Faculty Members

Yaghoobi Abolghasem

Yaghoobi Abolghasem

Yaghoobi Abolghasem   (FA Page)

Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه Ph.D Download 1394/12/18
ساخت فیلم های کوتاه آموزش مسوولیت پذیری و بررسی تاثیر آن بر احساس کفایت و دانش مادران M.S Download 1400/03/04
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه Ph.D Download 1394/12/18
مقایسه تأثیر آموزش فنون مبتنی بر شفقت و آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش احساس تنهایی و مشکلات تنظیم هیجانی در دختران نوجوان فراری از خانه Ph.D Download 1399/04/03
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه Ph.D Download 1394/12/18
اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اضطراب و تنظیم هیجان کودکان دارای لکنت زبان M.S Download 1399/11/07
تدوین مدلی علَی برای تبیین خرد بر مبنای داراییهای تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه Ph.D Download 1394/12/18
تدوین مدل ساختاری دلبستگی اضطرابی براساس آزار عاطفی، تنظیم هیجان و حافظه هیجانی M.S Download 1399/12/12
اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اضطراب و تنظیم هیجان کودکان دارای لکنت زبان M.S Download 1399/11/07
تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر قصه گویی بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دختران شهر همدان M.S Download 1399/08/20
تاثیرآموزش کارکردهای اجرایی( فراشناخت و حافظه فعال) بر اصلاح عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس مقطع ابتدایی شهر همدان M.S Download 1399/08/06
تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برتنیدگی ادراک شده ونشخوار خشم در دانش آموزان دختر ساکن خوابگاه M.S Download 1399/08/07
مقایسه اثربخشی آموزش ریاضی و علوم با و بدون نرم افزارهای آموزشی بر سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربستن در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد Ph.D Download 1399/04/03
بررسی مولفه های امید در شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریه اسنایدر با تأکید بر شخصیت های ( سیندخت، سودابه، کیو و کاموس کشانی ) M.S Download 1399/09/23
تاثیر آموزش مهارت های جرات ورزی بر خود پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری با احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه M.S Download 1399/08/14
تدوین مدل تبیین ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی و عدم خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان Ph.D Download 1399/07/29
پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی M.S Download 1398/08/28
پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی M.S Download 1398/08/28
نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی در رابطه بین عوامل شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی ، وظیفه مداری و کیفیت زندگی در سالمندان شهر همدان M.S Download 1399/10/10
مقایسه تأثیر آموزش فنون مبتنی بر شفقت و آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش احساس تنهایی و مشکلات تنظیم هیجانی در دختران نوجوان فراری از خانه Ph.D Download 1399/04/03
پیش بینی تحلیل رفتگی آموزشی براساس تحریف شناختی و باورهای غیر منطقی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان M.S Download 1393/04/02
رابطه بین برنامه درسی پنهان با تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان دانشگاهبوعلی سینا M.S 1392/04/15
تاثیر آموزش حالات ذهنی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر همدان M.S Download 1394/06/25
تأثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر همدان M.S Download 1394/06/28
پیش بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ی اخلاق تحصیلی دردانشجویان M.S Download 1398/02/31
تاثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی و باورهای غیر منطقی والدین کودکان اختلالات رشد فراگیر شهر همدان M.S Download 1393/06/30
بررسی رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با ویژگیهای شخصیتی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 92-1391 M.S 1392/07/03
نقش قدرت تحمل ابهام در رابطه بین خلاقیت و تجربه شیفتگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1395/06/23
تاثیر آموزش هدف گذاری بر اهداف پیشرفت، انگیزه ی پیشرفت و کمال گرایی Ph.D Download 1395/03/25
شناسایی مولفه های تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی و ساخت بسته آموزشی این مولفه ها Ph.D Download 1396/10/14
ساخت و اعتباریابی آزمون زیبایی شناسی و بررسی رابطه آن با هوش طبیعت گرایانه و موسیقیایی گاردنر M.S Download 1393/04/01
پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس حس تعلق به مکان و اخلاق تحصیلی دانشجویان M.S Download 1397/04/20
بررسی روان شناختی داستان های هزار ویک شب ( بر اساس طرح واره های هیجانی) M.S Download 1397/11/06
پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان براساس باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و عدالت آموزشی M.S Download 1397/04/20
اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1393/07/08
مقایسه سرعت یادگیری ماز در موش های با و بدون تجربه ی یادگیری ماز M.S Download 1394/07/14
پیش بینی بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اخلاقی M.S Download 1396/04/25
تاثیر قصه گویی بر رفتار خود مراقبتی و ابراز وجود دختران شهر همدان M.S Download 1396/07/12
مقایسه ی تأثیر روش های آموزش آگاهی واج شناختی و آموزش نوروفیدبک بر اصلاح عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی سوم ابتدایی شهر همدان M.S Download 1394/07/07
تاثیر آموزش برنامه ی شادی فوردایس بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه شهر همدان M.S Download 1394/06/28
تبیین کیفیت زندگی بر اساس خودشفقتی و کمال گرایی دانشجویان M.S Download 1397/07/10
تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و ناگویی هیجان دانشجویان M.S Download 1396/07/11
پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیئت علمی بر مبنای هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی M.S Download 1394/11/20
بررسی تاثیر آموزش زبان دریافتی بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی پایه پنجم شهر همدان M.S Download 1392/06/26
نقش حس تعلق به مکان و سبک دلبستگی در پیش بینی احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1395/06/23
تدوین الگوی رشد اخلاقی بر اساس مؤلفه های فراشناختی با میانجی گری شناخت اجتماعی در نوجوانان Ph.D Download 1396/01/19
ساخت بسته ی آموزش زیبایی شناسی و تأثیر آن بر سلامت روانی دانش آموزان M.S Download 1393/07/15
تاثیر بازی های رایانه ای بر سرعت پردازش اطلاعات و مهارت حل مسئله ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی M.S Download 1397/07/07
رابطه ی بین چارچوب ذهنی و ویژگی های شخصیتی با ثبات قدم دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1394/06/25
ارائه ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی، محیطی و فردی با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای دولتی استان مرکزی Ph.D Download 1394/03/26
تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین Ph.D Download 1395/06/21
پیش بینی وضعیت شادمانی دانشجویان با توجه به مولفه های برنامه درسی پنهان M.S Download 1393/07/08
پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه M.S Download 1396/04/25
بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر هرسین M.S Download 1394/07/14
پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی M.S Download 1398/08/28
پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس تاب آوری با میانجی گری هوش اخلاقی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی M.S Download 1398/08/28
رابطه ی بین مؤلفه های ذهن آگاهی با نشخوار فکری و تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1395/06/23
تأثیر برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و سخت رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان M.S Download 1398/06/26
ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مولفه های ایرانی Ph.D Download 1398/06/24
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان M.S Download 1396/07/04
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان M.S Download 1396/07/04
مقایسه نوع دخالت والدین در یادگیری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه و کودکان عادی M.S Download 1392/07/02
پیش بینی نگرش به زمان، انگیزه و عملکرد تحصیلی براساس معنای تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1397/07/09
پیش بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجی گری جهت گیری هدف در دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قهاوند M.S Download 1398/03/21