اعضای هیات علمی

عبدالکریم چهرگانی راد

عبدالکریم چهرگانی راد

عبدالکریم چهرگانی راد   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه اسد بررسی اثر نانولوله های کربنی بر تکوین و رویان زایی بدنی در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
لیلا آهنگران زیست پالایی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از گیاه فلفل و کنسرسیوم قارچی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
مهسا باقری تهیه فیلم لایه نازک نانو ساختار اکسید روی و اکسید روی/ نقره بر روی شیشه و بررسی خواص شیمی فیزیکی و بیولوژیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
فایزه چراغی مطالعه تکوین اندام های تولید مثلی در اسپرس (Onobrychis cornuta) و گون (Astragalus stevenianus) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
حسن رمضانی همسانه سازی، انتقال و بیان ژن زیر واحد B اوره آز هلیکوباکتر پیلوری در گیاه فلفل دلمه دکتری دانلود 1397/11/25
سمیه زندیه امامزاده عباسی تکوین گامتوفیت نرو ماده در برخی گونههای Onosma کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
سید رضا سیدی ارزیابی ویژگی های رویان شناختی در رخی از گونه های تیره چتریان Umbelliferae (Apiaceae) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
زهره شیرخانی ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط کلرید کادمیوم در گیاه تاتوره (.Datura stramonium L) و درمنه خزری (Artemisia annua L.) و مطالعه تاثیر نانوذرات کیتوسان در پتانسیل گیاه پالایی دکتری دانلود 1397/07/07
پریسا شهریاری سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکسهای فلزی با مشتقات هیدانتوئین و بررسی خواص بیولوژیکی برخی از آنها دکتری 1393/06/31
هاجر صالحی ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) دکتری دانلود 1397/07/04
اعظم صدیقی هفشجانی تاثیر کاهش دما، منابع غذایی و هورمونی بر تکوین اندام های زایشی انجور در شرایط درون شیشه ای دکتری 1392/12/21
احمدرضا عباسی فر ‏ بررسی مراحل تکوین اندام های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه‫های سیر ایرانی دکتری 1393/01/27
مریم علیخانی فرد ارزیابی توان زیست پالایی خاکهای آلوده به نفت توسط گوجه فرنگی و قارچهای همزیست ریشه آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
سمانه فرزان بررسی اثر تیمار سرب بر مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه اطلسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
الهام قاسمی نور بررسی مراحل تکوین، میکروسپورزایی و دانه گرده گیاه درمنه Artemisia aucheri و خواص آلرژی زایی گرده آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/22
بهاره محمدی بررسی مقایسه ای مراحل تکوین اندام های زایشی در Scrophularia valida و Verbascum pseudodigitalis کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
سمانه معتبرنیا بررسی اثر تیمار نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه لوبیا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریخت شناسی گیاهی 2016599 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
زیست شناسی تکوینی گیاهی 2016325 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
زیست شناسی تکوینی گیاهی 2016377 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
زیست شناسی سلولی و ملکولی2 2016526 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
زیست شناسی مولکولی 2016410 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
زیست شناسی مولکولی اندامک ها 2016542 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
گرده شناسی نظری عملی 2016175 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رویان شناسی و رویان زایی در گیاهان 2016452 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
زیست شناسی سلولی و ملکولی1 2016524 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زیست شناسی سلولی و ملکولی3 2016527 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زیست شناسی تکوینی گیاهی 2016377 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زیست شناسی تکوینی گیاهی 2016325 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زیست شناسی تکوینی گیاهی پیشرفته 2016451 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زیست شناسی سلولی و ملکولی2 2016526 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زیست شناسی مولکولی 2016410 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
گرده شناسی نظری عملی 2016175 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2016329 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زیست شنااسی مولکولی تکامل 2016342 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زیست شناسی سلولی و ملکولی1 2016524 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3