سیدمهدی مسبوق

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

سیدمهدی مسبوق

علوم انسانی / زبان و ادبیات عرب

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "بررسی و نقد ترجمه ی علی عباس زلیخه از کنایات شعر حافظ"
  امیرافشین فرهادیان، سیدمهدی مسبوق
  پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:213-252، 1402
 2. "مقایسۀ مفهوم وطن در کتاب های فارسی ایران و العربیّۀ سوریه در مقطع ابتدایی"
  نجمه نظری، سبلی الدنیا، سیدمهدی مسبوق
  کاوش نامه ادبیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:71-90، 1402
 3. "ملتقى ادب المقاومه والادب التنبّوی؛ دراسه مقارنه فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بَشیو"
  ناصح ملایی، سیدمهدی مسبوق، صلاح الدین عبدی
  ادب عربی، نسخه ، صفحات:71-89، 1401
 4. "نقد و بررسی معادل یابی عناصر فرهنگی در ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه بر اساس الگوی ایویر"
  سیدمهدی مسبوق، سولماز غفاری
  زبان پژوهی، نسخه ، صفحات:233-267، 1401
 5. "کارکرد نقش های زبانی یاکوبسن در اثرگذاری پیام خطبه غراء"
  سیدمهدی مسبوق، سونیا کهریزی
  علوم حدیث، نسخه ، صفحات:25-50، 1401
 6. "کارکرد عاطفی در ساخت های کلامی خطبه جهاد نهج البلاغه در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن"
  سونیا کهریزی، سیدمهدی مسبوق، مرتضی قائمی
  پژوهشهای نهج البلاغه - بنیاد نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:193-212، 1401
 7. "تقییم مدی الکفایه والمقبولیه فی نقل الکلمات الموسومه الاستعاریه علی ضوء مستوی الاسلوبیه لنظریه غراسیه (ترجمه انصاریان وفیض الإسلام من الخطبه الغرّاء والرساله 31 نموذجاً)"
  ابوذر گلزارخجسته، مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق
  مجله اللغه العربیه و آدابها، نسخه ، صفحات:115-137، 1401
 8. "تاثیر افق معناییِ مترجم بر متن مقصد در پرتو نظریۀ زیبایی شناسی دریافت؛ مطالعۀ موردی سه ترجمه از رمان «موسم الهجره الی الشمال»"
  سولماز غفاری، سیدمهدی مسبوق
  پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:37-69، 1401
 9. "خوانش مفاهیم اخلاقی نهج البلاغه با تکیه بر استلزام ارتباطی"
  اکرم ذوالفقاری، سیدمهدی مسبوق، مرتضی قائمی
  زبان پژوهی، نسخه ، صفحات:137-166، 1400
 10. "بررسی و تبیین وجه تسمیه خطبه اشباح با تکیه بر نظریه یاکوبسن"
  سیدمهدی مسبوق، سونیا کهریزی، مرتضی قائمی
  تحقیقات علوم قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:155-186، 1400
 11. "مفهوم شناسی واژۀ حائک در خطبه 19 نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به معادل یابی های آن در ترجمه های فارسی"
  سمیه سلمانیان، سیدمهدی مسبوق، کیوان احسانی، فاطمه دسترنج
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:191-218، 1400
 12. "مفهوم شناسی واژۀ حائک در خطبه 19 نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به معادل یابی های آن در ترجمه های فارسی"
  سمیه سلمانیان، سیدمهدی مسبوق، کیوان احسانی، فاطمه دسترنج
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:191-218، 1400
 13. "بازشناسی مولفه های دگردیسی در ترجمۀ ابن عربشاه از مرزبان نامه با تکیه بر الگوی وینه و داربلنه"
  سولماز غفاری، سیدمهدی مسبوق، صدیقه زودرنج
  پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:9-37، 1400
 14. "بازکاوی معنای تلویحی گفتاری در ترجمه استعاره های نهج البلاغه بر اساس الگوی گرایس"
  سیدمهدی مسبوق، رسول فتحی مظفری
  مطالعات فهم حدیث، نسخه ، صفحات:57-80، 1400
 15. "صوره دون جوان فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بشیو دراسه مقارنه صورولوجیه"
  ناصح ملایی، سیدمهدی مسبوق، صلاح الدین عبدی
  اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، نسخه ، صفحات:111-132، 1399
 16. "نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت ها (مطالعه موردی سوره ی مائده)"
  سیدمهدی مسبوق، حمید آقاجانی، مهری قادری بیباک
  پژوهش های ادبی - قرآنی، نسخه ، صفحات:77-95، 1399
 17. "رهیافتی در بن مایه های ژانر حماسه در شعر قعقاع بن عمرو تمیمی"
  شهرام دلشادتنیانی، سیدمهدی مسبوق
  زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:195-210، 1399
 18. "تاثیر بهره گیری از راهبرد «بسط» در میزان کفایت و مقبولیت ترجمه های صفارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم"
  مرضیه رحیمی آذین، مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق
  پژوهش های قرآنی، نسخه ، صفحات:25-44، 1399
 19. "روش شناسی ترجمه واژگان نشاندار استعاری درخطبه غرّاء بر اساس سطح سبکی گارسس (بررسی موردی: انصاریان، مبشری، فیض الاسلام، زمانی، شهیدی)"
  ابوذر گلزارخجسته، مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق
  پژوهشهای نهج البلاغه - بنیاد نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:135-158، 1399
 20. "راهبردهای صفارزاده و مجتبوی در ابهام زدایی واژگانی قرآن کریم و میزان بسندگی و پذیرفتگی آنها براساس الگوی گارسس"
  مرضیه رحیمی آذین، مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:87-128، 1399
 21. "بن مایه های عرفانی در سروده های عربی شیخ بهایی"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک
  عرفان اسلامی، نسخه ، صفحات:9-24، 1399
 22. "بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریۀ آمیختگی مفهومی"
  مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق، اکرم ذوالفقاری
  پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، نسخه ، صفحات:59-84، 1398
 23. "مطالعه تطبیقی دیدگاه های تفاسیر شیعه و سنی درباره معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالعه موردی ظلوم و جهول"
  مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق، سیدعبدالسلام محمودیان
  الهیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:95-108، 1398
 24. "تعلیم النحو العربی فی الجامعات الإیرانیه العقبات والحلول"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول ، نعمت الله به رقم
  بحوث فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه اصفهان، نسخه ، صفحات:105-120، 1398
 25. "مطالعه تطبیقی بن مایه های سوگ سروده های سعدی شیرازی و شمس الدین کوفی در رثای بغداد"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  مطالعات تطبیقی فارسی و عربی، نسخه ، صفحات:105-122، 1397
 26. "تجزیه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمۀ قرآن (مطالعۀ مورد پژوهانۀ سوره های نور، فرقان و شعراء)"
  سیدمهدی مسبوق، مرتضی قائمی، علی حسین غلامی یلقون اقاج
  زبان پژوهی، نسخه ، صفحات:83-115، 1397
 27. "الزمن السردی ودوره فی عملیه إنتاج المضمون فی قصه«الخطوبه» القصیره لبهاء طاهر"
  جابر سوسونی ریک، فرامرز میرزایی، سیدمهدی مسبوق
  مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، نسخه ، صفحات:21-40، 1397
 28. "مقاربه اسلوبیه لخطبه "القاصعه" فی نهج البلاغه"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول ، جواد محمدزاده
  اللغه العربیه و آدابها پردیس قم دانشگاه تهران، نسخه ، صفحات:209-232، 1397
 29. "خوانش ترجمه های دعای عرفه در پرتو نظریۀ زیبایی شناسی دریافت آیزر"
  علیرضا طبیبی، مرضیه رحیمی آذین، سیدمهدی مسبوق
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:137-161، 1397
 30. "نقد و بررسی شیوه های معادل یابی واژگانی در ترجمۀ قرآنبا تکیه بر تحلیل مولفه های معنای واژگان"
  سیدمهدی مسبوق، علی حسین غلامی یلقون اقاج
  پژوهش های ادبی - قرآنی، نسخه ، صفحات:102-127، 1397
 31. "بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  شعر پژوهی، نسخه ، صفحات:175-192، 1397
 32. "انسان کامل و نمود آن در مدایح نبوی ابن جابر اندلسی"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک
  عرفان اسلامی، نسخه ، صفحات:37-51، 1397
 33. "بررسی تطبیقی سازمایۀ گفت وگو در داستان های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقه الاجمل با تاکید بر آموزه های دینی"
  سیدمهدی مسبوق، ابوذر گلزارخجسته
  ادب عربی، نسخه ، صفحات:21-37، 1397
 34. "بررسی مقابله ای توصیف در داستان زال و رودابه شاهنامه و ترجمۀ عربی بنداری اصفهانی(موردکاوی توصیفات"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  مطالعات ترجمه - خصوصی، نسخه ، صفحات:69-82، 1396
 35. "موقع الراوی وتجلیاته فی روایه «قالت ضحی» لبهاء طاهر"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  پژوهشنامه نقد ادب عربی، نسخه ، صفحات:179-216، 1396
 36. "تحلیل معنی شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در قرآن"
  سیدمهدی مسبوق، علی حسین غلامی یلقون اقاج
  پژوهش های زبان شناختی قرآن، نسخه ، صفحات:23-44، 1396
 37. "بررسی تطبیقی سه اثر تائیس، درد دل ملاقربان علی و پیوند مقدّسبا رویکرد جامعه شناختی لوکاچ"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول ، مهری قادری بیباک
  پژوهش های ادبیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:123-147، 1396
 38. "درآمدی تطبیقی بر شاخصه های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی، حمید آقاجانی
  کاوش نامه ادبیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:129-144، 1396
 39. "التمظهرات الدینیه فی رحله ابن جبیر الاندلسی"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نسخه ، صفحات:73-87، 1396
 40. "انسجام پیوندی و کاربست آن در ابیات توصیف گرگ بحتری"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:225-143، 1396
 41. "رهیافتی نو بر ترجمههای نهجالبلاغه در پرتوتحلیل مولفههای معنایی واژگان"
  مرتضی قائمی، سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:21-40، 1396
 42. "کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگان در فرایند ترجمه نهج البلاغه"
  سیدمهدی مسبوق، رسول فتحی مظفری، مرتضی قائمی
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:95-123، 1396
 43. "نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهج البلاغه"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  علوم حدیث، نسخه ، صفحات:27-50، 1396
 44. "تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمرالزماندر هزار و یک شب"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  کهن نامه ادب پارسی، نسخه ، صفحات:85-103، 1396
 45. "تبیین نقش و کارکرد ساختواژه ها در ترجمۀ خطبه های نهج البلاغه"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  پژوهشهای نهج البلاغه - بنیاد نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:29-44، 1396
 46. "جهان بینی عرفانی در اشعار عفیف الدین تلمسانی"
  سیدمهدی مسبوق، مدینه کریمی بروجنی
  پژوهشنامه علمی-پژوهشی عرفان، نسخه ، صفحات:187-204، 1396
 47. "اندیشۀ وحدت وجود در شعر عبدالغنی نابلسی"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک
  عرفان اسلامی، نسخه ، صفحات:131-146، 1396
 48. "تحلیل مولفه ای معنای واژگان و کاربست آن در ترجمۀ خطبه های نهج البلاغه"
  رسول فتحی مظفری، سیدمهدی مسبوق، مرتضی قائمی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:21-40، 1396
 49. "روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک"
  سیدمهدی مسبوق، علی حسین غلامی یلقون اقاج
  پژوهش های ادبی - قرآنی، نسخه ، صفحات:123-151، 1396
 50. "مفهوم التاریخ وتجلیاته فی روایه "عبث الاقدار" لنجیب محفوظ"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  مجله اللغه العربیه وآدابها- پردیس قم دانشگاه تهران، نسخه ، صفحات:242-261، 1396
 51. "واکاوی ترجمۀ پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن"
  سیدمهدی مسبوق، ابوذر گلزارخجسته
  فرهنگ رضوی، نسخه ، صفحات:105-121، 1396
 52. "بازنمایی گفته های داستانی در داستان های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخله علی الجدول و دومه ود حامد)"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  نقد ادب معاصر عربی، نسخه ، 1395
 53. "انماط الشخصیه فی روایه «تحت شمس الضحی» لإبراهیم نصرالله"
  سیدمهدی مسبوق، علی حسین غلامی یلقون اقاج
  دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، نسخه ، صفحات:131-153، 1395
 54. "پژوهشی در ویژگی های زبانی و ادبی موشّحات عرفانی ابن عربی"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک، زهرا نیکونژاد
  عرفان اسلامی، نسخه ، صفحات:139-157، 1395
 55. "بازکاوی ترجمۀ عبداللطیف تسوجی از داستان بنیادین هزار و یک شببر اساس الگوی ژان رنه لادمیرال"
  شهرام دلشادتنیانی، سیدمهدی مسبوق، صلاح الدین عبدی
  پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:41-61، 1395
 56. "تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول ، گلاویژ علیزاده
  تحقیقات علوم قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:185-208، 1395
 57. "مولفه های پایداری در سروده های ابن منیر طرابلسی"
  سیدمهدی مسبوق، سارا اسدی
  ادبیات پایداری، نسخه ، صفحات:237-259، 1395
 58. "دراسه تحلیلیه لروایه "خدیجه وسوسن" لرضوی عاشور فی ضوءنظریه جیرار جینیت"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی، فرهاد رجبی
  اللغه العربیه و آدابها پردیس قم دانشگاه تهران، نسخه ، صفحات:171-196، 1395
 59. "الحوار فی شعر ابی نواس "صیغه، انواعه، ووظائفه" (التحلیل الاسلوبی والسردی)"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصیله محکمه، نسخه ، صفحات:1-20، 1395
 60. "تجلیات السخریه واسالیبها فی نهج البلاغه "الخطب المائه الاولی انموذجا""
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نسخه ، صفحات:99-125، 1395
 61. "بررسی مقابله ای فرآیند حذف یا آنتروپی در ترجمه های فارسی هزار و یک شب"
  شهرام دلشادتنیانی، سیدمهدی مسبوق
  مطالعات زبان و ترجمه، نسخه ، صفحات:57-82، 1395
 62. "نقد و تحلیل تعدیلات ساختاری در ترجمۀ طسوجی و اقلیدی از هزار و یک شب"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  مطالعات زبان و ترجمه، نسخه ، صفحات:55-81، 1395
 63. "بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  پژوهش های ادبی - قرآنی، نسخه ، صفحات:114-129، 1395
 64. "مقوّمات العالمیّه فی دیوان "اغانی مهیار الدمشقی" حسب آراء حسام الخطیب"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان با همکاری دانشگاه تشرین سوریه، نسخه ، صفحات:115-136، 1395
 65. "نقش و کارکرد تقابل های معنایی در ترجمه نهج البلاغه(مطالعۀ موردی ترجمه های دشتی، شهیدی، فقیهی، جعفری و فیض الاسلام)"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول ، مرتضی قائمی
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:157-184، 1395
 66. "تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در «مقامه مضیریّه» بدیع الزمان همدانی"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  Language Related Research، نسخه ، صفحات:151-172، 1395
 67. "مطالعۀ سبک شناختی واژه های گناه در قرآن"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، نسخه ، صفحات:25-41، 1395
 68. "نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج البلاغه"
  شهرام دلشادتنیانی، سیدمهدی مسبوق، مقصود بخشش
  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، نسخه ، صفحات:99-120، 1394
 69. "ابن نباته مصری و رویکرد نوستالژیک"
  سیدمهدی مسبوق، مدینه کریمی بروجنی
  پژوهشنامه ادب غنایی، نسخه ، صفحات:133-152، 1394
 70. "خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن بُرد"
  سیدمهدی مسبوق، حمید آقاجانی، کبری الوار، علی عزیزی ترکسلویه
  مطالعات ادبیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:81-103، 1394
 71. "تعادل واژگانی و اهمیت آن در فهم دقیق متن(موردکاوی پنج ترجمه فارسی از خطبه های نهج البلاغه)"
  سیدمهدی مسبوق، مرتضی قائمی، فتحی مظفری رسول
  پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:13-40، 1394
 72. "واکاوی شخصیت «نی » و «حی » در منظومۀ نینامۀ مولاناو رسالۀ حی بن یقظان ابن طفیل"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  ادبیات عرفانی، نسخه ، صفحات:177-206، 1394
 73. "مظاهر المقاومه فی شعر ابن القیسرانی"
  سیدمهدی مسبوق، سارا اسدی
  اضاءات نقدیه، نسخه ، صفحات:99-120، 1394
 74. "مضامین عرفانی در سروده های ابو مدین مغربی"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  عرفان اسلامی، نسخه ، صفحات:53-78، 1394
 75. "شاخصه های مینی مالیسم در حکایتی از نهج البلاغه"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:55-66، 1394
 76. "جلوه های جبر و اختیار در لزومیات معری و مثنوی مولوی"
  سیدمهدی مسبوق، حدیثه فرزبود
  مطالعات ادبیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:69-89، 1394
 77. "رسالت طنز در شعر ابو الشمقمق و عبید زاکانی"
  سیدمهدی مسبوق، هادی نظری منظم
  ادبیات تطبیقی، نسخه ، صفحات:401-422، 1393
 78. "بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی"
  علی باقر طاهری نیا، سبحان کاوسی، سیدمهدی مسبوق
  زبان و ادبیات عربی، نسخه ، صفحات:53-72، 1393
 79. "ششتری و نقش او در گسترش شعر عرفانی عربی"
  سیدمهدی مسبوق
  ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، نسخه ، صفحات:281-310، 1393
 80. "پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء"
  سیدمهدی مسبوق، نرگس نسیم بهار
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:255-278، 1392
 81. "هنر تصویرگری در وصفیات ابن سهل اندلسی و منوچهری"
  سیدمهدی مسبوق، مریم دریانورد
  مطالعات زبانی بلاغی، نسخه ، صفحات:123-150، 1391
 82. "بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طلائع بن رزیک"
  سیدمهدی مسبوق، اعظم دریادل موحد
  پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، نسخه ، صفحات:31-40، 1391

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "خوانش ترجمه های صحیفۀ سجّادیه در پرتو نظریۀ تعادل زیبایی شناختی ولفگانگ آیزر"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک
  اولین همایش ملی دعاپژوهی، 1400
 2. "از عرفان باباطاهر همدانی تا عرفان عبدالقادر گیلانی"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک، هنادی جمعه فلاحیه زاده
  همایش ملی هزاره باباطاهر، 1396
 3. "بررسی تطبیقی حسرت سروده های مسعود سعد و معتمد بن عباد"
  سیدمهدی مسبوق، مدینه کریمی بروجنی
  همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، 1396
 4. "تحلیل ساختاری نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک
  همایش ملی هزار ویکشب و ادبیات ایران و جهان، 1396
 5. "پژوهشی پیرامون اسباب و عوامل خاموشی هزار و یک شب در طول چندین سده"
  سیدمهدی مسبوق، شهرام دلشادتنیانی
  همایش ملی هزار ویکشب و ادبیات ایران و جهان، 1396
 6. "مولفه های پایداری در مرثیه های عمر ابو ریشه"
  سیدمهدی مسبوق، مهری قادری بیباک
  همایش ملی ادبیات پایداری، 1395
 7. "تحلیل زیباشناختی صنعت التفات در سورۀ مائده"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، 1394
 8. "کاربردشناسی تضمین نحوی در قرآن کریم (موردکاوی سورۀ اسراء)"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، 1394
 9. "بن مایه های پایداری در اشعار ابن قُسیم حَموی"
  سیدمهدی مسبوق، سارا اسدی
  همایش ملی ادب مقاومت و هنر، 1394
 10. "جلوه های پایداری در اشعار حماسی عماد الدین کاتب اصفهانی"
  سیدمهدی مسبوق، فتحی مظفری رسول
  همایش ملی ادب مقاومت و هنر، 1394