ابوالقاسم یعقوبی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

ابوالقاسم یعقوبی

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
ناتوانائی های یادگیری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی رشد 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی مدرسه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های پژوهش 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی شناختی پیشرفته 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارتهای زندگی دانشجویی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403