، آماده سازی نمونه های بیولوژیکی و سنتز انواع کوانتوم دات های مورد استفاده در این پروژه همراه با نتایج مشخصه یابی آن ها می باشد. در فصل سوم داده های تجربی و نتایج آزمایش ها در چهار بخش توضیح داده شده است. در بخش اول ابتدا داروی سانیتینیب (STB) به عنوان داروی درمان سرطان کلیه با استفاده از حسگر فلوئورسانسی گرافن کوانتوم دات نیتروژن دوپه شده طبق روش اسپکتروفلوریمتری با حد تشخیص µmol L−1 03/0 اندازه گیری گردید. در بخش دوم، آناتومی سلول های سرطانی کلیه انسان از طریق تصویربرداری سلولی in vitro با استفاده از ردیاب گرافن کوانتوم دات اصلاح شده با آمینواسید هیستیدین (His.GQD) شناسایی شد و با محاسبه درصد زنده ماندن سلول ها(% Cell viability) در غلظت های مختلف His.GQD عدم سمیت ردیاب برای سلول های ACHN اثبات گردید. در بخش سوم سیلیکون کوانتوم دات های اصلاح شده با His.GQD به عنوان حامل دارویی گزینشی حساس به pH و دما طبق روشی ارزان و عاری از حلال های آلی سنتز گردید و پس از بررسی تمام شرایط دارورسانی در محیط in vitro و در گستره غلظتی µg mL−11000-000/5 سانیتینیب، درصد بارگذاری دارو 98٪ بدست آمد. در بخش چهارم، با هدف سنتز یک حامل دارویی فلوئورسانسی جدید که توانایی بارگذاری غلظت های بسیار بالای داروی سانیتینیب در گستره µg mL−1 3000-000/5 را داشته باشد و علاوه بر این از پایداری قابل توجهی برخوردار باشد، پلیمر دات اصلاح شده با His.GQD تحت عنوان PD@His.GQD و حساس به تغییرات دما و pH محیط، سنتز شد. تمام شرایط بارگذاری و رهایش دارو در محیط in vitro بهینه گردید و درصد بارگذاری دارو در غلظت µg mL−10/3000 سانیتینیب 99٪ بدست آمد، سپس STB.PD@His.GQD برای اولین بار در این گروه تحقیقاتی با رادیو ایزوتوپ 67Ga نشاندار شده و به عنوان حامل دار
  خلاصه پایان نامه

 9. توسعه روش های میکرواستخراج و استخراج فاز جامد برای پیش تغلیظ و اندازه گیری بیس فنول آ و برخی ترکیبات دارویی به وسیله نانو مواد آهن و نقره با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکوپی و پراکندگی نور
  معصومه پیرداده بیرانوند 1398
  در این پایان نامه به ارائه چندین روش جدید برای بهبود حساسیت و گزینش پذیری اندازه گیری آنالیت های گوناگون پرداخته شده است. این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول، مقدمه ای بر روش های آنالیز مواد شامل اهمیت آنها در صنایع مختلف، روش های دردسترس برای آنالیز ترکیبات در زمینه روش ها و دستگاه های جدید بیان شده است. فصل دوم شامل اطلاعات مواد شیمیایی و روش های مورد استفاده برای آماده-سازی نمونه های حقیقی، روش های مورد استفاده برای سنتز نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف همراه با نتایج مشخصه یابی آن ها می باشد. فصل سوم با عنوان "ارائه روش های نوین جهت آنالیز ترکیبات و پیش تغلیظ این ترکیبات با استفاده از نانومواد اصلاح شده" در هفت بخش ارائه شده است. هر بخش یک روش جدید برای آنالیز ترکیبات ارائه می کند. در بخش اول یک روش استخراج فاز مایع قطره آلی شناور منجمد شده برای استخراج کورکومین در نمونه های ریزوم زردچوبه ارائه شده است. در بخش های 2و 3، از روش استخراج نقطه ابری مغناطیسی با بکاربردن نانو کامپوزیت برای استخراج و اندازه گیری سیتالوپرام و بیس فنول آ استفاده شده است. در بخش 4 از نانوذرات نقره که به روش سبز سنتز شده اند به عنوان یک نانوسنسور پراکندگی رزونانسی نور برای اندازه گیری بیس فنول آ با نتایج رضایت بخش مورد استفاده قرار گرفته اند. در بخش 5، برای اولین بار نانوکره های مغناطیسی آهن را با بکارگیری عصاره دارچین به عنوان یک عامل کاهنده به روش سبز سنتز کرده و به عنوان جاذب برای اندازه گیری داروی ونلافاکسین مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش 6، یک نانو فیبر اصلاح شده توسط دستگاه الکتروریسی تهیه شده است و از آن در اندازه گیری داروی ضد سرطان سونیتینیب به روش پراکندگی رزونانسی نور استفاده شده است. در بخش پایانی فصل سوم، یک نانو فیبر مغناطیسی قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد مغناطیسی داروی ضد سرطان نیلوتینیب در نمونه های سرم، سنتز شد.
  خلاصه پایان نامه

 10. طراحی، ساخت و کاربرد حسگرها و زیست حسگرهای نانوسوئیچ و حسگرهای ترکیبی فلورسانسی بر پایه نانو مواد کربنی و نانو خوشه های طلا
  نیلوفر امین 1398
  جنبه های کلی و نتایج این پایان نامه در دو شاخه تحت عنوان "طراحی و ساخت حسگرها و زیست حسگر فلورسانسی بر پایه استراتژی خاموش-روشن" و "طراحی و ساخت حسگر و زیست حسگر هیبریدی فلورسانسی" ارائه شده است. شاخه اول در سه بخش مجزا جهت اندازه گیری سلنیت، داروی زولدرونیک اسید و باکتری اشیرشیا کلی ارائه شده است. در بخش اول نقاط کربنی دوپه شده با نیتروژن (N-CDs) برای اندازه گیری گزینشی سلنیت به عنوان پروب فلورسانی استفاده شد. به این منظور از واکنش رقابتی بین اکسی آنیون سلنیم و گروه های عاملی روی سطح نقاط کربنی بر سر یونهای Eu3+ بهره گرفته شد. در این مسیر، افزودن یون های Eu3+ منجر به ایجاد تجمع هایی از نقاط کربن و خاموش شدن سیگنال فلورسانس می شود. متعاقباً، با افزودن سلنیت به سیستم N-CDs/Eu3+ گسسته شدن این تجمع ها رخ داده و روشن شدن سیگنال فلورسانس را خواهیم داشت. در بخش دوم، نقاط کربنی دوپه شده با نیتروژن از پیش ماده طبیعی هسته خرما سنتز شدند و برای اندازه گیری حساس و گزینشی زولدرونیک اسید به عنوان پروب فلورسانی استفاده شد. به این منظور از واکنش رقابتی بین گروه های فسفات زولدرونیک اسید و گروه های کربوکسیلیک و آمین روی سطح نقاط کربنی بر سر یونهایFe3+ بهره گرفته شد. در این مسیر، با افزودن یون هایFe3+ ، شاهد خاموشی فلورسانس و با افزودن زولدرونیک به سیستم نقاط کربنی/ یونهای Fe3+ روشن شدن فلورسانس رخ می دهد. سیگنال های تجزیه ای تحت شرایط بهینه به دست آمد. همچنین سنجش نیمه کمی زولدرونیک اسید در سلول های MG-63 با استفاده از تصویربرداری درون سلولی انجام شد. در بخش سوم، بستری ساده، سریع و مقرون به صرفه "آزمایشگاه درون یک میکرولوله" برای تشخیص باکتری اشرشیاکلای تهیه شده است. روش ارائه شده مبتنی بر مکانیسم انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس و با استفاده از نانو خوشه های طلا (AuNCs) به عنوان دهنده انرژی و نانو ذرات طلا عامل دار شده با آنتی بادی به عنوان گیرنده انرژی توسعه یافته است. این سیستم منجر به سیگنال فلورسانسی خاموش-روشن شده که وابسته به حضور و یا عدم حضور اشرشیاکلای در نمونه می باشد. این سنجش درون یک میکرولوله که حاوی واکنشگرهای جاسازی شده در غشای فیبرشیشه ای است، انجام می شود. در این راستا، این زیست حسگر به راحتی قابل جابجایی و نگهداری به منظور استفاده می باشد. سنجش فقط با افزودن نمونه ب
  خلاصه پایان نامه

 11. کاربرد پلیمر های قالب مولکولی و یونی جدید بر روی پایه هایی از نانو لوله های کربنی چند دیواره برای جدا سازی و اندازه گیری اسپکتروفتومتری برخی از آلاینده های مواد غذایی
  زهرا نظری 1397
  در این پایان نامه پلیمرهای قالب مولکولی و یونی مختلف ساخته شده بر روی بستر نانو لوله های کربنی چند دیواره و نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده جهت جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از آلاینده های مواد غذایی به کار برده شده است. در بخش اول یک نانو پلیمر قالب مولکولی بر روی بستر نانولوله های کربنی چند دیواره به عنوان جاذب برای استخراج گزینشی و پیش تغلیظ و اندازه گیری ال-سیستئین مورد بررسی قرار گرفته است. متعاقبا توسط تشکیل یک کمپلکس انتقال بار بین ال سیستئین و دی سیانو-p-بنزوکوینون به عنوان معرف اسپکتروفتومتری اندازه گیری انجام شده است. نتایج حاصله نشان دهنده توانایی روش در اندازه گیری ال-سیستئین در گستره غلظتی ng mL−1 0/180-0/4 (998/0R2=) با حد تشخیص ng mL−13/2 می باشد. روش ارائه شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری ال-سیستئین در سرم خون انسان و آب مصرفی به کار برده شده است. در بخش دوم یک پلیمر قالب مولکولی بر پایه نانو لوله های مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج گزینشی ملامین معرفی گردیده است. روش پیشنهادی بر مبنای استخراج گزینشی و استفاده از یک روش اسپکتروفتومتری ساده و انتخابی ملامین بر پایه کمپلکس انتقال بار با معرف تترا کلرو بنزو کوینولین استوار است. در شرایط بهینه این روش می تواند برای اندازه گیری ملامین در محدوده خطی ng mL−1 0/0-600/10 (999/0R2=) و با حد تشخیص ng mL−10/3 به کار برده شود. روش ارائه شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری ملامین در نمونه های شیر و شیر خشک به کار برده شده است. در بخش سوم یک پلیمر قالب مولکولی جدید از کیتوزان بر پایه نانو ذرات مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج گزینشی هیستامین گزارش شده است. اساس ساخت پلیمر بر پایه اتصال عرضی کیتوسان بوسیله تری گلایسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان در حضور هیستامین به عنوان قالب و نانو ذرات آهن اصلاح شده با تری گلایسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان به عنوان بستر می باشد و در نهایت از واکنش انتقال بار هیستامین با معرف دی سیانو-p-بنزوکوینون به عنوان معرف اسپکتروفتومتری استفاده شده است. تحت شرایط بهینه نمودار گستره غلظتی ng mL-1 0/0-160/5 (996/0R2=) و حد تشخیص ng mL−15/1 حاصل گردید. کارایی روش استخراجی در نمونه های تن ماهی به کار برده شده است. در بخش چهارم از یک نانو حسگر الکتروشیمیایی جدید برای اند
 12. ساخت حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت-های بر مبنای طلا و مواد کربنی برای اندازه گیری داروی امپیرا، سم بوتولونیوم و سلول های سرطان لنف
  پگاه هاشمی 1397
  در این پایان نامه 6 روش جدید برای بهبود حساسیت و گزینش پذیری اندازه گیری آنالیت های گوناگون ابداع شده است. این پایان نامه در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول، مقدمه ای بر حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی و با تاکید زیست حسگرهای بر مبنای روش امپدانس سنجی ارائه شده است. فصل بعدی شامل اطلاعات مواد شیمیایی، روش های مورد استفاده برای آماده سازی نمونه های حقیقی، سنتز نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف و ساخت حسگرها و زیست-حسگرها می باشد. فصل سوم با عنوان "ساخت زیست حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت ها جهت اندازه-گیری سم بوتولونیوم، کوکائین و زیست نشانگر سرطانی CD20" در چهار بخش مجزا برای اندازه گیری آنالیت های هدف ارائه شده است. در بخش های اول و دوم به ترتیب یک ایمونوحسگر و آپتاحسگر امپدانس سنجی بر پایه نانوکامپوزیت طلا-گرافن-کیتوسان و نانوکلاسترهای طلای پایدارشده با 2و'2-تیودی استیک اسید برای اندازه گیری گزینشی سم بوتولونیوم نوع A در نمونه های حقیقی ارائه شده است. سیگنال تجزیه ای تحت شرایط بهینه به دست آمد. این زیست حسگرها برای تشخیص و تعیین مقدار با حساسیت بالا بدون نیاز به آزمایش حیوانات به کار گرفته شدند. در بخش سوم یک آپتاحسگر جدید جهت اندازه گیری حساس کوکائین با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکساید کاهش یافته مغناطیسی سه بعدی/پلی آنیلین/نانوذرات طلا (3D-MRGO/PA/AuNPs) مورد استفاده قرارگرفت. متغیرهای موثر مختلف بر عملکرد آپتاحسگر مورد مطالعه قرار گرفتند و بهینه سازی شدند. در بخش چهارم، ایمونوحسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری حساس CD20 به عنوان زیست-نشانگر سرطانی بکار گرفته شده است. برای این منظور نانونوارهای مغناطیسی گرافن (GNRs) سنتزشده و با برونیک اسید (BA) اصلاح گردیدند. در مرحله بعد یک آنتی بادی مونوکلونال بر علیه CD20 (Ab) روی سطح GNRS/BA تثبیت گردید. بعد از بهینه سازی متغیرهای موثر، GNRs/BA/Ab با سلول های سرطانی انکوبه گردید و سیگنال امپدانس ثبت گردید. ایمونوحسگر ساخته شده برای اندازه گیری سلول های سرطانی مورد استفاده قرارگرفت. فصل پایانی با عنوان "ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده جهت اندازه گیری داروی امپیرا" شامل دو بخش می باشد. در بخش نخست، استراتژی جدیدی برای اندازه گیری حساس و مستقیم امپیرا به عنوان یک گونه غیرالکترواکتیو اجرا گردید
  خلاصه پایان نامه

 13. کاربرد کوانتوم دات های اصلاح شده، نانو ذرات مغناطیسی سنتزی و کربنی به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی
  سمیه ملکی 1397
  این پایان نامه شامل ارائه روش های مختلف برای اندازه گیری برخی از ترکیبات دارویی می باشد و در سه فصل ارائه شده است. فصل اول شامل، مقدمه ای بر روش های آنالیز ترکیبات دارویی، معرفی نانو ذرات استفاده شده در آنالیز این ترکیبات، بررسی خواص داروهای مطالعه شده و مروری بر کارهای انجام شده در مورد هر کدام از داروهای مورد نظر است. فصل دوم شامل، اطلاعات مواد شیمیایی، دستگاه های استفاده شده، روش های مورد استفاده برای اصلاح سطح الکترود ها، آماده سازی نمونه های حقیقی، سنتز نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف همراه با نتایج مشخصه یابی آن ها می باشد. فصل سوم با عنوان "کاربرد کوانتوم دات های اصلاح شده، نانو ذرات مغناطیسی سنتزی و کربنی به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی" در سه بخش توضیح داده شده است. بخش اول شامل، اندازه گیری داروهای دی سیکلومین و ریزاتریپتان با استفاده از الکترودهای اصلاح شده می باشد. در قسمت اول این بخش، از روش الکتروشیمیایی برای ترسیب نانوذرات طلا برروی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی استفاده شد و این الکترود برای اندازه گیری داروی دی سیکلومین مورد استفاده قرار گرفت. پس از اصلاح سطح الکترود با نانولوله های کربنی و نانوذره طلا جریان پیک به طور قابل ملاحظه ای بیشتر شده است. همچنین اصلاح سطح الکترود سبب افزایش سرعت و انتقال الکترون در سطح الکترود می شود. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده با اندازه گیری غلظت دی سیکلومین در نمونه های سرم خون و نمونه های دارویی نشان داده شد. در قسمت دوم این بخش، از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و نانو ذرات Fe3O4، برای اندازه گیری داروی ریزاتریپتان در نمونه های بیولوژیکی و دارویی استفاده شده است. نتایج نشان دادند که این الکترود اصلاح شده دارای خاصیت الکتروکاتالیتیکی در فرایند اکسیداسیون ریزاتریپتان است و همچنین موجب افزایش چشم گیر جریان پیک می شود. می توان گفت این الکترود حد تشخیص پایین، محدوده خطی وسیع، پایداری بالا، تکرارپذیری و تکثیرپذیری خوب و همچنین پاسخ سریع را در اندازه گیری داروی ریزاتریپتان فراهم می کند. بخش دوم شامل، اندازه گیری برخی از داروها با استفاده از پروب های فلوئورسانس و اندازه گیری داروی کدئین بعد از پیش تغلیظ بر روی نقاط کوانتومی کربنی مغناطی
  خلاصه پایان نامه

 14. کاربرد نانو مواد کربنی، طلا و اکسیدهای آهن به منظور حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی ترکیبات گوگرد دار معدنی و آلی و داروی دیکلوفناک توسط روش های الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری
  آتوسا بحیرایی 1397
  مطالب این پایان نامه در سه فصل ارائه شده است. در فصل اول، مقدمه و توضیحاتی درباره ترکیبات و روش های مورد استفاده در این تحقیق بیان شده است. فصل دوم شامل اطلاعات مواد شیمیایی و روش های مورد استفاده برای آماده سازی نمونه های حقیقی و سنتز نانو ذرات و نانو کامپوزیت های مختلف می باشد. فصل سوم که شامل نتایج مشخصه یابی ترکیبات سنتز شده و نتایج عملی حاصل از کار ها می باشد در قالب دو بخش ارائه شده است. بخش اول شامل ارائه الکترود های اصلاح شده جدید برای اندازه گیری دارو های دیکلوفناک، امپرازول و سفکسیم توسط روش های الکتروشیمیایی و بخش دوم شامل معرفی نانو جاذب های جدید و کاربردی مگهمایت، اکسید گرافن مغناطیسی و نقاط کوانتومی گرافنی مغناطیسی اصلاح شده با مایع یونی برای حذف و پیش تغلیظ ترکیبات و آلاینده های گوگرد دار شامل سولفید، سولفیت و تیوسولفات از محیط آبی و ترکیبات گوگرد دار آلی تیوفنی از سوخت مدل می باشد. در بخش اول از فصل سوم این تحقیق، یک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده برای اندازه گیری داروی دیکلوفناک معرفی می شود. نانوذرات طلا/نانو لوله های کربنی چند دیواره برای اصلاح الکترود کربن شیشه ای به کار برده شدند. برای شناسایی ساختار و عملکرد حسگر از تکنیک های میکروسکوپ روبشی الکترونی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی استفاده شد. به منظور اندازه گیری این ترکیب از ولتامتری موج مربعی استفاده شد. بر اساس اطلاعات ما تا زمان انجام این تحقیق، این اولین گزارش برای اندازه گیری این دارو با استفاده از این الکترود اصلاح شده می باشد. تحت شرایط بهینه، محدوده خطی 0/10-03/0 و 0/200-0/10 و حد تشخیص 02/0 میکرومولار برای این دارو حاصل شد. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده با اندازه گیری غلظت دیکلوفناک در نمونه های دارویی و ادرار نشان داده شد. در بخش بعدی پایان نامه، از نانو کامپوزیت گرافن/نیکل روی فریت جهت اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای برای اندازه گیری داروی امپرازول استفاده شده است. پس از بررسی ساختار و عملکرد حسگر توسط تکنیک های میکروسکوپ روبشی الکترونی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه ای، از ولتامتری پالسی تفاضلی برای مراحل بعدی اندازه گیری استفاده گردید. محدوده خطی غلظت برای امپرازول شامل دو محدوده 0/100-03/0 و 0/180-0/100 میکرومولار و ح
  خلاصه پایان نامه

 15. ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری داروهای داپسون و اکسی کدون، و پیش تغلیظ برخی اپیودها با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده قبل از اندازه گیری با روش HPLC
  فاطمه گمار 1396
  دربخش اول این تحقیق، یک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده برای اندازه گیری داپسون شرح داده شد. الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی برای اندازه گیری ساده، حساس، سریع و گزینش پذیر داپسون استقاده شد. از تکنیک های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی برای شناسایی ساختار و عملکرد این حسگر استفاده شد. تحت شرایط بهینه، محدوده خطی 0/110-0/1 میکرومولار حاصل شد. حد تشخیص 3/0 میکرومولار برای داپسون به دست آمد. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده با اندازه گیری غلظت داپسون در نمونه های سرم خون و ادرار نشان داده شد. در بخش دوم، یک روش ساده و موثر برای تهیه الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات کبالت فریت گزارش داده شد. این الکترود اصلاح شده، با فعالیت کاتالیزوری قوی در اندازه گیری هم زمان اکسی کدون و کدئین با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد و امکان اندازه گیری همزمان اکسی کدون و کدئین را فراهم آورد. برای شناسایی ساختار و عملکرد حسگر از تکنیک های میکروسکوپی روبش الکترونی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. محدوده خطی غلظت برای اکسی کدون و کدئین برابر با 0/38-06/0 میکرومولاربه دست آمد. حد تشخیص های 05/0 و 02/0 میکرومولار به ترتیب برای اکسی کدون و کدئین حاصل شد. در نهایت از این الکترود اصلاح شده پیشنهادی، برای اندازه گیری اکسی کدون و کدئین در نمونه های پلاسما و ادرار استفاده شد. دربخش سوم، به معرفی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوصفحات گرافن اکساید کاهش یافته، برای اندازه گیری حساس مورفین و اکسی کدون پرداخته شد. پاسخ های الکتروشیمیایی توسط ولتامتری پالس تفاضلی محاسبه شد و اندازه گیری همزمان اکسی کدون و کدئین را فراهم آورد. برای شناسایی ساختار و عملکرد حسگر از تکنیک های میکروسکوپی روبش الکترونی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. تحت شرایط بهینه، اندازه گیری مورفین و اکسی کدون در گستره 0/49-2/0 میکرومولار و 0/44-1/0 میکرومولار با حد تشخیص های به ترتیب 03/0 و07/0 میکرومولارانجام شد. در نهایت، حسگر پیشنهادی برای اندازه گیری همزمان مورفین و اکسی کدون در نمونه های سرم و ادرار به کار برده شد. در بخش چهارم، سنتز و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلی
  خلاصه پایان نامه

 16. پطراحی حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو ذرات و اصلاحگرهای مختلف برای تشخیص و اندازه گیری پروتئین اکتیواز، انانتیومرهای داروی ناپروکسن و آمینو اسید کایرال فنیل گلایسین
  فاطمه کفراشی 1396
  در بخش اول این تحقیق، یک الکترود خمیر کربنی اصلاح شده توسط میکروذرات پلی گلایسین ، نانو ذرات روی اکسید ونانو لوله های کربنی چند دیواره برای اندازه گیری لودوپا در حضور اسکوربیک اسید معرفی شده است. پاسخ الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با استفاده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی ، ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامترهای تجربی مختلف شامل pH بر پاسخ حسگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اکسیداسیون این ترکیب تحت کنترل فرایند جذب سطحی می باشد. تحت شرایط بهینه، محدوده ی خطی 0/500-0/5 میکرومولار و حد تشخیص 08/0 میکرومولار در نمونه های حقیقی برای لوودوپا به دست آمد. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده در نمونه های ادرار و نمونه های دارویی بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های آزمایشگاهی نمونه های ادرار و دارویی نشان داد که با استفاده از روش پیشنهادی تعیین الکتروشیمیایی دقیق و حساس لوودوپا امکان پذیر می باشد. در بخش بعدی پایان نامه، یک روش ساده و موثر برای تهیه حسگرالکتروشیمیایی کایرال برای تجزیه و تحلیل ترکیبات کایرال، گزارش داده شده است. اساس کار الکترود اصلاح شده برمبنای اختلاف برهم کنش انانتیومرهای های ناپروکسن با سطح الکترود اصلاح شده با ترکیب کایرال می باشد. سطح کایرال بر روی الکترود طلا اصلاح شده با نانوذرات طلا و ال-سیستئین ساخته شد. برای بررسی ساختار و عملکرد حسگر از تکنیک های میکروسکوپ روبش الکترونی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و ولتامتری چرخه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که برهم کنش انانتیومر S-ناپروکسن با سطح کایرال نسبت به R-ناپروکسن بیشتر است و کاهش بیشتر جریان برایS -ناپروکسن، تائید کننده ی این مطلب است. اثر پارامترهای تجربی مختلف شامل pH و زمان بر پاسخ حسگر بررسی شد. سپس، با استفاده از اندازه گیری تغییر در جریان پیک اندی توسط تکنیک ولتامتری چرخه ای در پروب فرو/فری سیانید منحنی کالیبراسیون هر دو انانتیومر ناپروکسن به تنهایی و در حضور هم رسم شد. نتایج نشان می دهد که حسگرالکتروشیمیایی کایرال پیشنهاد شده با حساسیت بالا و گزینش-پذیری مطلوبی می تواند برای شناسایی و اندازه گیری انانتیومرهای ناپروکسن استفاده شود. در بخش سوم این تحقیق، از حسگر الکتروشیمیایی ساده کایرال که در بالا ذکر شد، برای تعیین کمی انانتیومر D- فنیل
  خلاصه پایان نامه

 17. ارائه روشهای نوین جهت حذف آلاینده های آلی و آنالیز ترکیبات کایرال و پیش تغلیظ این ترکیبات در فرم خالص یا راسمیک با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده
  مظاهر احمدی 1396
  در این پایان نامه 8 روش جدید برای بهبود حساسیت و گزینش پذیری اندازه گیری آنالیت های گوناگون ابداع شده است. این پایان نامه در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول، مقدمهای بر روشهای آنالیز مواد کایرال شامل اهمیت کایرالیته در صنعت داروسازی، روشهای در دسترس برای آنالیز ترکیبات کایرال و مروری بر اختراعات ثبت شده در زمینه روش ها و دستگاه های جدید آنالیز ترکیبات کایرال ارائه شده است. فصل بعدی شامل اطلاعات مواد شیمیایی و پروسه های مورد استفاده برای آماده سازی نمونه های حقیقی، پروسه های مورد استفاده برای سنتز نانوذرات و نانو کامپوزیت های مختلف همراه با نتایج مشخصه یابی آنها می باشد. فصل سوم با عنوان "ارائه روشهای نوین جهت آنالیز ترکیبات کایرال و پیش تغلیظ این ترکیبات در فرم خالص یا راسمیک با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده" در شش بخش ارائه شده است. هر بخش یک پروسه جدید برای آنالیز ترکیبات عمدتا کایرال ارائه می کند. در بخش اول یک روش استخراج فاز جامد مغناطیسی (MSPE) بر پایه یک نانوکامپوزیت مغناطیسی رونوشت مولکولی شده بعنوان جاذب برای استخراج گزینشی انانتیومر S ناپروکس در نمونه های ادرار پیش از اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری با حساسیت و گزینش پذیری بهبود یافته، ازائه شده است. در بخش های 2، 3 و 5، نانوکره های مگنتیایت اصلاح شده با L-(-)-تریپتوفان و یا D-(+)-تریپتوفان به ترتیب بعنوان یک جاذب برای استخراج MSPE، یک نانوسنسور فلوئورسانس روشن کننده و نانوسنسورهای پراکندگی رزونانس نور (RLS) برای اندازه گیری انانتیومر گزین انانتیومرهای ناپروکسن و فنیل گلایسین در حضور یکدیگر با نتایج رضایت بخش، مورد استفاده قرار گرفته اند. در بخش 4، برای اولین بار نانوکره های مغناطیسی بعنوان نانوسنسور RLS مورد استفاده قرار گرفته و بعنوان یک کاربرد عملی، یک نانوسنسور مغناطیسی رونوشت مولکولی شده برای اندازه گیری حساس و گزینش پذیر مفنامیک اسید بکار گرفته شد. در بخش پایانی فصل سوم، یک نانو جاذب رونوشت مولکولی شده با خاصیت جذب/واجذب حساس به pH به منظور ابداع یک روش MSPE برای استخراج گزینشی داروی ضد سرطان دوکسوروبسین در نمونه های ادرار و همچنین یک نانوحامل دارویی پیشنهادی، سنتز شد. خاصیت جذب/واجذب حساس به pH نانو حامل آن را قادر می سازد تا فرایند رهایش دارو را بافت های هدفی مانند محیط اسیدی سلول های توم
  خلاصه پایان نامه

 18. سنتز وکاربرد برخی نانوذرات فلزی و نانوساختارها در اندازه گیری داروها با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی
  سکینه علیزاده 1395
  این پایان نامه گزارشی از یک روش سبز برای سنتز AgNps است. ذرات نقره کلوئیدی با کاهش 〖AgNO〗_3 به وسیله D(+) لاکتوز به عنوان یک عامل کاهنده سنتز شدند. AgNps با استفاده از روش های پراش رایلی، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، اسپکتروفتومتری UV-Vis ، پراش نور دینامیک (DLS) و پراش اشعه X(XRD) بررسی شدند. همچنین AgNps با غلظت های مختلف و شکل متفاوت از نظر فعالیت آنتی میکروبی در برابر 4 باکتری مثبت و منفی با استفاده از روش انتشار دیسک آگاروقارچ فوساریوم اکسی اسپوروم در محیط کشت دکستروزآگار سیب زمینی (PDA) بررسی شدند. در بخشی دیگر فرایندی برای روش های اسپکتروفلوریمتری حساس و راهی موثر برای تحقیقات خاموش سازی سینتیکی استامینوفن (AC)، P- آمینو استانیلید(ACNH_(2 )) و اورتونیترو استامینوفن (اورتو ACNO_(2 )) با استفاده از AgNPs بعنوان یک پروب (کاوشگر) فلورسانی . مکانیسم خاموش سازی مواد مطالعه شده در نوار نشری AgNPs توسط معادله استرن- ولمر توصیف شد. خطی بودن رابطه استرن- ولمر برای خاموش سازی استاتیک و دینامیک نشان داد که فقط یک نوع خاموش سازی رخ داده که نشان می دهد AgNPs با ثابت استرن- ولمر بسیار بالا (K_sv) در حد 〖10〗^4-〖10〗^5 L⁄mol خاموش شده اند. پارامترهای فعال سازی سینتیک تعیین شدند. درادامه کار ، کاربرد نانوذرات نقره برای تعیین اسپکتروفتومتری استامینوفن و جنتامایسین ارزیابی شد. میکروسکوپ عبور الکترون، پراش اشعه X و پراش نورودینامیک برای طبقه بندی ساختار و اندازه ذرات استفاده شدند. محدوده خطی غلظت از 5/0×〖10〗^(-6) تا (0/78-15/1μgmL^(-1) )1/0×〖10〗^(-4) molL^(-1) و 5/0×〖10〗^(-5) تا (23/9-477/6μgmL^(-1) )1.0×〖10〗^(-3) molL^(-1) به ترتیب برای استامینوفن و جنتامایسین است. در قسمت دیگر به توصیف فرایندهای سینتیک با بررسی طیف سنجی در تعیین همزمان بسیار حساس و دقیق هموگلوبین (Hem) و فولیک اسید(FA) براساس تجمع نانوذرات طلا (AuNPs) با کم ترین مربعات جزئی (PLS) پرداخته شد. بدین منظور فرایند در محیط آبی درpH6 ( بافر فسفات) انجام گرفت و داده های چند متغیری شامل طیف های سینتیکی AuNPs در فرایند تجمع به دست آمد. در نتیجه مدل سازی PLSبرای تحلیل داده های حاصل بکار رفت. مدل براساس ارتباط بین رفتار سینتیکی تجمع و زمان متفاوت ساخته شد. تفاوت در پروفایل های سینتیک تجمع (افزایش جذب مشاهده شده در برابر ز
  خلاصه پایان نامه

 19. طراحی و ساخت الکترودهای مغناطیسی و الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد گوناگون به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری جداگانه و هم زمان ترکیبات دارویی و بیولوژیکی
  اسماعیل حق شناس 1395
  در بخش اول این تحقیق، یک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده برای اندازه گیری هم زمان تیروزین، استامینوفن و اسکوربیک اسید معرفی می شود. نانوذرات طلا/نانولوله های کربنی چند دیواره برای اصلاح الکترود کربن شیشه ای به کار برده شدند. برای شناسایی ساختار و عملکرد حسگر از تکنیک های میکروسکوپی روبش الکترونی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. به منظور اندازه گیری هم زمان تیروزین، استامینوفن و اسکوربیک اسید در مخلوط سه تایی از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. بر اساس اطلاعات ما تا زمان انجام این تحقیق، این اولین گزارش برای اندازه گیری هم زمان تیروزین، استامینوفن و اسکوربیک اسید با استفاده از این الکترود اصلاح شده می باشد. تحت شرایط بهینه، محدوده های خطی 0/80-4/0 میکرومولار، 0/35-09/0 میکرومولار و 0/150-0/1 میکرومولار به ترتیب برای تیروزین، استامینوفن و اسکوربیک اسید حاصل شد. حد تشخیص های 21/0 میکرومولار برای تیروزین، 03/0 میکرومولار برای استامینوفن و 76/0 میکرومولار برای اسکوربیک اسید به دست آمد. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده با اندازه گیری غلظت تیروزین، استامینوفن و اسید اسکوربیک، در نمونه های سرم خون و نمونه های دارویی نشان داده شد. در بخش بعدی پایان نامه، یک روش ساده و موثر برای تهیه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره اکسید شده، گزارش داده می شود. این الکترود اصلاح شده به وسیله اکسایش الکتروشیمیایی در محیط بازی ساخته شده، و از آن به عنوان یک حسگر حساس در اندازه گیری هم زمان دوپامین و دوکسوروبیسین با استفاده از ولتامتری موج مربعی استفاده شد. این حسگر علاوه بر فعالیت کاتالیزوری قوی در اکسایش دوپامین و دوکسوروبیسین، هم پوشانی پیک های اکسیدی دوپامین و دوکسوروبیسین بر روی الکترود اصلاح نشده را رفع کرده و آن ها را به دو پیک کاملا مجزا تبدیل می کند. محدوده خطی غلظت برای دوپامین و دوکسوروبیسین به ترتیب برابر با 00/55-03/0 میکرومولار و 00/90-04/0 میکرومولار بود. حد تشخیص های 3-10×50/8 و 3-10×40/9 میکرومولار به ترتیب برای دوپامین و دوکسوروبیسین حاصل شد. در نهایت از این الکترود اصلاح شده پیشنهادی، برای اندازه گیری دوپامین و دوکسوروبیسین در نمونه های سرم خون و ادرار استفاده شد. در بخش سوم تحقیق پیش رو، به مع
  خلاصه پایان نامه

 20. سنتز و به کارگیری نانو مواد آهن و نقره در حذف و اندازه گیری آلاینده های آلی و معدنی از نمونه های آب و پساب
  1394
  چکیده: در این پایان نامه تمرکز بر سنتز و کاربرد نانومواد مختلف بر اساس نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی (MIONPs) بوده است. در تمام پروژه ها ابتدا به اندازه و خصوصیات نانوساختارهای سنتز شده با ابزارهای مختلف تحلیلی تشخیص نانومواد مانند TEM، SEM، XRD، UV-Vis، و AFM، FTIR، BET، و غیره پرداخته شده و سپس طیف سنجیUV-Vis، الکتروشیمی، پراکندگی رایلی، روش های کمومتریکس، و دیگر تکنیک های تحلیلی برای تشخیص و / یا اندازه گیری آنالیت های زیست محیطی / بیولوژیکی مختلف استفاده شدند. در ابتدا یک تحقیق مقایسه ای بر پایه استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به عنوان جاذب برای استخراج و پیش تغلیظ یک رنگ مدل مورد بررسی قرار گرفته است. فرایند جذب بر روی نانو ذرات با اندازه گیری کاهش رنگ به روش اسپکتروفتومتری، در طول موج مربوطه دنبال شده است. پارامتر های مختلف موثر در جذب بر روی نانو ذرات مگهمیت، نظیر pH، مقدار جاذب، غلظت ترکیبات، زمان، و معرف شوینده مورد استفاده در واجذب، مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از روش های کمومتریکس طراحی آزمایش چند متغیره بهینه سازی شدند. در قسمت بعدی این پایان نامه، در دو تحقیق قابلیت بهبود الکترودهای اصلاح شده با نانوذرات سنتزی اکسید آهن و نانوذرات اصلاح شده با یک باز شیف سنتزی جدید برای آنالیز ترکیبات داروئی و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته است. برای تشریح اهمیت و کارایی نانوذرات در الکتروآنالیز تجزیه ای ترکیبات مهم بیولوژیکی و زیست محیطی، در فصل اول به بررسی مبانی الکتروشیمی و نانوتکنولوژی و تکنیک های استفاده شده در این پروژه پرداخته و درفصل های آتی نتایج حاصل از این پروژه ها بررسی و جزئیات انجام شده و تحلیل داده های بدست آمده در آنالیز نمونه ها به تفصیل ارائه شده است. قابل ذکر است که در اینجا نیز بهره گیری از بهینه سازی چند متغیره با روش طراحی آزمایش پارامترهای الکتروشیمیایی پیشنهاد و مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه یک روش پیشنهادی جدید در راستای بهره وری بیشتر از مواد مغناطیسی با تکنیک پراکندگی رایلی، و با استفاده از نانو ترکیب های سنتزی ارائه کردیم تا مقادیر ناچیز و فوق ناچیز ماده سمی و کشنده سیانید در نمونه های آبی را ردیابی و اندازه گیری کنیم. روش بر پایه برهمکنش انتخابی سیانید با نانو ترکیب بر پایه نانو مواد مغناطیسی، و دنبال
  خلاصه پایان نامه

 21. اندازه گیری و مطالعات سیستم های دارویی در محیطهای بیولوژیکی به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی و الکتروشیمیایی و با استفاده از روشهای کمومتریکس
  محمد سلیمانی 1394
  در بخش اول فصل سوم این تحقیق به ارائه یک الکترود اصلاح شده با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده برای اندازه گیری همزمان داروی مایکوفنلات مفتیل و متابولیت فعال آن مایکوفنلیک اسید می پردازیم. با استفاده از الکترود جدید پیشنهادی گستره خطی 0/5 تا 0/160 و 5/2 تا 0/60 میکرومول بر لیتر به ترتیب برای مایکوفنلات مفتیل و مایکوفنلیک اسید حاصل گردید و مقادیر حد تشخیص به ترتیب برای این دو تر کیب عبارت بودند از:9/0 و4/0 میکروگرم بر میلی لیتر. در نهایت با موفقیت این دو ترکیب دارویی به صورت همزمان در نمونه های مختلف بیولوژیکی گردید. در ادامه این فصل در بخش دوم این پایان نامه، سنتز نانوذرات جیوه بر روی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی چند دیواره، به کمک روش ترسیب الکتروشیمیایی انجام گرفت که این الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری داروی فلووکسامین در مایعات زیستی و نمونه های دارویی مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی سطح الکترود توسط عکسبرداری به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد و اندازه تقریبی نانوذرات حدود 50 نانومتر بدست امد. روش ارائه شده روشی ساده، ارزان، تکرارپذیر و بسیارحساس برای اندازه گیری داروی فلووکسامین بوده. نتایج حاصله نشان دهنده توانایی روش در اندازه گیری داروی فلووکسامین در گستره خطی در محدوده 75/1-02/0 میکرومول برلیتر و با حد تشخیص 006/0 میکرو مولار می باشد.. در بخش سوم این فصل به ارائه یک روش پیش تغلیظ و جداسازی با استفاده از نانوذرات کروی مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا و اصلاح شده با پلیمر قالب ملکولی برای اندازه گیری داروی ریزاتریپتان با استفاده از تکنیک اسپکتروفلوریمتری می پردازیم. در ادامه این بخش بررسی ایزوترمهای جذبی دارو روی سطح نانو ذرات کروی اصلاح شده انجام پذیرفت که منجر به تعیین پارامتر ظرفیت جذب گردید. لازم به ذکر است که برای اندازه گیری دارو از روش فلوریمتری استفاده شد که باعث انتخابی بودن روش پیشنهادی می گردد. اندازه گیری داروی ریزاتریپتان در محدوده 0/200- 5/2 نانو گرم بر میلی لیتر برای حجم محلول اولیه 0/300 میلی لیتر خطی بود. حد تشخیص ارائه شده برای اندازه گیری با این روش 1/0 نانو گرم بر میلی لیتر می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که این نانوذرات کروی قالب ملکولی با موفقیت برای پیش تغلیظ وجداسازی داروی ریزات
  خلاصه پایان نامه

 22. کاربرد الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد جهت بررسی رفتار الکتروشیمیایی فیتوهم آگلوتینین و مطالعه ی برهمکنش آلبومین و هموگلوبین با برخی یونها و داروها با روشهای اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلوریمتری
  حبیب اله باقری 1393
  در این پایان نامه برهمکنش های داروی اکسی متالون با آلبومین، یون نیتریت با آلبومین و یون نیتریت با هموگلوبین بررسی شده اند. از طریق بررسی های اسپکتروفلوریمتری ثابت تشکیل دارو و یون با پروتئین به دست آمد. همچنین بر اساس تئوری فورستر فاصله بین دارو و یون با پروتئین محاسبه شد. برای هر یک از برهمکنش های ذکر شده شبیه سازی مولکولی انجام گرفت و از نتایج آن مشخص شد که در تمامی موارد پیوند هیدروژنی بین دارو (یا یون) و اسیدآمینه های موجود در ساختار پروتئین نقش اساسی در فرآیند اتصال دارند.در بخش دیگری از پروژه، رفتار الکتروشیمیایی پروتئین فیتوهم آگلوتینین مطالعه شد. اساس این تحقیق شامل اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای به وسیله مخلوط پروتئین/نانولوله/سورفکتانت و بررسی رفتار انتقال الکترون پروتئین فیتوهم آگلوتینین قرار گرفته بر روی سطح نانولوله/سورفکتانت با کمک روش های ولتامتری بود. از داده های الکتروشیمیایی و با توجه به پتانسیل پیک مشاهده شده برای فیتوهم آگلوتینین حضور یون آهن در ساختار این پروتئین تشخیص داده شد. همچنین پروتئین آلبومین سرم انسانی توسط روش فلوئورسانس همزمان با انرژی ثابت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روش ذکر شده نسبت به روش فلوئورسانس معمولی دارای حدتشخیص و حساسیت بهتری در اندازه گیری آلبومین است. حد تشخیص و محدوده خطی روش به ترتیب ng mL-10/7 و μg mL-1220-1/0 بود. در این روش مزاحمت هایی مانند قندها، اسیدهای آمینه و... تداخلی در اندازه گیری آلبومین نداشتند. در نهایت روش فلوئورسانس همزمان با انرژی ثابت برای اندازه گیری آلبومین در نمونه های سرم و ادرار به کار گرفته شد. علاوه بر این اندازه گیریL – تریپتوفان در حضور D- تریپتوفان به کمک نانوذره مگنتایت اصلاح شده با هموگلوبین شرح داده شده است. اساس روش بر طبق انانتیوگزینی هموگلوبین تثبیت شده بر روی نانوذره می باشد. مکان انانتیوگزین هموگلوبین توسط مدل سازی مولکولی مشخص شد. نتایج مدل سازی مولکولی نشان داد که L- تریپتوفان با تشکیل پیوند هیدروژنی با اسیدآمینه های سرین 102 و 133 با هموگلوبین تثبیت شده بر روی سطح نانوذرات اتصال برقرار می کند. پارامترهای مهم در جذب سطحی و واجذب L- تریپتوفان بهینه شدند و روش پیشنهادی برای اندازه گیری L- تریپتوفان در حضور D- تریپتوفان در نمونه ادرار استفاده شد. نتایج نشان داد که محدوده خطی روش
  خلاصه پایان نامه

 23. طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نوین با عملکرد بالا بر پایه الکترود های خمیر کربن اصلاح شده با نانومواد و بازشیف های متعدد جهت شناسایی و اندازه گیری برخی از آلاینده های زیست محیطی
  علی شیرزادمهر 1393
  چکیده: در کارهای تحقیقاتی حاضر، ابتدا یک حسگر پتانسیومتری حساس برای اندازه گیری سریع یون سرب بر پایه ی الکترود خمیر کربن حاوی مایع یونی 1-بوتیل -3- متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئوروفسفات، نانولوله های کربنی چندلایه، نانوذرات سیلیکا، باز شیف سنتزی (به عنوان یک یون دوست) و پودر گرافیت تهیه شده است. الکترود نانوکامپوزیتی تهیه شده، حساسیت، گزینش پذیری، زمان پاسخ، پایداری و طول عمر بهتری را در مقایسه با الکترودهای خمیر کربن نوعی یون سرب، برای اندازه گیری موفقیت آمیز یون های سرب در نمونه های آب و پساب نشان می دهد. این الکترود جدید، در گستره ی خطی 1-10×00/1-9-10×00/5 مول بر لیتر و با حد تشخیص 9-10×51/2 مول بر لیتر، شیبmV decade−1 10/0± 76/29 به یون سرب نشان می دهد. این الکترود زمان پاسخ سریعی در حدود 6 ثانیه دارد. الکترود پیشنهادی گزینش پذیری نسبتاً خوبی را در برابر تعدادی از یون های فلزی نشان می دهد. همچنین یک الکترود خمیر کربن جدید حاوی یک مایع یونی دیگری به نام ( 1-بوتیل-1-متیل پیرولیدینیوم بیس (تری فلئورو متیل سولفونیل) ایمید) به عنوان اتصال دهنده، نانولوله های کربنی چندلایه، نانوذرات سیلیکا، پودر گرافیت و یک باز شیف سنتزی جدید دیگر، برای اندازه گیری یون های سریوم(III) تهیه شده است. به منظور بررسی توانایی انتقال الکترون نانولوله های کربنی و مایع یونی در سطح الکترود، مطالعات امپدانس الکتروشیمیایی انجام شدند و همچنین مورفولوژی و خواص سطح الکترود توسط اسکن میکروسکوپ الکترونی مشخص شد. این حسگر پتانسیومتری، در گستره ی خطی وسیع 8-10×00/2 تا 1-10×00/1 مول بر لیتر با شیب mV decade−1 10/0 ± 79/19، به یون های سریوم(III) پاسخ می دهد. حد تشخیص 9-10×45/6 مول بر لیتر در محدوده ی 50/7 – 0/3 = pH به دست آمده است. این حسگر به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری یون های سریوم در نمونه های حقیقی به کار گرفته شده است. برای بهبود عملکرد حسگرهای پتانسیومتری، یک استراتژی جدید برای تهیه ی الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده ی شیمیایی معرفی شده است. یک یون دوست گزینش پذیر به یون Pb2+، به صورت شیمیایی بر روی نانوذرات مگنتایت پوشش داده شده با سیلیکا، به عنوان یک نانو ساختار هسته/پوسته، برای تعیین پتانسیومتری یون Pb2+ پیوند زده شد. نتایج نشان داد که افزایش قابل توجهی در عملکرد الکترود ازنظر شیب نرنستی، گزین
  خلاصه پایان نامه

 24. استخراج فاز جامد ابا نانو ذرات اصلاح شده برای اندازه گیری برخی مایکو توکسینها و ترکیبات دارویی
  زهره طاهری مسلک 1393
  در این پایان نامه استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان یک روش پیش تغلیظ و جداسازی برای اندازه گیری برخی مایکوتوکسین ها و ترکیب دارویی سیپروفلوکساسین با استفاده از روش های کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکتروفلوریمتری گزارش شده است. دربخش اول تحقیق کاربرد موفقیت آمیز نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده (AMT-TMSPT-MNPs) به عنوان جایگزین مناسب ستون های ایمونوافینیتی متداول جهت پیش تغلیظ آفلاتوکسین های B1 و B2 و اندازه گیری بعدی آنها در نمونه های غلات توسط روش HPLC-FD شرح داده شده است. تحت شرایط بهینه کاری، روش می تواند برای اندازه گیری آفلاتوکسین های B1 و B2 به ترتیب در محدوده های خطیμg L−1 0/15-20/0 (9996/0R2=) و μg L−1 00/3-04/0 (9995/0R2=) با حدود تشخیص (S/N=3) μg L−1041/0 و μg L−1013/0 به کار برده شود. میانگین بازده اندازه گیری آفلاتوکسین های B1 و B2 در نمونه های ذرت و برنج 5/93 درصد به دست آمد.در بخش دوم کاربرد موفقیت آمیز نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده (AMT-TMSPT-MNPs) برای پیش تغلیظ و اندازه گیری آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2در نمونه های پسته توسط تکنیک HPLC-FD گزارش شده است. محدوده خطی روش پیشنهادی برای آفلاتوکسین های B1 و G1 μg L−1 0/15-10/0 و برای آفلاتوکسین های B2و G2 μg L−1 00/3-04/0 به ترتیب به دست آمد. حدود تشخیص روش (S/N=3) μg L−1032/0، μg L−1035/0، μg L−1012/0 و μg L−1013/0 و مقادیر R2برابر 9997/ ،9990/،9997/ ،9998/0 به تر تیب برای آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2به دست آمد. روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری آفلاتوکسین های مورد بررسی با مقادیر بازیابی 2/103-5/92 درصد به کار گرفته شد. در بخش سوم استخراج و جدا سازی آفلاتوکسین M1 با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده (AMT-TMSPT-MNPs) و مشتق سازی آفلاتوکسین M1 استخراج شده به مشتق همی استال آن (آفلاتوکسین M2a) توسط معرف تری فلورواستیک اسید (TFA) برای اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر مایع شرح داده شده است. محدوده خطی منحنی کالیبراسیون μg L−1 10-030/0 (9991/0R2=) و حد تشخیص μg L−1010/0 می باشد. بازیابی اندازه گیری نمونه در محدوده 1/96-6/91 درصد می باشد. در بخش چهارم کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده (EGBMA -TMSPT-MNPs) جهت استخراج و خالص سازی آفلاتوکس
  خلاصه پایان نامه

 25. به کارگیری نانو ذرات اصلاح شده در اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی گونه های مهم در نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی
  حسین خوشسفر 1393
  در این کارهای تحقیقاتی، روش های ولتامتری، برای اندازه گیری یون های فلزی و گونه های دارویی استفاده شده است. براین اساس، برای اندازه گیری همزمان مقادیر ناچیز Hg(II) و Pb(II) با استفاده از روش ولتامتری موج مربعی عاری سازی آندی، یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده بر پایه نانولوله های کربنی چند دیواره و 3-(4-متوکسی بنزیلیدن آمینو)-2- تیوکسوتیازولودین-4-ان به عنوان شیف باز سنتزی جدید تهیه شد. الکترود اصلاح شده، انتخابگری و پایداری بالایی را در اندازه گیری Hg(II) و Pb(II) از خود نشان داد . در این کار، خصوصیات الکتروشیمیایی و کاربرد الکترود اصلاح شده موردمطالعه قرار گرفت. پارامترهای عملیاتی مثل pH، پتانسیل جمع آوری و زمان جمع آوری با هدف اندازه گیری مقادیر ناچیز یون های فلزی بهینه شد. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص ها به ترتیب 4-10×0/9 میکرومول بر لیتر برای Hg(II) و 4-10×0/6 میکرومول بر لیتر برای Pb(II) به دست آمد. این الکترود اصلاح شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری همزمان Hg(II)و Pb(II) در نمونه های حقیقی مثل آب دریا، پساب، تنباکو، نمونه های دریایی و نمونه های دندان انسان به کار گرفته شد. همچنین یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده جدید حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره، یک مایع یونی و یک شیف باز سنتزی جدید دیگر، برای اندازه گیری عاری سازی الکتروشیمیایی یون های کادمیوم معرفی شده است. حد تشخیص روش 08/0 میکروگرم بر لیتر بود که پائین تر از حد آلودگی کادمیم در آب های آشامیدنی است که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست مجاز شمرده شده است. الکترود پیشنهادی قابلیت خوبی را در اندازه گیری Cd(II) در نمونه های حقیقی مختلف نشان داد. برای اندازه گیری ولتامتری یون های جیوه در محلول های آبی، حسگر اصلاح شده دیگری متشکل از پودر گرافیت، مایع یونی 1-بوتیل-1-متیل پیرولیدینیوم بیس (تری فلورومتیل سولفونیل) ایمید، نانولوله های کربنی چند دیواره و یک شیف باز سنتزی جدید به عنوان یک الکترود کامپوزیت کربنی جدید با رفتار حسگری موثر تهیه شده است. این حسگر ولتامتری، به یون جیوه در محدوده خطی وسیع 2/0-260 نانومول بر لیتر پاسخ داد. حد تشخیص مشاهده شده 05/0 نانومول بر لیتر بود. الکترود تهیه شده برای تعیین جیوه در نمونه های حقیقی به کار گرفته شد. در ادامه، یک حسگر الکتروشیمیایی موثر برای اندازه گیری سریع و همزمان تراماد
  خلاصه پایان نامه

 26. سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات جهت ساخت الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده برای اندازه گیری برخی گونه های بیولوژیکی و دارویی
  فرزانه سلطانی فعله گری 1393
  در این کارهای تحقیقاتی، روش های ولتامتری، برای اندازه گیری یون های فلزی و گونه های دارویی استفاده شده است. براین اساس، برای اندازه گیری همزمان مقادیر ناچیز Hg(II) و Pb(II) با استفاده از روش ولتامتری موج مربعی عاری سازی آندی، یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده بر پایه نانولوله های کربنی چند دیواره و 3-(4-متوکسی بنزیلیدن آمینو)-2- تیوکسوتیازولودین-4-ان به عنوان شیف باز سنتزی جدید تهیه شد. الکترود اصلاح شده، انتخابگری و پایداری بالایی را در اندازه گیری Hg(II) و Pb(II) از خود نشان داد . در این کار، خصوصیات الکتروشیمیایی و کاربرد الکترود اصلاح شده موردمطالعه قرار گرفت. پارامترهای عملیاتی مثل pH، پتانسیل جمع آوری و زمان جمع آوری با هدف اندازه گیری مقادیر ناچیز یون های فلزی بهینه شد. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص ها به ترتیب 4-10×0/9 میکرومول بر لیتر برای Hg(II) و 4-10×0/6 میکرومول بر لیتر برای Pb(II) به دست آمد. این الکترود اصلاح شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری همزمان Hg(II)و Pb(II) در نمونه های حقیقی مثل آب دریا، پساب، تنباکو، نمونه های دریایی و نمونه های دندان انسان به کار گرفته شد. همچنین یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده جدید حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره، یک مایع یونی و یک شیف باز سنتزی جدید دیگر، برای اندازه گیری عاری سازی الکتروشیمیایی یون های کادمیوم معرفی شده است. حد تشخیص روش 08/0 میکروگرم بر لیتر بود که پائین تر از حد آلودگی کادمیم در آب های آشامیدنی است که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست مجاز شمرده شده است. الکترود پیشنهادی قابلیت خوبی را در اندازه گیری Cd(II) در نمونه های حقیقی مختلف نشان داد. برای اندازه گیری ولتامتری یون های جیوه در محلول های آبی، حسگر اصلاح شده دیگری متشکل از پودر گرافیت، مایع یونی 1-بوتیل-1-متیل پیرولیدینیوم بیس (تری فلورومتیل سولفونیل) ایمید، نانولوله های کربنی چند دیواره و یک شیف باز سنتزی جدید به عنوان یک الکترود کامپوزیت کربنی جدید با رفتار حسگری موثر تهیه شده است. این حسگر ولتامتری، به یون جیوه در محدوده خطی وسیع 2/0-260 نانومول بر لیتر پاسخ داد. حد تشخیص مشاهده شده 05/0 نانومول بر لیتر بود. الکترود تهیه شده برای تعیین جیوه در نمونه های حقیقی به کار گرفته شد. در ادامه، یک حسگر الکتروشیمیایی موثر برای اندازه گیری سریع و همزمان تراماد
  خلاصه پایان نامه

 27. حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و کاهش آبشویی و زیست فراهمی آنها از خاک با استفاده از نانوذرات سنتزی
  شهریار مهدوی 1392
 28. کاربرد روشهای ریزاستخراج مایع- مایع و ریزاستخراج فاز جامد جهت اندازه گیری نمونه های زیست محیطی و دارویی با استفاده از تکنیک های کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری
  سید مصیب دریانورد 1392

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. طراحی و ساخت یک حسگر بر پایه تلفن هوشمند برای اندازه گیری رنگ سنجی گلوتاتیون با استفاده از نانوذرات نقره اصلاح شده
  زهرا نوری الاصل 1401
  در این پروژه شناسایی گلوتاتیون به دو روش طیف سنجی فرابنفش-مرئی و رنگ سنجی مبتنی بر تلفن هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات نقره(AgNPs) با دو عامل محافظت کننده پلی وینیل پیرولیدین ( PVP) و سیترات (Cit) سنتز شد. در اسپکتروفتومتر برای AgNPs-PVP حداکثر جذب در طول موج nm400 مشاهده شد، با افزودن GSH کاهش جذب در nm400 مشاهده شد و در nm560 پیک جدید تشکیل شد. همچنین برای AgNPs-Cit حداکثر جذب در طول موج nm400مشاهده شد و با افزودن GSH کاهش جذب در nm400 مشاهده شد و در nm500 پیک جدید تشکیل شد. این تغییر پیک جذبی AgNPs با تغییر رنگ از زرد روشن به صورتی همراه بود، که می توان آن را با چشم غیر مسلح نیز مشاهده کرد. همچنین، طبق بررسی های انجام شده AgNPs-PVPنسبت به AgNPs-Citگزینش پذیری بهتری به GSHنشان می دهد. از این رو، ادامه بررسی ها بر مبنای استفاده از AgNPs-PVP انجام شد. این حسگر با کمک روش های TEM، DLSوUV-Vis مشخصه یابی شد. به منظور بهینه سازی، پارامترهایِ نسبت نانوذرات نقره به PVP، اثر pH، و غلظت NaClمورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون رسم شد. با استفاده از منحنی کالیبراسیون، گستره خطی µM400-39 به دست آمد و همچنین حد تشخیص µM 6.1محاسبه شد. همچنین از رنگ سنجی مبتنی بر تلفن هوشمند برای اندازه گیری GSH توسط AgNPs-PVP نیز استفاده شد. یک جعبه تاریک که در آن یک لامپ LED تعبیه شده بود برای کنترل روشنایی و بهبود دقت اندازه گیری به این منظور استفاده شد. تصاویر تغییر رنگ محلول ها در هر مرحله به کمک تلفن هوشمند گرفته شد. با استفاده از نرم افزار RGB Color، آنالیز رنگ RGB تصاویر گرفته شده که بیانگر غلظت GSHاست بررسی شد. در این حالت نیز منحنی کالیبراسیون رسم شد. مربع ضریب همبستگی معادل .999.0 به دست آمد. محدوده خطی از µM414-32 و حد تشخیص µM 17 به دست آمد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی با روش اسپکتروفتومتری به خوبی مطابقت داشت. حسگر پیشنهادی به واسطه ی قابل حمل بودن توانایی انجام سریع اندازه گیری GSHدر محل را دارد. همچنین روشی ساده و کم هزینه است. امید است این پژوهش منجر به توسعه ی سیستم های اندازه گیری قابل حمل شود.
  خلاصه پایان نامه

 2. بهبود رفتار الکتروکرومیک فیلم پلی آنیلینِ رسانایِ نانو ساختار با استفاده از چارچوب آلی کوالانسی اصلاح شده
  مبینا مرادی 1401
  با کشف پلیمرهای رسانای ذاتی (ICP) در سال 1960، یک موضوع تحقیقاتی جذاب به دلیل خواص جالب و امکانات کاربردی متعدد ICP ها آغاز شد. انتظار می رفت که ICPها کاربردهای بالقوه خود را در زمینه های چند رشته ای مانند الکتریکی، الکترونیک، ترموالکتریک، الکتروشیمیایی، الکترومغناطیسی، الکترومکانیکی، الکترولومینسانس، الکترورئولوژیکی، شیمیایی، غشا و حسگرها پیدا کنند. در میان ICP های موجود، پلی آنیلین (PANI) به دلیل سهولت سنتز، مونومر کم هزینه، خواص قابل تنظیم و پایداری بهتر در مقایسه با سایر ICPها، امیدوارکننده ترین است. در بخش اول این مطالعه، یک لایه نازک از SNW1 با الکتروپاشی روی اکسید قلع شفاف دوپ شده با فلوئور (FTO) پوشش داده شد. به منظور بهبود رفتار الکتروکرومیک PANI، از پلیمریزاسیون رنگ های نیوترال قرمز، بنفش کریستالی و کنگو قرمز روی الکترود FTO/SNW1 استفاده شد. سپس الکترودهای FTO/SNW1، SNW1/PNR، SNW1/PCV، SNW1/PCR، SNW1/PNR/PANI، SNW1/PCV/PANI، SNW1/PCR/PANI، SNW1/PANI سنتز شدند. در رفتار الکتروکرومیک PANI، رنگ PANI از زرد کم رنگ به سبز تغییر می کند. در حالی که با توجه به الکترودهای سنتز شده، رنگ کاهشی PANI از زرد به قرمز، زرد عمیق و آبی تغییر می کند. همچنین رنگ اکسید PANI از سبز به بنفش، سبز تیره و سبز آبی تغییر می کند. در بخش دوم این مطالعه، رفتار الکتروکرومیک و پایداری الکترودهای سنتز شده، مورد بررسی قرار گرفت بررسی رفتار الکتروکرومیک از یک برنامه پالسی با دو پتانسیل 3/0+ ولت و 6/0- ولت استفاده شده است. در بخش آخر این پایان نامه، روشی مناسب برای بهبود رفتار الکتروکرومیک PANI پیشنهاد شده است. طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و روش های دیگر برای شناسایی سطح الکترودهای سنتز شده استفاده شده است.
  خلاصه پایان نامه

 3. سنتز یک هیدروژل پاسخگو به دما برای رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان باملت
  زهرا نیک مهر 1401
  هدف اصلی این پژوهش سنتز یک هیدروژل تزریقی حساس به حرارت و زیست سازگار و غیرسمی برای کپسوله کردن داروی ضد سرطان باملت و بهبود فراهمی زیستی آن بر پایه پلی (ان_ایزوپروپیل آکریل آمید) و بررسی اثرات درمانی هیدروژل سنتز شده بعنوان یک سیستم تحویل دارو برای درمان سرطان می باشد. باملت کمپلکسی از آلفالاکتالبومین گاوی و اولئیک اسید است که خاصیت ضد سرطانی دارد و طیف وسیعی از سلول های سرطانی را از بین می برد درحالیکه سلول های سالم را تحت تاثیر قرار نمی دهد. به این منظور ابتدا پلیمر پلی (ان_ایزوپروپیل آکریل آمید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد سنتز شد. خصوصیات فیزیکی پلیمر سنتز شده توسط FTIR تعیین شد. داروی باملت به روش مخلوط کردن مستقیم آلفالاکتالبومین و اولئیک اسید در بافر PBS سنتز شد. اولئیک اسید به منظورتثبیت فرم نسبتا تانخورده آلفالاکتالبومین استفاده شد. محلول هیدروژل با استفاده از پلیمر سنتز شده در بافر فسفات 4/7 تهیه شد و داروی سنتز شده درون آن بارگیری شد. این هیدروژل حساس به دما بوده و دمای تغییر فاز آن در محدوده دمای فیزیولوژیکی بدن است. بررسی فرایند آزادسازی دارو به کمک تکنیک فلورسانس در دمای37.4°C و 5=pH انجام شد. آزمایش ها نشان داد بهترین رهایش دارو از محلول هیدروژل 10% W/W اتفاق افتاد.
  خلاصه پایان نامه

 4. ارائه یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری کلر فعال و هیپوکلریت در شیر بر مبنای رنگ سنجی
  نرگس باستان 1401
  این پروژه در مورد توسعه یک نورسنج مبتنی بر دیود های جفت شده نشرکننده-آشکارساز (PEDD) ارزان اما کارآمد گزارش می دهد. این نورسنج از یک دیود ساطع کننده نور سفید (LED) به عنوان دیود نشرکننده، یک لامپ RGB( یک لامپ با قابلیت تغییر رنگ) به عنوان دیود آشکارساز و یک مولتی متر برای اندازه گیری سیگنال تشکیل شده است. نورسنج مبتنی بر PEDD توسعه یافته برای تعیین تقلب مایع سفیدکننده در نمونه های شیر گاو مورد استفاده قرار گرفت. محلول آبی N ,Nدی اتیل پارا فنیلن دی آمین سولفات (DPD) با pH برابر6 به عنوان یک شناساگر برای نظارت بر وجود کلر فعال باقیمانده در شیر استفاده شد. نتایج نشان داد که روش توسعه یافته می تواند برای تعیین هیپوکلریت سدیم در محدوده غلظت 5/0 تا 20 میلی گرم بر لیتر با حد تشخیص 14/0 و حد کمی سازی 46/0 میلی گرم بر لیتر کلرآزاد مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تجزیه و تحلیل نمونه واقعی نشان داد که شاید تقلب سفید کننده مایع در شیر برای توزیع کنندگان محلی شیر خام و همچنین برخی از محصولات شیر پاستوریزه ارائه شده توسط شرکت های معتبر وجود داشته باشد.
  خلاصه پایان نامه

 5. توسعه یک روش برای اندازه گیری در محل تری نیتروتولوئن (TNT) بر پایه رنگ سنجی
  فاطمه قبادی سرشت 1401
  دیودهای ساطع کننده نور (LED) را می توان در حسگرهای نوری دیودهای جفت شده تابشگر- آشکارساز (PEDD) به عنوان منبع نور و آشکارساز استفاده کرد. فوتومترهای مبتنی بر PEDD هزینه ساخت کم، مصرف انرژی کم، سهولت کوچک سازی و پاسخ نسبت سیگنال به نویز بالا را در محدوده طول موج وسیع ارائه می کنند. این تحقیق در مورد توسعه یک نورسنج ارزان اما کارآمد مبتنی برPEDD می باشد فوتومتر از یک LED سفید به عنوان دیود تابشگر، RGB و یک LEDبه عنوان دیود آشکارساز و یک مولتی متر برای خوانش مجدد پاسخ ها تشکیل شده است. فوتومتر مبتنی بر PEDD توسعه یافته برای تعیین 2،4،6-تری نیتروتولوئن (TNT) در نمونه های خاک مورد استفاده قرار گرفت. یک کمپلکس مایزن هایمر از TNT با NaOH در استونیتریل به عنوان یک رد یاب برای نظارت بر وجود TNT باقی مانده در نمونه های خاک استفاده شد. منحنی کالیبراسیون در نمونه خاک در محدوده غلظت 86/0 تا 110 میکروگرم برگرم خطی بوده، با حد تشخیص 27/0 میکروگرم بر گرم و حد کمی 81/0 میکروگرم برگرم. آنالیز نمونه های خاک جمع آوری شده از شهرک سینمایی ایران با استفاده از روش توسعه یافته، نشان دهنده باقی مانده TNT بود.
  خلاصه پایان نامه

 6. طراحی حسگر ایمپدیمتری بر پایه ی نانوذرات فلزی جهت اندازه گیری داروی ضدسرطان مسنا
  مریم مهربان 1401
  نظارت بر سطوح داروهای ضدسرطان در نمونه های حقیقی امکان بهینه سازی دوز را فراهم می کند. مسنا نمک سدیم 2- مرکاپتواتان سولفونات است که یک داروی حاوی تیول است. ثابت شده است که مسنا در پیشگیری از سیستیت هموراژیک ناشی از دوزهای بالای چندین داروی شیمی درمانی مانند سیکلوفسفامید و ایفوسفامید موثر است. به دلیل افزایش علاقه به استفاده از مسنا برای درمان اختلالات مختلف، نیاز به روشی جدید و حساس برای درک فارماکوکینتیک این دارو بود. بنابراین تعیین مسنا در نمونه های حقیقی بسیار مهم و ضروری است. طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) یک روش قدرتمند برای بررسی جزئیات سطوح الکترودها است. بسیاری از حسگرهای الکتروشیمیایی مبنی بر EIS بر پایه اندازه گیری مقاومت انتقال بار(R CT ) سطح الکترودها در پروب های ردوکس برای نظارت بر اتصال مولکول های هدف هستند. تعیین مسنا با روش های متداول الکتروشیمیایی گزارش نشده است. در این تحقیق، ما یک حسگر ایمپدیمتری جدید مبتنی بر الکترود کربن شیشه ای (GCE) اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره اکسید شده(MWCNTs)/ نانوذرات طلا (AuNPs) (که با نام Au NPs/MWCNTs/GCE مشخص می شوند) برای تعیین داروی ضدسرطان مسنا را توسعه دادیم. الکترود اصلاح شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX) و EIS شناسایی شد. طیف EDX وجود عناصر کربن، طلا و اکسیژن در کامپوزیت های آماده شده را تایید کرد. مکانیسم تشخیص حسگر ایمپدیمتری پیشنهادی بر پایه افزایش [Fe(CN) 6 ] 3-/4- R CT به عنوان یک پروب الکتروشیمیایی در حضور آنالیت هدف بود. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون دو محدوده دینامیکی خطی، 06/0 0/1 و 0/1 0/130000 نانومولار، با حد تشخیص 02/0 نانومولار را پوشش می دهد. در نهایت، به منظور بررسی تجزیهای، کاربرد عملی Au NPs/MWCNTs/GCE آماده شده برای تعیین داروی ضدسرطان مسنا در نمونه های حقیقی ادرار و سرم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازیابی رضایت بخشی در محدوده %0/90 و %4/113 به دست آمد. بنابراین می توان از الکترود اصلاح شده برای تعیین مسنا در نمونه های حقیقی بیولوژیکی استفاده کرد.
  خلاصه پایان نامه

 7. حذف برخی از رنگ های کاتیونی و آنیونی از آب با استفاده از روش رسوب دهی ضد حلال مایع بخشی
  لیلا سنگری سلیمانی 1401
 8. ساخت یک حسگر نوری بر پایه‏ی چارچوب‏های آلی کوالانسی بر پایه‏ی ملامین برای تشخیص برخی ترکیبات آروماتیک سمی
  فاطمه مریدی 1400
  آشکار‏سازی سریع و آسان مواد منفجره مانند مجموعه نیترو‏آروماتیک‏ها از جمله6،4،2-تری‏نیترو‏تولوئن (TNT)، به منظور جلوگیری از حملات تروریستی و آلودگی خاک‏ها و آب‏های زیر‏زمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال‏های اخیر، به دلیل ویژگی‏های منحصر به فرد چارچوب‏های آلی کوالانسی (COF)، حسگر‏های فلوئورسانس مبتنی برCOF برای تشخیص نیترو‏آروماتیک‏ها بسیار مورد توجه قرار گرفته‏اند. در این تحقیق الکترود قلع دوپه شده با فلوئور (FTO) توسط COFبر پایه‏ی ملامین پوشش داده شد و در ساخت حسگر نوری فلوئورسانسی برای اندازه‏گیری نیترو‏آروماتیک‏ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که حسگر توسعه یافته بیشترین پاسخ را به TNTدارد. شناسایی ساختار نانوذرات COF توسط روش های اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتوایکس (XRD) و آنالیز سطح ویژه ( (BETانجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نانو ذرات سنتز شده دارای شکل کروی و قطر متوسط 24 نانومتر هستند.COF سنتز شده به عنوان عنصر تشخیص در حسگر نوری استفاده گردید. در این روش، میکروسکوپ فلوئورسانسی به عنوان آشکارساز بکار برده شد. شدت رنگ موثر تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ فلوئورسانسی، توسط نرم افزار Image J به پارامترهایR ، G، Bآنالیزشد. همچنین، اثر پارامترهای مختلف موثر بر کارایی حسگر مانند زمان پوشش‏دهی، وزن نانو جاذب، زمان جذب و زمان واجذب مورد بررسی قرار گرفت. ‏منحنی کالیبراسیون برای TNTدر محدوده 700-5 میکرومولار خطی بود و حد تشخیص روش برای اندازه گیریTNT برابر با 5/2 میکرومولار بدست آمد. همچنین انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای ده اندازه‏گیری تکراری با استفاده از محلول TNT با غلظت 100 میکرومولار مقدار 4/5% تخمین زده شد. همچنین مقادیر بازیابی برای TNT در گستره‏ی 100-94 درصد به دست آمد.
  خلاصه پایان نامه

 9. اندازه گیری الکتروشیمیایی سیانوریک اسید در شیر توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی پارا آمینو فنول
  سمانه هاشمی 1400
  در این تحقیق سیانوریک ‏اسید در شیر مادر به روش الکتروشمیایی توسط الکترود کربن شیشه‏ای اصلاح شده با فیلم پلیمری پارا‏آمینوفنول اوراکسید شده اندازه‏گیری شد. در مرحله اول پلیمر پارا آمینوفنول به روش ولتامتری چرخه‏ای در بازه پتانسیلی 2/1-6/0- ولت در سطح الکترود کربن شیشه‏ای تشکیل گردید. سپس با اعمال 2/1 ولت پتانسیل ثابت در محلول سدیم‏ هیدروکسید 1/0 مولار اوراکسید شد و در مرحله بعد ملامین نیز به روش ولتامتری چرخه‏ای در بازه پتانسیلی 6/1-2/0- ولت به صورت پلیمر الکتروفعال با پیک برگشت‏پذیر تشکیل گردید. در واقع، ملامین غیرفعال طی مرحله پیش تغلیظ الکتروشیمیایی به ملامین الکتروفعال تبدیل شد و توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی به اثبات رسید و با استفاده از روش ولتامتری موج مربع سیگنال تجزیه‏ای ملامین اندازه‏گیری شد. در مرحله بعد به منظور حساسیت بیشتر از ولتامتری موج مربعی برای اندازه‏گیری سیانوریک‏اسید در نمونه‏های شیر استفاده گردید. بنابراین در این پژوهش اختلاف سیگنال ملامین درعدم حضور سیانوریک ‏اسید و سیگنال ملامین در حضور سیانوریک‏اسید به عنوان سیگنال تجزیه‏ای در نظر گرفته شد. زمانی که محلول حاوی ملامین و سیانوریک ‏اسید است بخشی از ملامین درگیر تشکیل کمپلکس با سیانوریک ‏اسید می‏شود و بخشی از ملامین که آزاد است اندازه‏گیری می‏شود و کاهش سیگنال تجزیه‏ای حاصل به عنوان غلظت سیانوریک ‏اسید در نظر گرفته شد. تمامی پارامترهای شیمیایی موثر بر پاسخ الکترود بهینه شدند و پاسخ الکترود نسبت به غلظت‏های سیانوریک ‏اسید مورد بررسی قرار گرفت. حدتشخیص 6/214 میکرومولار و محدوده خطی 2500-300 میکرو مولار به دست آمد، همچنین تکرارپذیری پاسخ الکترود نیز مورد بررسی قرار گرفت و انحراف استاندارد نسبی 7/4% به دست آمد. اثر کاتیون‏ها و آنیون‎های مختلف در اندازه‏گیری سیانوریک ‏اسید نشان داد که روش پیشنهادی بسیار گزینش‏پذیر است. از روش پیشنهادی برای اندازه‏گیری سیانوریک ‏اسید در نمونه‏های حقیقی شیرمادر استفاده گردید که نتایج رضایت بخشی را به دنبال داشت.
  خلاصه پایان نامه

 10. رهایش کنترل شده ی انسولین بر پایه ی نانوذرات پلیمری توسط تحریک الکتریکی
  سروش خاموشیان 1400
  در اینجا، ما توسعه دو استراتژی را برای یونتوفورز کنترل شده از طریق پوست INS گزارش می کنیم: I) نانوذرات پلی پیرول محلول در آب (WS-PPyNPs) به عنوان ماتریکس اهداکننده دارو. II) حلال های یوتکتیک عمیق (DES) به عنوان تقویت کننده های نفوذ شیمیایی. در کار اول، WS-PPyNP ها از طریق یک پلیمریزاسیون شیمیایی ساده در حضور سدیم دودسیل سولفات (SDS) به عنوان دوپانت آنیونی و عامل تثبیت کننده تهیه شده اند. سنتز پلیمر محلول به طور کامل مشخص شد. یک سلول انتشار دو محفظه ای از نوع فرنز برای مطالعه اثر چگالی جریان، pH فرمول، غلظت انسولین و غلظت سدیم کلراید بر روی یونتوفورزیس آندال (AIP) و یونتوفورزیس کاتدی (CIP) انسولین در سراسر پوست موش استفاده شد. هر دو تحویل AIP و CIP انسولین با استفاده از WS-PPyNP در مقایسه با تحویل غیرفعال به طور قابل توجهی افزایش یافتند. این بهبود به دلیل جداسازی WS-PPyNP با بار مثبت و انسولین با بار منفی است که در حضور تحریک کاتدی رخ داده است. در کار دوم، DES های مختلف بر اساس کلرید کولین (ChCl) از جمله کولین کلراید / اوره، کولین کلراید / اتیلن گلیکول و کولین کلراید / گلیسرول سنتز و مشخص شدند. اثر DESs به عنوان تقویت کننده های شیمیایی به منظور افزایش جذب پوستی انسولین مورد مطالعه قرار گرفت. تحویل پوستی یونتوفورتیک انسولین در شرایط in vitro و in vivo مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پیش درمان پوست با استفاده از DES باعث افزایش شار پوستی انسولین نسبت به کنترل می شود. DES ها می توانند به عنوان یک تقویت کننده پوستی در سیستم تحویل پوستی انسولین استفاده زیادی داشته باشند.
  خلاصه پایان نامه

 11. طراحی حسگرهای فلورسانسی جدید جهت اندازه گیری کوئرستین بر پایه نانومواد کربنی
  علی رضایی 1400
  در این تحقیق نقاط کربنی به وسیله ی تره کوهی به عنوان منبع کربنی و ادرار گاو به عنوان عامل دوپه کننده سنتز شد و برای ساخت حسگر فلورسانسی به منظور اندازه گیری کوئرستین مورد استفاده قرار گرفت. این نقاط کربنی دارای نشر آبی در محدوده ی 350 تا 500 نانومتر با بیشینه طول موج 400 نانومتر و با طول موج تهییج 320 نانومتر بودند. نقاط کربنی توسط روش های اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه ی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، دستگاه پراشنده پرتوایکس (XRD)، طیف سنجی پراش انرژی پرتوایکس (EDX) مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد که نقاط کربنی دارای شکل کروی و قطر متوسط 9 نانومتر بودند. ساختار شیمیایی نقاط کربنی همانند دیگر نقاط کربنی سنتزشده از زیست توده ها آمورف بود. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جذب، زمان پایداری نشر نقاط کربنی در غیاب کوئرستین، زمان پایداری نشر نقاط کربنی در حضور کوئرستین و تاثیر قدرت یونی بر پایداری شدت نشر نقاط کربنی بررسی و بهینه شدند. بررسی ها نشان داد که نقاط کربنی بازده کوانتومی 6/8 درصد در محدوده ی نشر آبی داشتند. نقاط کربنی از برهمکنش مطلوبی با کوئرستین برخوردار بودند. نقاط کربنی پس از برهمکنش با کوئرستین خاموش می شدند و بر همین مبنا حسگر خاموشی نقاط کربنی ساخته شد. محدوده ی خطی کالیبراسیون در این روش برای کوئرستین 5/0 تا 22 میکرومولار و حدتشخیص 28/0 میکرومولار بدست آمد. حسگر پیشنهادی از توانایی بالایی برای اندازه گیری کوئرستین در نمونه های حقیقی آبی برخوردار بود.
  خلاصه پایان نامه

 12. پوشش دهی الکترو شیمیایی پلیمرهای رسانا نانو ساختار برروی الکترودهای شفاف و بررسی رفتار الکتروکرومیک آن ها و کاربرد آن ها در ساخت حسگر
  نعیمه زهره وند 1399
  در طول سالیان اخیر، ویژگی های الکتروکرومیک پلیمرهای رسانا توجه همه را به خود جلب کرده است. در قسمت اول این تحقیق، فیلم نازکی از پلی آنیلین (PANI) برروی الکترود شفاف اکسید تیتانیوم دوپه شده با فلوئور(FTO) با روش الکتروشیمیایی سنتز شده است که رفتار الکتروکرومیک و پایداری فیلم پلیمری بررسی شده است.لازم به ذکر است برای بررسی رفتار الکتروکرومیک از برنامه پالسی با دو پله پتانسیل 3/0 و6/0- ولت استفاده شده است. در قسمت دوم، باتوجه به ویژگی های الکتروکرومیک پلی آنیلین که پروتون دوپ است، یعنی برای اینکه رفتار الکتروکرومیک داشته باشد حضور پروتون الزامی است، تاثیر حضور پیکریک اسید برروی رفتار الکتروکرومیکی فیلم پلی آنیلین سنتز شده، بررسی شد. بعد از اثبات پروتون دوپه بودن پلی آنیلین، درقسمت آخر این پایان نامه نیز یک حسگر الکتروکرومیک بر مبنای پلیمر هادی پلی آنیلین برای تشخیص حضور آمین پیشنهاد شده است که نتایج با حدتشخیصی در حدود 08/0 میکرو مولار به دست آمد و درنهایت از حسگر ساخته شده برای اندازه گیری آمین های تولید شده حاصل از فساد گوشت گوساله و ماهی استفاده شد. برای شناسایی سطح پلیمری سنتز شده نیز از روش های اسپکتروسکوپی مادون قرمز(FT-IR)، پراش پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)و.. استفاده شده است.
  خلاصه پایان نامه

 13. اندازه گیری الکتروشیمیایی ملامین در شیر توسط الکترود اصلاح شده با فیلم های پلیمری نانوساختار
  زهرا اسماعیلی 1399
  در این تحقیق ملامین در شیر به روش الکتروشیمیایی توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پارا آمینوفنول اور اکسید شده اندازه گیری شد. در مرحله اول پلیمر پارا آمینوفنول به روش ولتامتری چرخه ای در بازه پتانسیلی 6/0- تا 2/1 ولت در سطح الکترود کربن شیشه ای تشکیل شد. سپس با اعمال 2/1 ولت پتانسیل ثابت در محلول سدیم هیدروکسید 1/0 مولار اوراکسایش شد و در مرحله بعد ملامین نیز به روش ولتامتری چرخه ای در بازه پتانسیلی 2/0- تا 6/1 ولت به صورت پلیمر الکتروفعال با پیک برگشت پذیر تشکیل شد و توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی به اثبات رسید. بنابراین به منظور حساسیت بیشتر از ولتامتری موج مربعی برای اندازه گیری ملامین در نمونه های شیر استفاده شد. تمامی پارامتر های شیمیایی و دستگاهی موثر بر پاسخ الکترود بهینه شدند و پاسخ الکترود نسبت به غلظت های مختلف ملامین مورد بررسی قرار گرفت .حد تشخیص و گستره خطی در روش پیشنهادی به ترتیب 35/0 و 60-5 میکرومولارگزارش شد. همچنین تکرار پذیری پاسخ الکترود مورد بررسی قرار گرفت و انحراف استاندارد نسبی برای ده مرتبه اندازه گیری ملامین با غلظت 20 میکرومولار 08/2 درصد به دست آمد. در تکثیر پذیری پاسخ الکترود، نتایج رضایت بخشی مشاهده شد و انحراف استاندارد نسبی برای غلظت 20 میکرومولار ملامین پس از ده مرتبه اندازه گیری 33/2 درصد گزارش شد. اثر کاتیون ها و آنیون های مختلف در اندازه گیری ملامین نشان داد که روش پیشنهادی بسیار گزینش پذیر است. به منظور بررسی سطح الکترود اصلاح شده با پارا آمینوفنول و پارا آمینو فنول اور اکسید شده، از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ولتامتری چرخه ای استفاده شد. از روش پیشنهادی برای اندازه گیری ملامین در نمونه های مختلف شیر استفاده شد که نتایج رضایت بخشی را به دنبال داشت.
  خلاصه پایان نامه

 14. بررسی عملکرد نانوذرات نیکل روی فریت و بیسموت فریت منگنز سنتز شده به روش سل ژل و نانوکامپوزیت آنها به عنوان جاذب به منظور حذف رنگ ها از محلول آبی
  رضا امیریان 1399
 15. کاربرد نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با تیواوره جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری یون کادمیوم (II) از نمونه های آب
  شفیق مرتضی 1398
  در این پروژه نانوذرات مگهمایت اصلاح شده با تیواوره Fe2O3 @TU)-γ( سنتز و برای حذف و اندازه‏گیری یون کادمیوم (II) در نمونه‏های آبی استفاده شد. نانوذرات سنتزشده توسط روش های اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی پویشی ، پراش پرتو ایکس و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد که نانوذرات سنتز شده دارای ساختار یکنواخت و قطر متوسط 22 نانومتر است. نانوذرات γ-Fe2O3@TU برای اصلاح سطح الکترود کربن شیشه‏ای به منظور اندازه‏گیری مقادیر کم کادمیوم (II) در محلول‏های آبی با روش ولتامتری پالس تفاضلی به‏کار گرفته شد. در شرایط بهینه، حد تشخیص روش توسعه یافته μg L-1 0/8 بود. منحنی درجه بندی در گستره‏ی mg L-1 0/2-03/0 و mg L-1 0/6-0/2 برای اندازه‏گیری Cd(II) خطی بود. روش توسعه یافته برای اندازه‏گیری مقادیر کم Cd(II) در نمونه‏های حقیقی آب با RSD% برابر 2 درصد به‏کار گرفته شد. علاوه بر این کارایی نانوذرات سنتز شده در حذف و پیش‏تغلیظ یون کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شده که از نظریه سیپس تبعیت می کند. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان حذف جاذب بررسی شد.
  خلاصه پایان نامه

 16. طراحی حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری یون های فلزات سنگین Hg(II)، Cu(II) و Pb(II)
  ساناز یادکاری 1398
  در این پایان نامه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید برپایه کامپوزیت نانوهیبرید کربن نیترید مغناطیسی برای بهبود حساسیت و گزینش پذیری اندازه گیری همزمان یون های سرب(II)، جیوه(II) و مس(II) ارائه شده است. برای این منظور نانو ورقه های کربن نیترید مغناطیسی سنتز و با روش های اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) مشخصه یابی شد. نتایج، حاکی از سنتز موفقیت آمیز Fe3O4/g-C3N4 است. برای دستیابی به مساحت سطح ویژه نانوجاذب، آنالیز BET انجام شد. کامپوزیت نانوهیبرید آماده شده برای ساخت حسگر یون های سرب(II)، جیوه(II) و مس(II) استفاده شد. متغیرهای موثر مختلف بر عملکرد حسگر مورد مطالعه قرار گرفتند و سیگنال تجزیه ای تحت شرایط بهینه به دست آمد. حسگر پیشنهادی پاسخ خطی در محدوده غلظتی ( ng mL-1 8/82- 2/0 )L-1 nmol 0/400- 0/1 نسبت به یون سرب(II) و ( ng mL-1 2/80- 0/6 )L-1 nmol 0/400- 0/30 نسبت به یون جیوه(II) نشان می دهد. همچنین حد تشخیص حسگر معرفی شده برای اندازه گیری یون سرب(II)، ( ng mL-1 01/0)L-1 nmol 08/0 و برای یون جیوه(II)، ( ng mL-1 06/0)L-1 nmol 32/0 محاسبه گردید. در نهایت، حسگر ساخته شده برای اندازه گیری یون های سرب(II) و جیوه(II) در نمونه های حقیقی آب مورد استفاده قرار گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 17. پیش تغلیظ و اندازه‏گیری یون های آلومینیوم و بریلیوم با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب یونی
  زهرا طاهری 1398
  در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب یونی برای یون های آلومینیوم و بریلیوم سنتز شد و برای پیش تغلیظ و اندازه‏گیری یون های آلومینیوم و بریلیوم و همچنین اندازه‏گیری همزمان آن ها استفاده گردید. شناسایی ساختار نانوذرات پلیمر قالب یونی توسط روش های اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراشنده پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ((EDX و مغناطیس‏سنج نمونه ارتعاشی (VSM) انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که نانوذرات سنتز شده دارای شکل کروی و قطر متوسط 4/63 و3/66 نانومتر به ترتیب برای پلیمر قالب یونی آلومینیوم و پلیمر قالب یونی بریلیوم است. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر بازده جذب یون های آلومینیوم و بریلیوم مورد بررسی قرار گرفت. داده های جذبی با مدل های ایزوترم جذبی لانگمویر، فروندلیچ، سیپس و ردلیچ‏-پترسون بررسی شد. نانوذرات پلیمر قالب یونی آلومینیوم و پلیمر قالب یونی بریلیوم ظرفیت جذب و همچنین گزینش‏پذیری بالاتری را در مقایسه با نانوذرات پلیمری قالب نشده از خود نشان دادند. بیشترین ظرفیت جذب پلیمر قالب یونی برای یون های آلومینیوم و بریلیوم به ترتیب برابر با 1/19 و 2/22 میلی گرم بر گرم و بیشترین ظرفیت پلیمر قالب نشده برای یون های یون های آلومینیوم و بریلیوم به ترتیب برابر با 2/3 و 9/5 میلی گرم بر گرم بدست آمد. بیشترین مقدار جذب در 0/6=pH اتفاق افتاد. سپس یون های جذب شده با استفاده از 0/2 میلی لیتر اسید نیتریک 01/0 مولار واجذب شدند و به روش اسپکتروفتومتری بر مبنای تشکیل کمپلکس سه تایی با لیگاند کروم آزورول اس (CAS) و سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برماید (CTAB) در طول موج 610 و 605 نانومتر به ترتیب برای یون‏های آلومینیوم و بریلیوم اندازه گیری گردیدند. منحنی کالیبراسیون برای یون های آلومینیوم و بریلیوم به ترتیب در محدوده 0/50-0/3 نانوگرم بر میلی‏لیتر و 0/40-0/2 نانوگرم بر میلی‏لیتر برای حجم اولیه 100 میلی‏لیتر خطی بود. همچنین حد تشخیص روش برای اندازه‏گیری یون های آلومینیوم و بریلیوم برابر با 9/0 نانوگرم بر میلی‏لیتر بدست آمد. نانوذرات پلیمر قالب یونی همچنین برای اندازه‏گیری همزمان یون های آلومینیوم و بریلیوم با استفاده از روش کمومتریکس مرکز‏وار کردن نسبت طیف ها (M
  خلاصه پایان نامه

 18. ترکیب دو روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و رسوب دهی ضد حلالی برای ارائه یک روش جدید استخراج
  سیده زهرا حسینی 1398
  در این پروژه از ترکیب روش های میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و رسوب دهی ضد حلالی مایع به عنوان یک روش استخراج جدید و کارآمد برای اندازه گیری و پیش تغلیظ سه آنالیت مدل (دوکسوروبیسین، متیلن بلو و کنگورد) در محلول-های آبی به کار برده شده است. در این روش با افزایش مخلوط حلال پخشی و ضد حلال به محلول نمونه، محلول ابری تشکیل شده و رسوب دهی انجام می شود. برای اندازه گیری هر سه آنالیت مدل از متانول به عنوان حلال پخش کننده استفاده شده است. پارامتر های موثر بر بازده استخراج نظیر pH محلول، نوع و حجم ضد حلال ، حجم حلال پخش کننده، بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، گستره ی خطی، حد تشخیص، درصد بازیابی و ماکزیمم فاکتور تغلیظ به ترتیب µM 10-1/0(9990/0 (R2=، µM04/0، 8/98-3/95٪، 33 و µM 5-1/0(9972/0 R2=)، µM 04/0، 2/108-7/106٪، 33 و µM 5/1-05/0(9956/0 R2=)، µM 006/0، 3/106-4/100٪، 33 برای دوکسوروبیسین، متیلن بلو و کنگورد به دست آمده است. این روش به طور موفقیت آمیزی جهت اندازه گیری سه آنالیت مدل به کار برده شده است. در این روش حد تشخیص و حساسیت بهبود یافته و از حلال های آلی به مقدار کم استفاده شده است.
  خلاصه پایان نامه

 19. حذف و پیش تغلیظ یون های Pb2+، Cd2+ و Cu2+از نمونه های آب با استفاده از نانوذره نیکل-روی-فریت
  مژده احمدی 1398
  در این پروژه نانوذره مغناطیسی نیکل-روی-فریت (Ni0.5Zn0.5Fe2O4) سنتز و برای حذف یون های فلزی سرب (II)، کادمیوم(II) و مس(II) در محلول های آبی استفاده شد. ساختار نانوذره Ni0.5Zn0.5Fe2O4توسط روش های اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، دستگاه پراشنده پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) شناسایی شد. نتایج حاصل از عکس های SEM نشان داد که نانوذره سنتز شده دارای ساختار یکنواخت و قطر متوسط 31 نانومتر است. پارامترهای موثر بر جذب سطحی یون های سرب (II)، کادمیوم (II) و مس(II)، مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش مقادیر غلظت فلزات مورد مطالعه، قبل و بعد از حذف توسط روش ولتامتری پالس تفاضلی تعیین شد. داده ها در جذب با مدل های ایزوترم جذب سطحی و مدل های سینتیکی بررسی شد. بیشترین ظرفیت جذب جاذب برای یون های سرب (II)، یون های کادمیوم (II) و یون های مس (II)، به ترتیب برابر با 63/138، 32/49 و 71/41 میلی‏گرم بر گرم بدست آمد. با بررسی سینتیک جذب یون‏های موردنظر، مشخص شد که جذب یون های فلزی از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می کنند. هم چنین با بررسی های انجام شده مشخص گردید که جاذب سنتز شده قابلیت استفاده‏ی مجدد را تا 5 بار برای یون های سرب (II) و 4 بار برای یون های کادمیوم(II) و مس(II) می باشد.
  خلاصه پایان نامه

 20. سنتز یک نانو حامل بر پایه چیتوسان برای دارو رسانی هدفمند کورکومین به سلول های سرطانی
  سهیلا اکبری اسراری 1398
  هدف اصلی این پژوهش بهبود فراهمی زیستی داروی کورکومین توسط کپسوله کردن آن در مرکز آبگریز یک نانو حامل بر پایه چیتوسان و بررسی اثرات درمانی نانو حامل سنتز شده به عنوان یک سیستم تحویل دارو برای درمان سرطان روده بزرگ می باشد. به این منظور ابتدا محلول چیتوسان در اسید استیک تهیه شد؛ سپس محلول کورکومین حل شده در سورفکتنت سدیم دو دسیل سولفات به محلول چیتوسان اضافه شد. تری سدیم سیترات به عنوان اتصال دهنده جانبی استفاده شد. خصوصیات فیزیکی و مورفولوژی نانو کپسول تهیه شده توسط تصاویر TEM، DLS و FTIR اندازه گیری شد. فرایند های آزاد سازی دارو با در نظر گرفتن اثر pH به کمک روش UV-Visible تعیین شد. برطبق نتایج، نانو کپسول های سنتز شده نیمه کروی بوده و ساختار پوسته-هسته دارند. قطر هسته و ضخامت لایه پوسته به ترتیب 17 نانومتر و 9 نانومتر و قطر میانگین نانو کپسول های حاوی کورکومین 8±32 نانومتر بود. در پایان، برای ارزیابی میزان سمیّت نانو کپسول حاوی کورکومین تست های MTT بر روی رده سلولی سرطان روده بزرگ CT-26 به صورت in vitro مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نانو حامل به pH حساس بوده و آزاد سازی دارو با اسیدی شدن محیط افزایش می یابد
  خلاصه پایان نامه

 21. توسعه یک جاذب فاز جامد مغناطیسی انانتیو گزین اصلاح شده با کیتوسان برای تعیین اضافی انانتیومری و استفاده از آن جهت دارو رسانی هدفمند
  سپیده اسدی 1398
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول، روشی برای آنالیز انانتیومرها با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده با ترکیبات کایرال گزارش شده است. این روش پیشنهادی مبتنی بر اختلاف برهمکنش بین انانتیومر ها با نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با ترکیب کایرال L-تارتاریک اسید هست؛ سپس با استفاده از خواص پراکندگی نوری برای تعیین نسبت اضافی انانتیومرهای L و D تریپتوفان به کارگرفته شده است.منحنی کالیبراسیون برای انانتیومر های L و D تریپتوفان در شرایط بهینه (زمان التراسونیک 5 دقیقه و 8 pH=) به ترتیب 53/10+C802/18-= ∆IRLS و 348/15-C923/26= ∆IRLS در گستره ی خطی 5/0 تا 5/2 میلی گرم بر لیتر می باشد. در روش پیشنهادی از آزمون t برای بررسی صحت و دقت نسبت اضافی انانتیومر های به دست آمده تحت شرایط بهینه ، استفاده شد. در بخش دوم ،استفاده از یک سیستم دارورسانی برای رهایش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با کیتوسان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف ما ابتدا سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و سپس پوشش دادن سطح آن ها با پلیمر زیست تخریب پذیر کیتوسان و سپس بارگذاری داروی دوکسوروبیسین روی سطح آن است؛ به دنبال آن فرآیندهای آزاد سازی دارو با درنظرگرفتن اثر pH ؛ به کمک روش UV-Visible بررسی شد. مطالعات in vitro و تست های MTT هم به عنوان بررسی های تکمیلی انجام گرفت. با توجه به ماهیت مغناطیسی نانو ذرات سنتز شده ،ردیابی حامل توسط میدان مغناطیسی یکنواخت هم صورت گرفت .
  خلاصه پایان نامه

 22. حذف اسید های چرب آزاد از روغن های خوراکی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده
  آتنا جنتی 1398
  یک روش سریع،حساس و درعین حال ساده، استفاده از نانو ذرات مغناطیسی ( MNPs (پوشش داده شده با تترا اتیل اورتو سیلیکات )TEOS )در علم شیمی تجزیه است که با استخالف مالمین، اصالح شده و به عنوان یک جاذب برای حذف اسیدهای چرب آزاد در محلول های آلی به صورت موفقیت آمیزی سنتز شده است. این نانوجاذب های مغناطیسی توسط پیوندهای کوواالنسی مالمین بر روی سطح نانوذرات SiO2@Fe3O4 سنتز می گردد. اندازه، ساختار و خاصیت مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM -)پراش پرتو ایکس (XRD-(طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )IR-FT )و مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه )VSM )مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. اثر زمان تماس و غلظت نانوذره بر جذب اسید اولئیک درمحلول اتانول-هگزان در دمای اتاق با استفاده از آزمایش های بچ تعادلی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که جذب، سریع )کمتر از 71 دقیقه(رخ می دهد. به نظر می رسد ایزوترم جذب از مدل النگمیور تبعیت نموده و حداکثر ظرفیت جذب اسید اولئیک به مقدار8/741 میلی گرم برگرم برآورد شده است. واجذب اسید های چرب به آسانی و بر اساس دافعه الکترو استاتیک صورت می پذیرد. نانوذرات مغناطیسی واجذب شده از اسید برای استفاده مکرر)سه مرتبه( قابل بازیافت هستند. جداسازی اسید های چرب از روغن زیتون و روغن آفتابگردان بدون اضافه کردن حالل مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد نانوذرات مغناطیسی سنتزی تا 21درصد اسید های چرب در روغن را ظرف 71 دقیقه در دمای اتاق حذف می کنند.
  خلاصه پایان نامه

 23. کاربرد نانوذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با سولفید جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین در نمونه های آب و پساب
  حسین رضا صالحی مشاور 1397
  این پایان نامه شامل سنتز و به کارگیری نانوکامپوزیت مغناطیسیγ-Fe2O3@S برای حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین در نمونه های آب و پساب می باشد. مشخصه یابی نانوکامپوزیت توسط SEM ،XRD ،FT-IR و EDX انجام شد. SEM قطر nm 27-18 را برای نانوکامپوزیت نشان داد. نانوکامپوزیت γ-Fe2O3@S برای اصلاح سطح الکترود کربن شیشه ای جهت اندازه گیری مقادیر بسیار کم Hg(II) در محلولهای آبی با روش ولتامتری موج مربعی به کار گرفته شد. منحنی کالیبراسیون در شرایط بهینه برای اندازه گیری Hg(II) در محدوده ی غلظتی ng mL-1 0/380-0/1 خطی بود. حد تشخیص و حد تعیین کمی روش پیشنهادی به ترتیب ng mL-1 1/0 و ng mL-1 3/0 بدست آمدند. روش پیشنهادی برای اندازه گیری مقادیر کم جیوه در نمونه های حقیقی آب و پساب با RSD برابر 1/4 درصد و بازیابی 5/99 درصد به کار گرفته شد. همچنین کارآیی این نانوکامپوزیت جهت حذف و پیش تغلیظ یون های Hg(II) و Cd(II) بررسی شد. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان جذب سطحی توسط جاذب بررسی شد. بیشترین مقدار جذب برای یون Hg(II) در 0/5pH = و برای یون Cd(II) در 0/6 pH = اتفاق افتاد. سینتیک جذب یون ها با مدل های سینتیکی شبه مرتبه ی اول و دوم ارزیابی شد. این نتایج نشان داد که جذب یون های مورد بررسی از سینتیک شبه مرتبه ی دوم پیروی می کنند و ضریب تعیین مربوطه برای یون های Hg(II) و Cd(II) به ترتیب برابر 9987/0 و 9953/0 به دست آمد. ظرفیت جاذب با مدل های ایزوترم جذبی لنگمویر،فروندلیچ، سیپس، تمکین و ردلیچ-پیترسون مورد ارزیابی قرارگرفت. بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از مدل ایزوترم جذبی لنگمویر برای یون های Hg(II) و Cd(II) به ترتیب برابر mg g−1 40/156 و mg g-129/89 به دست آمد و مشخص شد که این کاتیونها به صورت تک لایه ای بر سطح نانوکامپوزیت جذب می شوند. اندازه گیری های مربوط به حذف جیوه توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت γ-Fe2O3@S و در مورد کادمیوم بااستفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با MWCNT انجام گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 24. حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری جیوه (II)از محلول آبی با استفاده از نانولوله ی کربنی مغناطیسی اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین
  نیلوفر خدابخش 1397
  در این پژوهش، یون جیوه (II) بااستفاده از نانولوله ی کربنی چند دیواره ی مغناطیسی و اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین، از محلول آبی حذف، پیش تغلیظ و سپس اندازه گیری شد. مطالعات بهینه سازی شرایط حذف جیوه از محلول مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات پیش تغلیظ جیوه و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن انجام شد. جهت بررسی مکانیزم جذب سطحی گونه ی جیوه بر روی جاذب، مطالعات ایزوترمی انجام شده و داده ها با پنج مدل ایزوترمی لانگمویر، فروندلیچ، سیپس، ردلیچ-پترسون و تمکین مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس ضریب همبستگی و درصد خطا (RMS) به دست آمده، نتایج نشان دهنده ی بیشترین انطباق با مدل ایزوترمی لانگمویر می باشد. حداکثر ظرفیت جذبی جاذب mg/g 8/107 به دست آمد. همچنین برای بررسی سینتیک واکنش، مطالعات سینتیکی انجام شد و براساس ضریب همبستگی به دست آمده، داده ها با مدل سینتیکی شبه مرتبه ی دوم مطابقت بیشتری نسبت مدل شبه مرتبه ی اول داشتند. معادله ی خطی حاصل از منحنی کالیبراسیون به صورت 0321/0 + x0012/0 y=با ضریب همبستگی 99/0 و گستره ی خطی 2 تا ng/ml 1000 به دست آمد. حد تشخیص روش ng/ml 6/0 و حد اندازه گیری روش ng/ml 2 به دست آمد. همچنین فاکتور پیش تغلیظ 33 و فاکتور بهبود نیز 32 به دست آمد. اثر حضور گونه های مختلف در اندازه گیری یون جیوه با حداکثر مقدار قابل قبول % 5± و همچنین توانایی روش پیشنهادی در اندازه گیری نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در این پژوهش به بررسی حذف برخی آنیون های معدنی از محلول آبی توسط نانولوله ی کربنی چند دیواره ی مغناطیسی و اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین، پرداخته شد. دو آنیون نیترات و دی کرومات از محلول آبی حذف شده و مطالعات بهینه سازی شرایط حذف برای این دو آنیون مورد بررسی قرار گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 25. حذف و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین با استفاده از نانوفیبرهای اصلاح شده
  الناز باول 1397
  در این تحقیق نانوفیبر PVA/PEI-Fe3O4 سنتز و برای حذف و پیش تغلیظ یون های فلزی Cr(VI) و Pb(II) استفاده شد. شناسایی ساختار نانوفیبر توسط روش های FT-IR، SEM و XRD انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوفیبر سنتز شده دارای ساختار یکنواخت و قطر متوسط 350 نانومتر است. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر بازده جذب یون های کروم(VI) و سرب(II) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها در جذب با مدل های ایزوترم جذبی لانگمویر، فروندلیچ و سیپس بررسی شد. نانوفیبر PVA/PEI-Fe3O4 ظرفیت جذب بالایی را در مقایسه با بسیاری از جاذب های دیگر از خود نشان داد. بیشترین مقدار جذب در مورد یون کروم(VI) در 0/3=pH و در مورد یون سرب(II) در 0/5 =pH اتفاق افتاد. بیشترین ظرفیت جذب جاذب برای یون های کروم(VI) و سرب(II) به ترتیب برابر با g−1 mg 4/526 و 9/370 بدست آمد. سینتیک جذب یون های فلزی با مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که جذب یون های فلزی مورد بررسی از سینتیک شبه مرتبه اول پیروی کردند. سپس یون های جذب شده در یک حجم کم شوینده واجذب شدند و به روش اسپکتروفتومتری برای یون کروم(VI) و روش الکتروشیمیایی برای یون سرب(II) اندازه گیری شدند. منحنی کالیبراسیون برای یون های کروم(VI) و سرب(II) به ترتیب در محدوده ng mL-1 0/750- 5/2 و 0/100- 0/4 برای حجم اولیه 100 و 150 میلی لیتر خطی بود. همچنین حد تشخیص روش یون کروم(VI) و سرب(II) به ترتیب برابر با ng mL-1 70/0 و 37/1 بدست آمدند.
  خلاصه پایان نامه

 26. : ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی برپایه الکترودهای اصلاح شده با نانومواد و نانوفیبرها برای اندازه گیری ترکیبات دارویی بوسرلین، ایماتینیب، جفیتینیب و امپرازول
  مسعود قپانوری 1397
  در این پروژه از نانوفیبرهای پلی آکریلو نیتریل (PAN) سنتز شده به روش الکتروریسی و پوشیده شده با نانولوله های کربنی چند دیواره مغناطیسی شده(MMWCNTs) به روش هم رسوبی جهت اصلاح الکترود خمیر کربن(MMWCNTs/PAN NFs/CPE) به منظور اندازه گیری ترکیبات دارویی از قبیل ایماتینیب ، جفیتینیب ، امپرازول و بوسرلین استفاده شد. اندازه و سایر ویژگی های این اصلاح گر توسط روش های XRD، SEM و EIS بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوفیبر سنتز شده دارای ساختار یکنواخت و سایز بین 400-300 نانومتر است. الگو به دست آمده از XRD نشان داد که نانوکامپوزیت به صورت کریستالی سنتز شده است. نمودارهای نایکوئیست EIS کاهش مقدار مقاومت و تشکیل تقریبا کامل لایه دوگانه الکتریکی در طی مرحله به مرحله اصلاح الکترود نشان داد در بخش اول این تحقیق از الکترود خمیر کربن اصلاح شده جهت اندازه گیری ساده، سریع و دقیق ترکیب دارویی ضد سرطان ایماتینیب با روش ولتامتری پالس تفاضلی به کار گرفته شد. تحت شرایط بهینه محدوده های خطی 0/34 –3-10*69/1 میکرومولار حاصل شد. حد تشخیص 4-10*9/3 میکرومولار به دست آمد. برای عملکرد الکترود اصلاح شده در نمونه های حقیقی با اندازه گیری غلظت ایماتینیب در نمونه های سرم و ادرار نشان داده شد. در بخش دوم به منظور اندازه گیری ترکیب دارویی ضد سرطان جفیتینیب از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. تحت شرایط بهینه محدوده های خطی غلظت برای جفیتینیب 9/55 – 3-10*24/2 میکرومولار، حد تشخیص 4-10*3/6 میکرومولار حاصل شد. در نهایت کارایی سنسور پیشنهادی برای اندازه گیری در نمونه های سرم و ادرار به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش سوم تحقیق پیش رو به منظور اندازه گیری ترکیب دارویی امپرازول از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. پس از بهینه کردن پارامترهای شیمیایی و دستگاهی به منظور اندازه گیری مقادیر کم داروی امپرازول، محدوده خطی غلظت 4/72 – 3- 10*9/2 میکرومولار، حدتشخیص 4-10*35/7 میکرومولار بدست آمد. در نهایت از این الکترود اصلاح شده پیشنهادی برای اندازه گیری در نمونه های سرم و ادرار استفاده شد. در بخش جهارم این تحقیقات، برای اندازه گیری ترکیب دارویی ضد سرطان بوسرلین از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. در شرایط بهینه، محدوده خطی غلظت 0/12 – 2-10*61/1 میکرومولار، حدتشخیص 3-10*5/4 میکرومولار جهت اندازه
  خلاصه پایان نامه

 27. ساخت الکترودهای نانوفیبر اصلاح شده به روش الکتروریسی برای اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی سونیتینیب، نوسکاپین و متوکلوپرامید
  علی یاراحمدی 1397
  در این پروژه از الکترود های نانوفیبر اصلاح شده به روش الکتروریسی برای اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی سونیتینیب، نوسکاپین و متوکلوپرامید استفاده شد. در تمام اندازه گیری ها از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4/PAN NFS استفاده شد. نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4/PAN NFS با روش الکتروریسی و هم رسوبی شیمیایی سنتز شد. اندازه و ویژگی های آن توسط روش های XRD و SEM و FT-IR به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوفیبر سنتز شده دارای ساختار یکنواخت و سایز 400-350 نانومتر است. نتایج تجربی در سه بخش ارائه شده است. در بخش اول، الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری سریع، ساده، و دقیق سونیتینیب با تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی به کار گرفته شد. در شرایط بهینه، محدوده خطی 77/18-007/0 میکرومولارحاصل شد. حد تشخیص 9/0 نانومولار به دست آمد. در نهایت حسگر ساخته شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری سونیتینیب در نمونه ی سرم خون و ادرار انسان بکار برده شد. در بخش دوم، ولتامتری پالس تفاضلی به منظور اندازه گیری داروی نوسکاپین به کار گرفته شد. تحت شرایط بهینه، اندازه گیری گزینشی داروی نوسکاپین در گستره خطی 09/12-009/0 با حد تشخیص4/1 نانو مولار انجام شد. در نهایت کارایی سنسور در اندازه گیری دارو در نمونه ی حقیقی خون و ادرار مورد بررسی قرار گرفت. در بخش پایانی، به منظور اندازه گیری داروی متوکلوپرامید ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. پس از بهینه کردن پارامترهای شیمیایی و دستگاهی، محدوده ی خطی و حد تشخیص به ترتیب 00/15-01/0 میکرومولار و 98/0 نانو مولار برای اندازه گیری داروی متوکلوپرامید بدست آمد. در نهایت حسگر به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری متوکلوپرامید در نمونه ی سرم خون و ادرار انسان بکار برده شد.
  خلاصه پایان نامه

 28. طراحی وساخت حسگر و زیست حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با استفاده از نانو فیبرهای کیتوسان به روش الکتروریسی برای اندازه گیری هیدروژن پراکسید و آرسنیک
  فاطمه خلوصی 1396
  در بخش اول این تحقیق از الکترود طلای اصلاح شده با Cs nanofibers/SDS/Hb پیشنهادی جهت اندازه گیری هیدروژن پراکسید در نمونه های شیر استفاده شده است. شناسایی ساختار و عملکرد حسگر توسط روش های FT-IRو SEM انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوفیبر سنتز شده دارای ساختار یکنواخت و سایز 300-250 نانومتر است. به منظور اندازه گیری ترکیب هیدروژن پراکسید از روش ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. پاسخ حسگر پیشنهادی تحت شرایط بهینه، در دو گستره غلظتی 250-6/0 میکرو مولار و 2940-250 میکرو مولار خطی بود. حد تشخیص روش بر مبنای 3sb/m برابر با 16/0 میکرو مولار محاسبه گردید. کارایی الکترود اصلاح شده در نمونه حقیقی مورد تایید قرار گرفت. در بخش دوم پایان نامه، الکترود کربن شیشه ای به روشی ساده و موثر با نانو فیبرهای کیتوسان و نانو ذرات طلا اصلاح گردید و به منظور اندازه گیری آرسنیک، به کار گرفته شد. این الکترود اصلاح شده به روش ترسیب الکتروشیمیایی نمک طلا (تترا کلرو آئورات) در محیط آبی ساخته شد و از آن به عنوان یک حسگر حساس در اندازه گیری آرسنیک (III) با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده گردید. مشخص گردید که محدوده خطی سیگنال حسگر طراحی شده برای آرسنیک (III)در دو گستره غلظتی ng mL-1 180-3 و ng mL-1 2940-180 خطی می باشد.همچنین حد تشخیص روش با استفاده از رابطه 3sb/m برابر با ng mL-1 2/1 می باشد.در نهایت کارایی سنسور پیشنهادی برای اندازه گیری آرسنیک در نمونه ی آب در نواحی و قسمتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 29. طراحی و ساخت حسگر ا لکتروشیمیایی خمیر کربن اصلاح شده بانانوکامپوزیت Fe3O4@Ag و الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات Ag جهت اندازه گیری ترکیبات آلی ومعدنی گوگرد دار
  راضیه کرمی کچویی 1396
  در بخش اول این تحقیق از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو کامپوزیت Fe3O4@Ag پیشنهادی جهت اندازه گیری تیواستامید در نمونه های آبی استفاده شده است. شناسایی ساختار و عملکرد حسگر توسط روش های XRD و SEM به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوکامپوزیت سنتز شده دارای ساختار کریستالی و سایز کریستالی 34/8 نانومتر است. به منظور اندازه گیری تیو استامید از روش ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شده است. پاسخ سنسور پیشنهادی تحت شرایط بهینه، در گستره غلظتی 0/20-30/0 نانومولار و0/1000 -0/20 نانو مولار به ترتیب بدست آمد. حد تشخیص 20/0 نانومولار می باشد. کارایی الکترود اصلاح شده در نمونه حقیقی مورد تایید قرار گرفت. در بخش دوم پایان نامه، یک روش ساده و موثر برای تهیه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات نقره، به کار گرفته شد. این الکترود اصلاح شده به روش ترسیب الکتروشیمیایی نمک نیترات نقره در محیط آبی ساخته شد و از آن به عنوان یک حسگر حساس در اندازه گیری تیوسولفات با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده گردید. محدوده خطی سیگنال برای تیوسولفات از غلظت5/1-01/0 نانو مولاردر زمان 150 ثانیه و غلظت 500-5 نانومولار در زمان 30ثانیه، بدست آمد. همچنین حد تشخیص 0046/0 نانومولار حاصل شد. در نهایت کارایی سنسور پیشنهادی برای اندازه گیری در نمونه ی حقیقی ادرار مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم تحقیق پیش رو، به معرفی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده بانانو فیبر و نانو ذرات نقره برای اندازه گیری سفازولین پرداخته می شود. الکترود اصلاح شده به طور الکتروشیمیایی، برای اندازه گیری سریع، ساده، دقیق و انتخابگرسفازولین با روش ولتامتری پالس تفاضلی به کار گرفته شد. تحت شرایط بهینه، اندازه گیری گزینشی داروی سفازولین در گستره0/0 1-04/0 و0/8000- 0/ 10 نانومولار با حد تشخیص012/0 نانومولار انجام شد. در نهایت حسگر پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری سفازولین در نمونه ی سرم خون انسان بکار برده شد.
 30. اندازه گیری داروهای سانیتینیب و نیلوتینیب با استفاده از نقاط کوانتومی سولفید روی و نانومکعب های نقره با روش های اسپکتروسکوپی
  محسن طهماسبی مرادی 1396
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول برهمکنش داروی سانیتینیب با نانومکعب های نقره با استفاده از پراکندگی رایلی رزونانسی در شرایط مختلف بررسی شد. برای سیستم های نانوذره-دارو طیف پراکندگی رایلی رزونانسی توسط اسکن همزمان دو مونوکروماتور جذبی و نشری λex = λem ثبت شد. به منظور دستیابی به شرایط بهینه تمامی پارامتر های درگیر در واکنش (pH ، زمان و غلظت) به وسیله ی روش «یک پارامتر در زمان» بهینه شد. منحنی کالیبراسیون برای سانیتینیب در محدوده ی mg L-1 00/3-005/0 خطی بود و معادله ی کالیبراسیون 415/0 + C 520/160= ∆Iبا ضریب همبستگی (9=n)9964/0بدست آمد، حدتشخیص برای سانیتینیب mg L-1 0024/0 محاسبه شد و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های mg L-1050/0 و mg L-1 00/1 به ترتیب (5n=) 55/3% و (5 n =) 08/2% بدست آمد. در بخش دوم این پروژه از روش اسپکتروفلوریمتری برای اندازه گیری داروهای سانیتینیب و نیلوتینیب استفاده شد. برای این منظور نقاط کوانتومی سولفید روی پایدار شده توسط 3-مرکاپتوپروپیونیک اسید(MPA) سنتز شد و از آن برای اندازه گیری داروهای ذکر شده در طول موج برانگیختگی nm398 (nm398=λem) و طول موج نشر nm427 (nm427=λex)تحت شرایط بهینه ی pH و غلظت نقاط کوانتومی استفاده شد. اساس این روش بر پایه ی کم کردن شدت فلورسانس یا به اصطلاح خاموشی فلورسانس نقاط کوانتومی سولفید روی توسط داروها است. منحنی کالیبراسیون برای سانیتینیب در گستره یmg L-1 50/2-06/0 و برای نیلوتینیب در گستره ی mg L-100/2-040/0 خطی شد. معادله ی کالیبراسیون برای سانیتینیب (9n=) 923/0+ c348/17=ΔI 998/0R= و برای نیلوتینیب (9n=) 079/0+ c745/28=ΔI 996/0R= بدست آمد.حد تشخیص روش هم برای سانیتینیب و نیلوتینیب به ترتیب mg L-1 024/0 و mg L-1014/0 محاسبه شد.
  خلاصه پایان نامه

 31. حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت AC @ Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و حذف سولفید از نمونه های آبی وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4
  سیما منظمی ثابت 1396
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول حذف سولفید و پیش تغلیظ تیوسولفات توسط نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4، ازمحیط آبی انجام شد. نانو کامپوزیت های مغناطیسی با استفاده از روش هم رسوبی تهیه شدند. اندازه و خواص نانوکامپوزیت های تهیه شده از روش های XRD، SEM،EDX وIR مورد بررسی قرار گرفتند. ظرفیت جاذب با مدل های ایزوترم جذبی خطی لانگمویر و فروندلیچ، و مدل های ایزوترم جذبی غیر خطی لانگمویر، فروندلیچ، سیپس و ردلیچ پترسون ارزیابی شد. نانو کامپوزیت های مغناطیسی، ظرفیت جذب بالایی را برای این ترکیبات از خود نشان دادند. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان جذب این ترکیبات روی جاذب، مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار جذب در مورد تیوسولفات در 0/6=pH و در مورد سولفید در گستره 5/3 تا5/8 که محدوه مورد بررسی ما بود رخ می دهد.یون های تیوسولفات جذب شده بر روی نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 سپس توسطmL 2 از محلول M NaOH 5/0، واجذب شدند و به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند. منحنی کالیبراسیون برای تیوسولفات در محدوده غلظتی ng mL-1 0/300- 1/0 خطی بود. انحراف استاندار نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های ng mL-1 5/0 و ng mL-1 0/100 از تیوسولفات به ترتیب (3 = n) 0/2% و (3 n =) 19/1%، حد تشخیص برابر با ng mL-1 07/0 وهم چنین فاکتور پیش تغلیظ برای این روش معادل 0/125 به دست آمده است. در بخش دوم این پروژه از نانوکامپوزیت AC@Ni0.5Zn0.5Fe2O4، برای حذف تعدادی ترکیب گوگرددار شامل تیوفن، بنزوتیوفن و دی بنزوتیوفن از سوخت مدل استفاده گردید. اثر مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان جذب این ترکیبات روی جاذب، مورد بررسی قرار گرفت. مقدار جاذب برابر با 05/03،0/0و01/0 گرم و زمان های برابر با0/30، 0/25 و0/15 دقیقه به ترتیب برای تیوفن، بنزوتیوفن و دی بنزوتیوفن انتخاب شدند. ظرفیت جاذب با مدل های ایزوترم جذبی خطی لانگمویر و فروندلیچ، و مدل های ایزوترم جذبی غیر خطی لانگمویر، فروندلیچ، سیپس و ردلیچ پترسون ارزیابی شد. نانو کامپوزیت مغناطیسی، ظرفیت جذب بالایی را برای این ترکیبات از خود نشان داد.
  خلاصه پایان نامه

 32. تولید الکتروشیمیایی کینون ها و کینون ایمین ها و مطالعه این ترکیبات به عنوان پذیرنده های مایکل
  مهسا جودکی 1396
  در این پایان نامه ابتدا سنتز الکتروشیمیایی مشتقات تیواتر با اکسایش الکتروشیمیایی دی اُل های 2،1- دی هیدروکسی بنزن، 3،2- دی هیدروکسی تولوئن، 4- ترشیو بوتیل کتکول و 4،'4-بی فنول در حضور 2-مرکاپتوبنزایمیدازول به عنوان هسته دوست و با استفاده از روش کولومتری در جریان ثابت، انجام شد. نتایج نشان داد که 2-مرکاپتوبنزایمیدازول با کینون تولید شده در سطح الکترود حاصل از اکسایش هر یک از دی اُل ها ی مذکور وارد واکنش افزایشی از نوع مایکل شده و با مکانیسم EC مشتقات تیواتر را حاصل می کند. در بخش دوم به سنتز ترکیبات دی فنیل دی سولفون با استفاده از اکسایش الکتروشیمیایی آریل سولفینیک اسیدها در محیط آبی (بافر فسفات با غلظت 2/0 مولار، 0/2pH= ) به روش گالوانواستاتیک پرداخته شد. هم چنین رفتار الکتروشیمیایی ترکیب متان سولفینیک اسید به کمک روش های ولتامتری چرخه ای، کرنوآمپرومتری و کرنوکولومتری با هدف تعیین برخی پارامتر های شیمیایی و الکتروشیمیایی هم چون پوشیدگی سطح ((Γ و ثابت نفوذ (D) مطالعه شد.
  خلاصه پایان نامه

 33. جداسازی تیوسولفات، سولفید، تیواوره و تیوفن، توسط نانوذره مغناطیسی Fe3O4 /Ag از محلول های آبی
  زینب شکوهیان 1396
  در این پروژه نانوذره مغناطیسی Fe3O4 /Ag سنتز شد و برای حذف و پیش تغلیظ یون تیوسولفات و حذف یون های سولفید،تیوفن و تیواوره در محیط آبی، استفاده شد. خواص نانوذره مغناطیسی Fe3O4 /Ag توسط TEM و XRD مشخصه یابی شد. TEM، قطرnm 0/17 را برای این نانوذرات نشان داد. اثر پارامترهای مختلف مانند: pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان جذب تیوسولفات، سولفید، تیوفن و تیواوره، روی جاذب، مورد بررسی قرار گرفت. برای بهینه کردن شرایط حذف تیوسولفات از روش طراحی آزمایش استفاده شد. بیشترین مقدار جذب برای یون تیوسولفات در 2/3 pH =، برای یون سولفید در 5/4pH = و برای تیواوره و تیوفن، در 0/5 pH = اتفاق افتاد. داده های تجربی با دو مدل ایزوترم لنگمویر و فروندلیج تطبیق داده شد، مشاهده شد که بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از مدل ایزوترم جذبی لانگمویر برای تیواوره برابر mg g−18/62 به دست آمد، مدل فروندلیچ برای توصیف فرایند جذب سولفید، تیوسولفات و تیوفن، مناسب تر بود. تیوسولفات جذب شده روی سطح جاذب، توسطmL 2 از محلول NaOH 5/0 مولار واجذب شد و با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. گستره ی خطی منحنی کالیبراسیون یون تیوسولفات، در محدوده غلظتی ng mL-1 0/200- 2/0 و حد تشخیص روش ng mL-1 09/0 بدست آمد. برای نشان دادن کارایی روش، از این روش برای اندازه گیری مقدار تیوسولفات در نمونه های آب استفاده شد.
  خلاصه پایان نامه

 34. مطالعه الکتروشیمیایی N -(2-هیدروکسی فنیل استامید) در حضور آریل سولفینیک اسیدها
  عارفه شجری 1396
  در این پایان نامه رفتار الکتروشیمیایی 2-استامیدوفنول (2AP) با استفاده از روش های روبش پتانسیل ( CVوLSV) و روش های پله پتانسیل مانند کرونوآمپرومتری،کرونوکولومتری و پتانسیل کنترل شده، بر سطح الکترود کربن شیشه ای و در pHهای مختلف (1 تا 13) در محلول آب و 50% اتانول مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که اکسایش الکتروشیمیایی 2-استامیدوفنول در محلول بافری/اتانول از طریق یک فرآیند انتقال الکترون شبه برگشت پذیر دو الکترونی صورت می گیرد که در طی انجام واکنش الکتروشیمیایی، ترکیب 2-استامیدوفنول به ارتو-کینون ایمین مربوطه اکسید می شود و همچنین به کمک داده های ولتامتری، مکانیسم 2-استامیدوفنول تعیین گردید. اثر pH محلول روی پتانسیل اکسایش (2AP) بررسی و منحنی پتانسیل-pH برای ترکیب2AP/2APox رسم شد به طوری که این منحنی دارای دو خط با شیب ها و معادله های متفاوت است که درنقطه 8/9 یکدیگر را منقطع می سازند. همچنین برخی از پارامترها، همانند ثابت اسیدی (pKa)، ثابت نفوذ (D)، پوشش یافتگی سطح (Г) و مساحت اشغال شده توسط یک مولکول 2AP (σ)، محاسبه شد. علاوه بر این، ویژگی ها و خواص دارویی 2-استامیدوفنول و همچنین آریل سولفینیک اسیدها، ما را برای سنتز ترکیبات جدیدی که حاوی هر دو ساختار باشند، ترغیب کرد. به این منظور اکسایش الکتروشیمیایی 2-استامیدوفنول در حضور آریل سولفینیک اسیدها به عنوان نوکلئوفیل در مخلوط آب / اتانول (50:50) با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای (CV) و کولومتری در پتانسیل کنترل شده، به عنوان تکنیک های تشخیصی، انجام شد. نتایج نشان داد که ارتو-کینون ایمین تولید شده در سطح الکترود، به خوبی می تواند به عنوان پذیرنده ی مایکل در واکنش افزایشی با آریل سولفینیک اسیدها شرکت کنند و مشتقات جدید بیس-آریل سولفونیل-استامیدوفنول را تهیه کرد. برای بهبود کاربرد روش، الکترولیز جریان ثابت انجام شد و به منظور رسیدن به بالاترین راندمان تولید محصول، پارامترهایی چون دانسیته جریان اعمالی و بار مصرفی بهینه سازی شد. درنهایت در این کار، تعدادی از مشتقات جدید بیس-آریل سولفونیل-استامیدوفنول در محیط آبی، با راندمان بالا و تحت شرایط سبز و بدون استفاده از واکنشگرها و حلال های سمی با بکارگیری از روش جریان ثابت به عنوان روش سازگار با محیط زیست ارائه شد.
  خلاصه پایان نامه

 35. اندازه گیری برخی از داروهای حاوی گروه های آمینی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با نانوذرات طلا
  وحید زاهدی فرد 1394
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول برهم کنش دو داروی مورفین و تبائین با نانوذره مغناطیسی پوشش داده شده بانانوذرات طلا با استفاده از پراکندگی رزونانسی رایلی در شرایط مختلف بررسی شد.برای سیستم های نانوذره-دارو طیف پراکندگی رزونانسی رایلی توسط اسکن همزمان دو مونوکروماتور جذبی و نشری λex = λem ثبت شد. به منظور دستیابی به شرایط بهینه تمامی پارامتر های (pH و زمان التراسونیک و غلظت) به وسیله ی روش «یک پارامتر در زمان» بهینه شد. نتایج نشان داد که داروی مورفین و تبائین میل ترکیبی خوبی با نانوذره آهن با پوشش طلا دارند. منحنی کالیبراسیون برای مورفین در محدوده خطی mg L-1 0/8-1/0 و برای تبائین در محدوده mgL-1 00/5-05/0 خطی بود و معادله کالیبراسیون برای مورفین 578/50 + C 562/11= ∆Iبا ضریب همبستگی (7=n)9905/0 و همچنین برای تبائین معادله کالیبراسیون 231/70 + C 921/13= ∆Iبا ضریب همبستگی (7= n) 9822/0 به دست آمد، حدتشخیص برای مورفین mg L-1 012/0 و برای تبائین mg L-1 037/0 به دست آمد. در بخش دوم این تحقیق جذب سطحی داروی مورفین توسط نانوذرات مغناطیسی مگنتایت و نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با نانوذرات طلا، توسط روش کمولومینسانس مورد برسی قرار گرفت. جاذب تهیه شده توسط FT-IR- SEM و XRD توصیف گردید. منحنی کالیبراسیون در محدوده mg L-1 1/0-0/3 در دو ناحیه برای مگنتایت خطی بوده و معادله کالیبراسیون , 076/0+ C84/33= ∆I با ضریب همبستگی (7 = n) 992/0 و معادله کالیبراسیون 48/21+ C831/8=∆I با ضریب همبستگی (7 = n) 996/0 بدست آمده است. حد تشخیص روش برای مورفین برابر با mg L-1 081/0 و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های 5/0 و mg L-1 0/2 به ترتیب (5n=) 63/6% و (5 n =) 22/4% بدست آمد. همچنین منحنی کالیبراسیون برای نانوذره مگهمایت با پوشش طلا در محدوده mg L-105/0-0/3 در دو ناحیه خطی بوده و معادله کالیبراسیون 448/4 + C 11/43=∆I با ضریب همبستگی (7 = n) 989/0 و معادله کالیبراسیون63/28 + C31/12=∆I با ضریب همبستگی (7 = n) 992/0 بدست آمده است. حد تشخیص روش برای مورفین برابر با mg L-1 028/0 و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های 5/0 و mg L-1 0/2 به ترتیب (5n=) 76/4% و (5 n =) 17/3% بدست آمد.
  خلاصه پایان نامه

 36. اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین بااستفاده ازنقاط کوانتومی اصلاح شده بالیگاندهای آلی ومعدنی درنمونه های آبی
  مریم قدیری 1394
  در این پروژه نانوذرات پلی اتیلن گلیکول که سطح آن به وسیله نقاط کوانتومی کادمیم سولفید پوشش داده شد، به وسیله روش هم رسوبی سنتز گردید. به منظور افزایش گزینش پذیری و پایدار کردن نانوذره، سطح آن به وسیله لیگاند سیستامین پوشش داده شد. نانو کره های پوشش داده شده(Cys-CdS@PEG) با استفاده از FT-IR ، پراش اشعهx XRD))، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) وتفرق دینامیک نور(DLS) موردبررسی قرارگرفت. سپس با استفاده از تکنیک پراکندگی رزونانسی نور(Resonance light Scattering) RLS این نانو ذرات ، روشی جدید برای اندازه گیری سرب (II) وکادمیم (II) در حضور هم پیشنهاد گردید .این روش همچنین برای اندازه گیری کاتیون جیوه مورد استفاده قرارگرفت. برای این منظور، طیف پراکندگی رزونانسی توسط اسکن همزمان دو مونوکروماتور برانگیختگی و نشری λex=λem ثبت گردید. به منظور دستیابی به شرایط بهینه پارامتر های pH، غلظت نانوذره و زمان التراسونیک، به وسیله ی روش «یک پارامتر در زمان» بهینه گردید. سپس با استفاده از شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون برای هرسه کاتیون رسم گردید. گستره خطی برای جیوهmg L-1 0/3-1/0 با ضریب همبستگی991/0 و برای سرب mg L-1 00/4-01/0 با ضریب همبستگی 997/0و برای کادمیمmg L-1 00 /5-05/0 با ضریب همبستگی 994/0به دست آمد. حد تشخیص روش برای کاتیون جیوه mg L-1 2- 10×7/2 ، کاتیون سرب mg L-13-10×0/9کاتیون کادمیم mg L-1 2- 10×0/1به دست آمد. در مرحله بعدی اثر گونه های مزاحم دراندازه گیری سه کاتیون موردبررسی قرار گرفت. سپس به منظور ارزیابی روش پیشنهادی برای نمونه های حقیقی آب مورد بررسی قرار گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 37. کاربرداستخراج فازجامد به کمک نانوذرات مغناطیسی جهت اندازه گیری اسپکتوفتومتری ارسنیک بااستفاده ازمعرف متیل وایولت
  شیوا فلاح 1394
 38. اندازه گیری برخی داروهای مخدر با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلاتین
  خدیجه دین محمدی اصل 1394
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول داروی دوکسو روبیسین توسط نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت پوشش داده شده با پلاتین با استفاده از پراکندگی رزونانسی نور اندازه گیری شد. طیف پراکندگی رزونانسی نور توسط اسکن همزمان دو مونوکروماتور جذبی و نشری λex = λem ثبت شد. به منظور دستیابی به شرایط بهینه تمامی پارامتر های ( pH و زمان التراسونیک و غلظت نانو ذرات) به وسیله ی روش «یک پارامتر در زمان» بهینه شد. منحنی کالیبراسیون برای دوکسو روبیسین در محدوده غلظتی mg L-1 0/7 - 05/0خطی بود و معادله منحنی کالیبراسیون 4063/ 0+c 257/47=∆IRLS با ضریب همبستگی ( 991/0=r) (5=n) حد تشخیص mg L-1 3-10×80/2 بدست آمد. در بخش دوم این پروژه نانو ذره ی Fe3O4@Pt برروی نانولوله های کربنی چند لایه نشانده شد و با ساخت یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده توسط این نانو ذرات، از آن برای اندازه گیری داروی دوکسوروبیسین استفاده شد. دوکسوروبیسین برروی سطح اصلاح شده ی الکترود در ولتاژ 3/0 ولت نسبت به Ag/AgCl پیش تغلیظ شد. پارامترهای کاربردی مانند pH، پتانسیل رسوب و زمان رسوب به منظور اندازه گیری مقادیر کم دوکسوروبیسین در 0/8=pH با 0/20 ثانیه پیش تغلیظ بهینه سازی شدند. محدوده ی خطی و حد تشخیص براساس سه برابر سیگنال شاهد به ترتیب 05/0 تا 0/70 میکرومولار و 001/0 میکرومولار (mg L-1 4-10×4/5) به دست آمد. این الکترود اصلاح شده ی شیمیایی برای تعیین ساده، سریع، دقیق و گزینش پذیر این دارو به کار برده شد.
  خلاصه پایان نامه

 39. سنتز نانوکامپوزیت های گرافن و نانولوله های کربنی چند لایه و استفاده از آن در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری داروهای ترازوسین و کپسیتابین
  حجت قاسمی 1394
  در این پروژه گرافن به روش هامر سنتز شد. نانوذره ی ZnO نیز سنتز و بر روی آن قرار داده شد. اندازه و ویژگی های آن توسط روش هایXRD و SEM به دست آمد. طیف به دست آمده ازXRD نشان داد که نانوکامپوزیت به صورت کریستالی سنتز شده است. اندازه نانوکامپوزیت به روش SEM مساوی 30 نانومتر به دست آمد. سپس با ساخت یک الکترود خمیر کربن توسط این نانوکامپوزیت از آن برای اندازه گیری داروی ترازوسین با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. ترازوسین برروی سطح اصلاح شده ی الکترود در ولتاژ 60/0 ولت نسبت به Ag/AgCl پیش تغلیظ شد. پارامترهای کاربردی مانند pH، پتانسیل جمع آوری و زمان جمع آوری به منظور اندازه گیری مقادیر کم ترازوسین در 0/6pH = با 0/30 ثانیه پیش تغلیظ بهینه سازی شدند. محدوده ی خطی و حد تشخیص براساس سه برابر سیگنال شاهد به ترتیب 01/0 تا 0/10 میکرومولار و 002/0 میکرومولار به دست آمد. در بخش دوم این پروژه نانو ذره ی ZnO برروی نانولوله های کربنی چند لایه نشانده شد و با ساخت یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده توسط این نانو کامپوزیت، از آن برای اندازه گیری داروی کپسیتابین استفاده شد. کپسیتابین برروی سطح اصلاح شده ی الکترود در ولتاژ 10/0- ولت نسبت به Ag/AgCl پیش تغلیظ شد. پارامترهای کاربردی مانند pH، پتانسیل جمع آوری و زمان جمع آوری به منظور اندازه گیری مقادیر کم کپسیتابین در 0/2pH = با 0/20 ثانیه پیش تغلیظ بهینه سازی شدند. محدوده ی خطی و حد تشخیص براساس سه برابر سیگنال شاهد به ترتیب 1/0 تا 0/100 میکرومولار و 02/0 میکرومولار به دست آمد. این الکترود های اصلاح شده ی شیمیایی برای تعیین ساده، سریع، دقیق و گزینش پذیر این داروها به کار برده شدند. در نهایت از این سنسور ها برای اندازه گیری این داروها در نمونه های سرم خون انسان استفاده شد.
  خلاصه پایان نامه

 40. حذف و پیش تغلیظ بیس فنول آ و یون سیانید با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده و پوشش داده شده با پلیمرهای قالب مولکولی قبل از اندازه گیری به روش اسپکتروفلوریمتری و اسپکتروفتومتری
  احسان ونایی 1393
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول این تحقیق از نانو ذرات پلیمری مغناطیسی شده، برای اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری بیس فنول آ استفاده گردید. ابتدا با بهینه کردن شرایط، بیس فنول آ روی پلیمر مغناطیسی سنتز شده جذب شد و سپس مقادیر بسیار ناچیز بیس فنول آ با جمع آوری روی نانو ذرات پلیمری مغناطیسی و سپس واجذب آن در یک حجم کم، اندازه گیری شده است. جاذب تهیه شده توسطFT-IR وTEM توصیف گردید. منحنی کالیبراسیون در محدودهng mL-1 0/1000- 0/5 برای حجم mL 0/100 خطی بوده و معادله کالیبراسیون 112/3 C+989/0 If= با ضریب همبستگی(9 = n) 9997/0 بدست آمده است. حد تشخیص روش برای بیس فنول آ برابر با ng mL-1 50/1 و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های 0/10 و ng mL-1 0/500 به ترتیب (5n=) 69/2% و (5 n =) 56/1% و هم چنین فاکتور پیش تغلیظ برای این روش معادل 0/50 به-دست آمده است. در بخش دوم نانو ذره Fe3O4@EDTA-Cu سنتز شد و برای حذف و پیش تغلیظ یون سیانید استفاده شد. خواص نانو ذره Fe3O4@EDTA-Cu توسط FT-IR مشخص شد. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس، بر راندمان جذب سیانید روی جاذب مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار جذب برای یون سیانید در 0/9 pH = اتفاق افتاد. بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از مدل ایزوترم جذبی لانگمور برابر mg g−1 76/75 به دست آمد. غلظت سیانید در محلول واجذب با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. منحنی کالیبراسیون در محدودهng mL-1 0/1000- 0/8 برای حجم mL 0/210 خطی بوده و معادله کالیبراسیون 0676/0C+0078/0 A= با ضریب همبستگی(7 = n) 9947/0 بدست آمده است. حد تشخیص روش برای سیانید برابر با ng mL-1 40/2و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های 0/10 و ng mL-1 0/300 به ترتیب (3n=) 34/2% و (3 n =) 15/1% و هم چنین فاکتور پیش تغلیظ برای این روش معادل 0/70 به دست آمده است.
  خلاصه پایان نامه

 41. ساخت حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 برای اندازه گیری سلنیم (IV)
  لیلا ارشدی 1393
  در این پروژه نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 با روش هم رسوبی شیمیایی سنتز شد. اندازه و ویژگی های آن توسط روش هایXRD و SEM به دست آمد. طیف به دست آمده ازXRD نشان داد که نانوکامپوزیت به صورت کریستالی سنتز شده است. اندازه نانوکامپوزیت به روش SEM مساوی 27 نانومتر به دست آمد. یک الکترود اصلاح شده شیمیایی برای تعیین سریع، ساده، دقیق و گزینش پذیر یون سلنیم (IV) با استفاده از ولتامتری برهنه سازی آندی موج مربعی تهیه گردید. الکترود مورد نظر با تلفیق نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 با خمیر کربن تهیه شد. این روش بر مبنای تشکیل جیوه سلناید و مس سلناید و کاهش، به ترتیب، پیک جیوه و مس برای اندازه گیری سلنیم می باشد. کاتیون ها برروی سطح اصلاح شده ی الکترود در ولتاژ 90/0- ولت نسبت به Ag/AgCl پیش تغلیظ شدند. پارامترهای تجزیه ای مانند pH، پتانسیل رسوب و زمان رسوب به منظور اندازه گیری مقادیر کم یون سلنیم (IV) در 0/2pH = با 0/120 ثانیه پیش تغلیظ برای تشکیل جیوه سلناید و 0/7 pH = با 0/150 ثانیه پیش تغلیظ برای تشکیل مس سلناید، بهینه سازی شدند. محدوده ی خطی و حد تشخیص براساس سه برابر سیگنال شاهد به ترتیب 1/0 تا 0/60 میکرومولار و µmol L-1 009/0 برای تشکیل HgSe و نیز 1/0 تا 0/250 میکرومولار و µmol L-103/0 برای تشکیل CuSe، به دست آمد. اثر کاتیون ها و آنیون های مختلف در اندازه گیری سلنیم نشان داد که الکترود بسیار گزینشی است. به علاوه، الکترود اصلاح شده ی پیشنهادی جهت اندازه گیری سلنیم درآب و چند نمونه مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 42. حذف برخی از آلاینده ها از نمونه های آبی با استفاده از نانو کامپوزیت نیکل – روی - فریت
  سمیرا اقاجانی 1393
  در این پروژه نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 سنتز شد و برای حذف و پیش تغلیظ As(III)، As(V)، Cr(VI)، Mo(VI)، V(V) و W(VI) استفاده شد. خواص نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 توسط SEM و XRD مشخص شد. SEM، قطرnm 0/27 را برای نانو کامپوزیت نشان داد. اثر پارامترهای مختلف مانند pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان جذب As(III)، As(V)، Cr(VI)، Mo(VI)، V(V) و W(VI) روی جاذب، مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار جذب برای یون As(III) در 0/7 pH =، برای یون های As(V)، Cr(VI) و W(VI) در 0/4pH = و برایMo(VI) وV(V) در 0/5 pH = اتفاق افتاد. بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از مدل ایزوترم جذبی لانگمویر برای یون های As(III)، As(V)، Cr(VI)، Mo(VI)، V(V) و W(VI) به ترتیب برابر mg g−18/35 و mg g−1 5/62 و mg g−1 8/45 و mg g−1 8/38 و mg g−1 0/28 و mg g−1 0/72 به دست آمد. اکسی آنیون های As(III)، As(V)، Cr(VI)، Mo(VI)، V(V) و یاW(VI) بر روی نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 جذب شدند سپس یون های As(III) ، As(V) و V(V) توسطmL 2 از محلول NaOH 2 مولار، Cr(VI) توسط mL 2 از محلول NaOH 5/1 مولار، Mo(VI) توسطmL 1 از محلول NaOH 1/0 مولار و W(VI) توسطmL 2 از محلول NaOH 1 مولار واجذب شدند و با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند. منحنی کالیبراسیون برای As(III)، As(V)، Cr(VI)، Mo(VI)، V(V) و W(VI) به ترتیب در محدوده غلظتی ng mL-1 0/50- 3/0 و ng mL-1 0/400- 2/0 و ng mL-1 0/150- 7/0 و ng mL-1 0/70- 9/0 و ng mL-1 0/50- 0/2 و ng mL-1 0/40- 0/1 خطی بود.
  خلاصه پایان نامه

 43. طراحی و ساخت سنسور های جدید برای تعیین هیپوکلریت و ملامین در نمونه های مواد غذایی
  مریم مالمیر 1393
  در بخش اول این تحقیق یک الکترود اصلاح شده شیمیایی برای تعیین سریع، ساده، دقیق و گزینش پذیر یون هیپوکلریت با استفاده از ولتامتری برهنه سازی آندی پالس تفاضلی تهیه گردید. الکترود مورد نظر با تلفیق نانو ذرات آلومینا با خمیر کربن تهیه شد. پارامترهای کاربردی مانند pH ،درصد اصلاح گر و سرعت روبش به منظور اندازه گیری مقادیر کم هیپوکلریت، بهینه سازی شدند. هم چنین آنیون هدف بر روی سطح اصلاح شده ی الکترود در ولتاژ 5/0 ولت نسبت به Ag/AgCl و به مدت زمان 0/120 ثانیه در pH بهینه برابر با 0/12 پیش تغلیظ شد. با استفاده از الکترود جدید پیشنهادی گستره خطی 10/0 تا 00/800 میلی گرم بر لیتر برای یون هیپوکلریت حاصل گردید و حد تشخیص بر اساس سه برابر سیگنال بلانک 02/0 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. اثر کاتیون ها و آنیون های مختلف در اندازه گیری هیپوکلریت نشان داد که الکترود بسیار گزینش پذیر است. به علاوه، الکترود اصلاح شده ی پیشنهادی جهت اندازه گیری هیپوکلریت درنمونه های مختلف آب ولبنیات مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس اطلاعات به دست آمده تا زمان انجام این تحقیق، هیچ گزارشی مبنی بر اندازه گیری هیپوکلریت با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده ارائه نشده است. در بخش دوم یک الکترود اصلاح شده با استفاده از نانوسیلیکای اصلاح شده برای اندازه گیری غیر مستقیم ملامین با استفاده از پروب فری سیانید و تکنیک ولتامتری عاری سازی آندی پالس تفاضلی معرفی شده است. هم چنین برای افزایش حساسیت و انتخاب گری از مونومر مرکاپتوبنزیمیدازول به عنوان اصلاح کننده در این تحقیق استفاده شده است که با استفاده از یک روش شیمیایی ساده روی سطح نانوذرات سیلیکا مستقر شده است. با استفاده از نانوکامپوزیت سنتزی در بافت الکترود به دلیل برهم کنش ویژه ای که با ملامین دارد ،کاهش میزان جریان آندی فری سیانید در حضور مولکول هدف دیده شده است. هم چنین پارامترهای موثر در اندازه گیری ملامین از جمله درصد اصلاح گر، pH ، پتانسیل وزمان جمع آوری بهینه سازی شدند. با استفاده از این الکترود گستره خطی 0/20 تا 0/1000 و حد تشخیص 8/5 نانومول بر لیتر به دست آمد. هم چنین اثر گونه های آلی و معدنی دیگر در اندازه گیری ملامین با استفاده از الکترود پیشنهادی بررسی شد و مشخص گردید الکترود از گزینش پذیری بالایی برخوردار است. در نهایت الکترود اصلاح شده جهت اندازه گیر
  خلاصه پایان نامه

 44. کاربرد نانوکامپوزیت Ag@ γ-Fe2O3 جهت حذف آلاینده های گوگرد و یون کادمیوم از نمونه های آبی
  فروزان فریادرس 1393
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول آنیون های سولفید، سولفیت و تیوسولفات توسط نانو کامپوزیت آهن/نقره از محیط آبی حذف گردیدند. نانوکامپوزیت سنتز شده به صورت کامل با روش های XRD وSEM مشخصه یابی شد. نانو کامپوزیت های تهیه شده ظرفیت جذب بالایی را در مقایسه با بسیاری از جاذب های دیگر از خود نشان دادند. بیشترین مقدار جذب در محدوده pH بین 0/7-0/4 انجام شد. ظرفیت جاذب (qmax) مورد مطالعه برای هر یک از یون های سولفید(II)، سولفیت(II) و تیوسولفات(II) به ترتیب برابر با g−1 mg 3/333، 5/454، 2/111 بدست آمد. همچنین ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ برای جاذب مورد مطالعه، اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایزوترم لانگمویر برای توصیف فرایند جذب مناسب تر بوده و مطابقت بیشتری با داده های تجربی دارد. در بخـش دوم از این پروژه با استفاده از جـاذب نانو کامپـوزیت عنوان شده در قسمت قبل پس از نشاندن یونهای سولفید بر روی آن، کادمیوم از محلولهای آبی حذف شد. اثر پارامتر های مختلف مثل pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان جذب کادمیوم روی جاذب، مورد بررسی قرار گرفت. کادمیوم (II) روی این نانوکامـپوزیت اصلاح شده، جذب سطحی شد و با حجم کمی از شوینده واجـذب شد و به صورت اسپکتروفتومـتری اندازه گیری شد. منـحنی کالیـبراسیون در گستـره ng mL-1 0/200-0/1 و برای حجم mL0/200 خطی بود، معادله ی کالیبراسیون 0523/ +C (ng mL-1) 0043/0 A= با ضریب همبستگی (10= n) 9978/0 به دست آمد. حد تشخیص روش برای یون کادمیومng mL-1 6/0 و فاکتور رقت برای این روش 0/200 به دست آمد.
  خلاصه پایان نامه

 45. استخراج فاز جامد کدئین با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب مولکولی و بررسی خواص پراکندگی نور برخی دارو های مخدر
  فریبا فضل 1393
  این پروژه در دو بخش کلی خلاصه می گردد. در بخش اول برهمکنش سه داروی مورفین، اکسی کدون و تبائین با سرم آلبومین انسانی با استفاده از پراکندگی رزونانسی رایلی در شرایط مختلف بررسی شد. برای سیستم های آلبومین-دارو طیف پراکندگی رزونانسی رایلی توسط اسکن همزمان دو مونوکروماتور جذبی و نشری λex = λem ثبت شد. به منظور دستیابی به شرایط بهینه تمامی پارامتر های ( pH و زمان التراسونیک و نوع بافر)به وسیله ی روش «یک پارامتر در زمان» بهینه شد.نتایج نشان داد که داروی مورفین بالاترین میل ترکیبی با آلبومین سرم انسانی را دارد. برای مورفین در محدوده خطی mg L-1 0/10-1/0 و برای اکسی کدون و تبائین در محدوده mgL-1 0/8-10/0 خطی بود و منحنی کالیبراسیون برای مورفین 373/0 + C 1/99= ∆I با ضریب همبستگی (10 = n)997/0 و معادله کالیبراسیون برای اکسی کدون 800/0 + C 79/67= ∆I با ضریب همبستگی(10 = n) 996/0 به دست آمد. همچنین برای تبائین معادله کالیبراسیون 648/0 + C 66/54= ∆I با ضریب همبستگی (8= n) 996/0 به دست آمد، حد تشخیص برای مورفین mg L-1 043/0 برای اکسی کدون mgL-1 068/0 و برای تبائین mg L-1 083/0 به دست آمد. در بخش دوم این تحقیق از نانو ذرات پلیمری مغناطیسی شده، برای اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری داروی کدئین استفاده گردید. ابتدا با بهینه کردن شرایط، داروی کدئین روی پلیمر مغناطیسی سنتز شده جذب شد و سپس مقادیر بسیار ناچیز دارو توسط جمع آوری دارو از روی نانو ذرات پلیمری مغناطیسی و سپس واجذب آن در یک حجم کم، اندازه گیری شده است. جاذب تهیه شده توسطFT-IR ،TEM وXRD توصیف گردید. منحنی کالیبراسیون در محدودهng mL-1 0/500- 0/2 برای حجم mL 0/110 خطی بوده و معادله کالیبراسیون714/0 C+791/0 If= با ضریب همبستگی(10 = n) 995/0 بدست آمده است. حد تشخیص روش برای کدئین برابر با ng mL-1 67/0 و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D.) برای اندازه گیری های 0/10 و ng mL-1 0/100 به ترتیب (5n=) 73/1% و (5 n =) 91/0% و هم چنین فاکتور پیش تغلیظ برای این روش معادل 0/55 به دست آمده است.
  خلاصه پایان نامه

 46. حذف پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از داروهای بتا-لاکتام با استفاده از نانولوله های کربنی
  بهاره زادپور 1392
 47. سنتز نانوذرات تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی شده برای جذب رنگها از نمونه های اب و اندازه گیری داروی و نلافاکسین به کمک ذرات اصلاح شده با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی و اسپکتروسکپی
  رضا هریانی 1392
 48. ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی بر پایه نانو سیایکای اصلاح شده برای اندازه گیری همزمان فلزهای سنگین
  مرتضی سلطانی شهریور 1392
 49. نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده برای حذف و اندازه گیری برخی فلزات سنگین و ترکیبات آلی
  داود بیگدلی فام 1392
 50. حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با استفاده از نانوذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید
  برهان زادپور 1392
 51. سنتز نانوکامپوزیت (NiZnFe2O4) و بررسی کارایی آن در حذف رنگ های آلی از محیط های آبی و تهیه حسگرهای اصلاح شده الکتروشیمیایی
  شادیه سیاری 1392
 52. کاربرد روش های ریز استخراج فاز مایع به کمک جریان ورتکس اجباری و ریزاستخراج فاز جامد به کمک نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای اندازه گیری ترکیبات دارویی و BTEX
  محمد ترک جوکاری 1392