(( دعوت به همکاری ))

 

در راستای مدیریت منابع انسانی و جذب افراد جویای کار، دانشگاه بوعلی سینا، اقدام به فراخوان همکاری جهت جذب، اعم از افراد و شرکت ها برای همکاری با دانشگاه را فراهم نموده است. متقاضیان می توانند از طریق تکمیل فرم همکاری و آپلود آن در باکس زیر نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند تا در صورت وجود مجوز و نیاز، حسب تشخیص دانشگاه از میان ثبت نام کنندگان و بعد از تائید صلاحیت توسط هسته گزینش دانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط متقاضی، جذب شوند.

 

موارد قابل توجه

 

1- بدیهی است ثبت نام و ارسال این درخواست هیچ گونه تعهدی را جهت به کارگیری برای دانشگاه ایجاد نمی نماید.

2- بکارگیری متقاضیان به صورت شرکتی صرفا از بین عناوین شغلی مورد نیاز و مطابق ساختار سازمانی دانشگاه می باشد .