اعضای هیات علمی

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اندازه گیری الکتروشیمیایی سیانوریک اسید در شیر توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی پارا آمینو فنول کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/16
ساخت یک حسگر نوری بر پایه‏ی چارچوب‏های آلی کوالانسی بر پایه‏ی ملامین برای تشخیص برخی ترکیبات آروماتیک سمی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/18
سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان دکتری دانلود 1400/07/20
رویکردی جدید در انتخاب کاندیدا های دارویی ضد سرطان مبتنی بر روشهای کمومتریکس از قبیل آنالیزهایQSPR/QSAR دکتری دانلود 1400/07/17
رهایش کنترل شده ی انسولین بر پایه ی نانوذرات پلیمری توسط تحریک الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/13
سنتز و به کارگیری نانو مواد آهن و نقره در حذف و اندازه گیری آلاینده های آلی و معدنی از نمونه های آب و پساب دکتری دانلود 1394/07/11
طراحی حسگرهای فلورسانسی جدید جهت اندازه گیری کوئرستین بر پایه نانومواد کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/11
حذف اسید های چرب آزاد از روغن های خوراکی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
طراحی حسگرهای الکتروشیمیایی جدید بر پایه سیکلودکسترین ها برای اندازه گیری انتخابی برخی ترکیبات دارویی و آرسنیک دکتری دانلود 1400/10/27
مژده احمدی حذف و پیش تغلیظ یون های Pb2+، Cd2+ و Cu2+از نمونه های آب با استفاده از نانوذره نیکل-روی-فریت کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/08
مظاهر احمدی ارائه روشهای نوین جهت حذف آلاینده های آلی و آنالیز ترکیبات کایرال و پیش تغلیظ این ترکیبات در فرم خالص یا راسمیک با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده دکتری دانلود 1396/02/20
ساناز یادکاری طراحی حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری یون های فلزات سنگین Hg(II)، Cu(II) و Pb(II) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
علی یاراحمدی ساخت الکترودهای نانوفیبر اصلاح شده به روش الکتروریسی برای اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی سونیتینیب، نوسکاپین و متوکلوپرامید کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
لیلا ارشدی ساخت حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 برای اندازه گیری سلنیم (IV) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سپیده اسدی توسعه یک جاذب فاز جامد مغناطیسی انانتیو گزین اصلاح شده با کیتوسان برای تعیین اضافی انانتیومری و استفاده از آن جهت دارو رسانی هدفمند کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
زهرا اسماعیلی اندازه گیری الکتروشیمیایی ملامین در شیر توسط الکترود اصلاح شده با فیلم های پلیمری نانوساختار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
سمیرا اقاجانی حذف برخی از آلاینده ها از نمونه های آبی با استفاده از نانو کامپوزیت نیکل – روی - فریت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
سهیلا اکبری اسراری سنتز یک نانو حامل بر پایه چیتوسان برای دارو رسانی هدفمند کورکومین به سلول های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/07
رضا امیریان بررسی عملکرد نانوذرات نیکل روی فریت و بیسموت فریت منگنز سنتز شده به روش سل ژل و نانوکامپوزیت آنها به عنوان جاذب به منظور حذف رنگ ها از محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/25
نیلوفر امین طراحی، ساخت و کاربرد حسگرها و زیست حسگرهای نانوسوئیچ و حسگرهای ترکیبی فلورسانسی بر پایه نانو مواد کربنی و نانو خوشه های طلا دکتری دانلود 1398/07/30
زهرا آموزگار طراحی حسگرهای فلورسان کننده مبتنی بر نقاط کوانتومی برای اندازه گیری حساس و انتخابی برخی گونه های شیمیایی نظیر سلنایت، پریدات و گلوتاتیون دکتری دانلود 1398/10/24
حبیب اله باقری کاربرد الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد جهت بررسی رفتار الکتروشیمیایی فیتوهم آگلوتینین و مطالعه ی برهمکنش آلبومین و هموگلوبین با برخی یونها و داروها با روشهای اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلوریمتری دکتری دانلود 1393/08/28
الناز باول حذف و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین با استفاده از نانوفیبرهای اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/30
آتوسا بحیرایی کاربرد نانو مواد کربنی، طلا و اکسیدهای آهن به منظور حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی ترکیبات گوگرد دار معدنی و آلی و داروی دیکلوفناک توسط روش های الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری دکتری دانلود 1397/03/28
داود بیگدلی فام نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده برای حذف و اندازه گیری برخی فلزات سنگین و ترکیبات آلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
معصومه پیرداده بیرانوند توسعه روش های میکرواستخراج و استخراج فاز جامد برای پیش تغلیظ و اندازه گیری بیس فنول آ و برخی ترکیبات دارویی به وسیله نانو مواد آهن و نقره با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکوپی و پراکندگی نور دکتری دانلود 1398/08/22
محمد ترک جوکاری کاربرد روش های ریز استخراج فاز مایع به کمک جریان ورتکس اجباری و ریزاستخراج فاز جامد به کمک نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای اندازه گیری ترکیبات دارویی و BTEX کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهسا جودکی تولید الکتروشیمیایی کینون ها و کینون ایمین ها و مطالعه این ترکیبات به عنوان پذیرنده های مایکل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سیده زهرا حسینی ترکیب دو روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و رسوب دهی ضد حلالی برای ارائه یک روش جدید استخراج کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/09
اسماعیل حق شناس طراحی و ساخت الکترودهای مغناطیسی و الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد گوناگون به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری جداگانه و هم زمان ترکیبات دارویی و بیولوژیکی دکتری دانلود 1395/10/15
نیلوفر خدابخش حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری جیوه (II)از محلول آبی با استفاده از نانولوله ی کربنی مغناطیسی اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
فاطمه خلوصی طراحی وساخت حسگر و زیست حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با استفاده از نانو فیبرهای کیتوسان به روش الکتروریسی برای اندازه گیری هیدروژن پراکسید و آرسنیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/20
حسین خوشسفر به کارگیری نانو ذرات اصلاح شده در اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی گونه های مهم در نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی دکتری دانلود 1393/03/24
سید مصیب دریانورد کاربرد روشهای ریزاستخراج مایع- مایع و ریزاستخراج فاز جامد جهت اندازه گیری نمونه های زیست محیطی و دارویی با استفاده از تکنیک های کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری دکتری دانلود 1392/07/03
خدیجه دین محمدی اصل اندازه گیری برخی داروهای مخدر با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/20
برهان زادپور حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با استفاده از نانوذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید کارشناسی ارشد 1392/07/06
بهاره زادپور حذف پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از داروهای بتا-لاکتام با استفاده از نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد 1392/12/18
وحید زاهدی فرد اندازه گیری برخی از داروهای حاوی گروه های آمینی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
نعیمه زهره وند پوشش دهی الکترو شیمیایی پلیمرهای رسانا نانو ساختار برروی الکترودهای شفاف و بررسی رفتار الکتروکرومیک آن ها و کاربرد آن ها در ساخت حسگر کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
شادیه سیاری سنتز نانوکامپوزیت (NiZnFe2O4) و بررسی کارایی آن در حذف رنگ های آلی از محیط های آبی و تهیه حسگرهای اصلاح شده الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/06/31
مرتضی سلطانی شهریور ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی بر پایه نانو سیایکای اصلاح شده برای اندازه گیری همزمان فلزهای سنگین کارشناسی ارشد 1392/11/17
فرزانه سلطانی فعله گری سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات جهت ساخت الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده برای اندازه گیری برخی گونه های بیولوژیکی و دارویی دکتری دانلود 1393/03/24
محمد سلیمانی اندازه گیری و مطالعات سیستم های دارویی در محیطهای بیولوژیکی به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی و الکتروشیمیایی و با استفاده از روشهای کمومتریکس دکتری دانلود 1394/07/11
علی شیرزادمهر طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نوین با عملکرد بالا بر پایه الکترود های خمیر کربن اصلاح شده با نانومواد و بازشیف های متعدد جهت شناسایی و اندازه گیری برخی از آلاینده های زیست محیطی دکتری دانلود 1393/08/28
زینب شکوهیان جداسازی تیوسولفات، سولفید، تیواوره و تیوفن، توسط نانوذره مغناطیسی Fe3O4 /Ag از محلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
حسین رضا صالحی مشاور کاربرد نانوذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با سولفید جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین در نمونه های آب و پساب کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
زهرا طاهری پیش تغلیظ و اندازه‏گیری یون های آلومینیوم و بریلیوم با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب یونی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
زهره طاهری مسلک استخراج فاز جامد ابا نانو ذرات اصلاح شده برای اندازه گیری برخی مایکو توکسینها و ترکیبات دارویی دکتری دانلود 1393/07/08
محسن طهماسبی مرادی اندازه گیری داروهای سانیتینیب و نیلوتینیب با استفاده از نقاط کوانتومی سولفید روی و نانومکعب های نقره با روش های اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
سکینه علیزاده سنتز وکاربرد برخی نانوذرات فلزی و نانوساختارها در اندازه گیری داروها با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی دکتری دانلود 1395/10/28
فروزان فریادرس کاربرد نانوکامپوزیت Ag@ γ-Fe2O3 جهت حذف آلاینده های گوگرد و یون کادمیوم از نمونه های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فریبا فضل استخراج فاز جامد کدئین با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب مولکولی و بررسی خواص پراکندگی نور برخی دارو های مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
شیوا فلاح کاربرداستخراج فازجامد به کمک نانوذرات مغناطیسی جهت اندازه گیری اسپکتوفتومتری ارسنیک بااستفاده ازمعرف متیل وایولت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
حجت قاسمی سنتز نانوکامپوزیت های گرافن و نانولوله های کربنی چند لایه و استفاده از آن در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری داروهای ترازوسین و کپسیتابین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
مریم قدیری اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین بااستفاده ازنقاط کوانتومی اصلاح شده بالیگاندهای آلی ومعدنی درنمونه های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
راضیه کرمی کچویی طراحی و ساخت حسگر ا لکتروشیمیایی خمیر کربن اصلاح شده بانانوکامپوزیت Fe3O4@Ag و الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات Ag جهت اندازه گیری ترکیبات آلی ومعدنی گوگرد دار کارشناسی ارشد 1396/07/12
فاطمه کفراشی پطراحی حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو ذرات و اصلاحگرهای مختلف برای تشخیص و اندازه گیری پروتئین اکتیواز، انانتیومرهای داروی ناپروکسن و آمینو اسید کایرال فنیل گلایسین دکتری دانلود 1396/11/25
فاطمه گمار ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری داروهای داپسون و اکسی کدون، و پیش تغلیظ برخی اپیودها با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده قبل از اندازه گیری با روش HPLC دکتری دانلود 1396/11/25
مریم مالمیر طراحی و ساخت سنسور های جدید برای تعیین هیپوکلریت و ملامین در نمونه های مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
شفیق مرتضی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با تیواوره جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری یون کادمیوم (II) از نمونه های آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سمیه ملکی کاربرد کوانتوم دات های اصلاح شده، نانو ذرات مغناطیسی سنتزی و کربنی به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی دکتری دانلود 1397/04/03
سیما منظمی ثابت حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت AC @ Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و حذف سولفید از نمونه های آبی وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
شهریار مهدوی حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و کاهش آبشویی و زیست فراهمی آنها از خاک با استفاده از نانوذرات سنتزی دکتری 1392/07/09
زهرا نظری کاربرد پلیمر های قالب مولکولی و یونی جدید بر روی پایه هایی از نانو لوله های کربنی چند دیواره برای جدا سازی و اندازه گیری اسپکتروفتومتری برخی از آلاینده های مواد غذایی دکتری 1397/07/10
پگاه هاشمی ساخت حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت-های بر مبنای طلا و مواد کربنی برای اندازه گیری داروی امپیرا، سم بوتولونیوم و سلول های سرطان لنف دکتری دانلود 1397/04/04
رضا هریانی سنتز نانوذرات تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی شده برای جذب رنگها از نمونه های اب و اندازه گیری داروی و نلافاکسین به کمک ذرات اصلاح شده با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی و اسپکتروسکپی کارشناسی ارشد 1392/12/17
احسان ونایی حذف و پیش تغلیظ بیس فنول آ و یون سیانید با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده و پوشش داده شده با پلیمرهای قالب مولکولی قبل از اندازه گیری به روش اسپکتروفلوریمتری و اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
شیمی تجزیه 1 1911013 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 1914011 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 1914011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00)
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
شیمی تجزیه زیستی 1911287 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
شیمی تجزیه زیستی 1911287 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 1914008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2