فرم نظرسنجی کارکنان

پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی دانشگاه، مورد سنجش قرار دهیم . از این رو با نظرات ارزشمند خود ما را برای برنامه ریزی، ارتقاء و بهبود بخش های مختلف یاری فرمایید.

 

نظارت و سرپرستی

امنیت شغلی

ارتباط با همکاران

ارتقاء