اعضای هیات علمی

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر نور و ناخالصی های حلال بر سنتز پلی اُلی نانومکعب های نقره به عنوان الگو برای تهیه نانوقفس های طلا و بررسی امکان کاربرد آنها به عنوان حسگرهای شیمیایی جدید دکتری دانلود 1401/10/13
حذف اسید های چرب آزاد از روغن های خوراکی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان دکتری دانلود 1400/07/20
طراحی و ساخت یک حسگر بر پایه تلفن هوشمند برای اندازه گیری رنگ سنجی گلوتاتیون با استفاده از نانوذرات نقره اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/10
بهبود رفتار الکتروکرومیک فیلم پلی آنیلینِ رسانایِ نانو ساختار با استفاده از چارچوب آلی کوالانسی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
طراحی حسگر ایمپدیمتری بر پایه ی نانوذرات فلزی جهت اندازه گیری داروی ضدسرطان مسنا کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/12
ساخت یک حسگر نوری بر پایه‏ی چارچوب‏های آلی کوالانسی بر پایه‏ی ملامین برای تشخیص برخی ترکیبات آروماتیک سمی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/18
رهایش کنترل شده ی انسولین بر پایه ی نانوذرات پلیمری توسط تحریک الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/13
اندازه گیری الکتروشیمیایی سیانوریک اسید در شیر توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی پارا آمینو فنول کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/16
طراحی و ساخت یک حسگر بر پایه تلفن هوشمند برای اندازه گیری رنگ سنجی گلوتاتیون بااستفاده از نانوذرات نقره اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/10
طراحی حسگرهای الکتروشیمیایی جدید بر پایه سیکلودکسترین ها برای اندازه گیری انتخابی برخی ترکیبات دارویی و آرسنیک دکتری دانلود 1400/10/27
ارائه یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری کلر فعال و هیپوکلریت در شیر بر مبنای رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با چارچوب کووالانسی آلی شبکه های شیف بازSNW)) و پلی پاراآمینوفنول به منظور اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین و داروی سوماتریپتان دکتری دانلود 1401/06/27
سنتز یک هیدروژل پاسخگو به دما برای رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان باملت کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
طراحی حسگرهای فلورسانسی جدید جهت اندازه گیری کوئرستین بر پایه نانومواد کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/11
رویکردی جدید در انتخاب کاندیدا های دارویی ضد سرطان مبتنی بر روشهای کمومتریکس از قبیل آنالیزهایQSPR/QSAR دکتری دانلود 1400/07/17
سنتز و به کارگیری نانو مواد آهن و نقره در حذف و اندازه گیری آلاینده های آلی و معدنی از نمونه های آب و پساب دکتری دانلود 1394/07/11
توسعه یک روش برای اندازه گیری در محل تری نیتروتولوئن (TNT) بر پایه رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
سمیه ابراهیمی طراحی حسگرهای الکتروشیمیایی جدید بر پایه سیکلودکسترین ها برای اندازه گیری انتخابی برخی ترکیبات دارویی و آرسنیک دکتری دانلود 1400/10/27
آتنا جنتی حذف اسید های چرب آزاد از روغن های خوراکی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
سروش خاموشیان رهایش کنترل شده ی انسولین بر پایه ی نانوذرات پلیمری توسط تحریک الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/13
علی رضایی طراحی حسگرهای فلورسانسی جدید جهت اندازه گیری کوئرستین بر پایه نانومواد کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/11
ناهید رضوانی جلال سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان دکتری دانلود 1400/07/20
فریدون صادقی رویکردی جدید در انتخاب کاندیدا های دارویی ضد سرطان مبتنی بر روشهای کمومتریکس از قبیل آنالیزهایQSPR/QSAR دکتری دانلود 1400/07/17
رسول قیطران تأثیر نور و ناخالصی های حلال بر سنتز پلی اُلی نانومکعب های نقره به عنوان الگو برای تهیه نانوقفس های طلا و بررسی امکان کاربرد آنها به عنوان حسگرهای شیمیایی جدید دکتری دانلود 1401/10/13
مبینا مرادی بهبود رفتار الکتروکرومیک فیلم پلی آنیلینِ رسانایِ نانو ساختار با استفاده از چارچوب آلی کوالانسی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
زهرا نوری الاصل طراحی و ساخت یک حسگر بر پایه تلفن هوشمند برای اندازه گیری رنگ سنجی گلوتاتیون با استفاده از نانوذرات نقره اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/10
سمانه هاشمی اندازه گیری الکتروشیمیایی سیانوریک اسید در شیر توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی پارا آمینو فنول کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/16
مژده احمدی حذف و پیش تغلیظ یون های Pb2+، Cd2+ و Cu2+از نمونه های آب با استفاده از نانوذره نیکل-روی-فریت کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/08
مظاهر احمدی ارائه روشهای نوین جهت حذف آلاینده های آلی و آنالیز ترکیبات کایرال و پیش تغلیظ این ترکیبات در فرم خالص یا راسمیک با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده دکتری دانلود 1396/02/20
ساناز یادکاری طراحی حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری یون های فلزات سنگین Hg(II)، Cu(II) و Pb(II) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
علی یاراحمدی ساخت الکترودهای نانوفیبر اصلاح شده به روش الکتروریسی برای اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی سونیتینیب، نوسکاپین و متوکلوپرامید کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
لیلا ارشدی ساخت حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 برای اندازه گیری سلنیم (IV) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سپیده اسدی توسعه یک جاذب فاز جامد مغناطیسی انانتیو گزین اصلاح شده با کیتوسان برای تعیین اضافی انانتیومری و استفاده از آن جهت دارو رسانی هدفمند کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
زهرا اسماعیلی اندازه گیری الکتروشیمیایی ملامین در شیر توسط الکترود اصلاح شده با فیلم های پلیمری نانوساختار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
سمیرا اقاجانی حذف برخی از آلاینده ها از نمونه های آبی با استفاده از نانو کامپوزیت نیکل – روی - فریت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
سهیلا اکبری اسراری سنتز یک نانو حامل بر پایه چیتوسان برای دارو رسانی هدفمند کورکومین به سلول های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/07
رضا امیریان بررسی عملکرد نانوذرات نیکل روی فریت و بیسموت فریت منگنز سنتز شده به روش سل ژل و نانوکامپوزیت آنها به عنوان جاذب به منظور حذف رنگ ها از محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/25
نیلوفر امین طراحی، ساخت و کاربرد حسگرها و زیست حسگرهای نانوسوئیچ و حسگرهای ترکیبی فلورسانسی بر پایه نانو مواد کربنی و نانو خوشه های طلا دکتری دانلود 1398/07/30
زهرا آموزگار طراحی حسگرهای فلورسان کننده مبتنی بر نقاط کوانتومی برای اندازه گیری حساس و انتخابی برخی گونه های شیمیایی نظیر سلنایت، پریدات و گلوتاتیون دکتری دانلود 1398/10/24
نرگس باستان ارائه یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری کلر فعال و هیپوکلریت در شیر بر مبنای رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
حبیب اله باقری کاربرد الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد جهت بررسی رفتار الکتروشیمیایی فیتوهم آگلوتینین و مطالعه ی برهمکنش آلبومین و هموگلوبین با برخی یونها و داروها با روشهای اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلوریمتری دکتری دانلود 1393/08/28
الناز باول حذف و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین با استفاده از نانوفیبرهای اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/30
آتوسا بحیرایی کاربرد نانو مواد کربنی، طلا و اکسیدهای آهن به منظور حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی ترکیبات گوگرد دار معدنی و آلی و داروی دیکلوفناک توسط روش های الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری دکتری دانلود 1397/03/28
داود بیگدلی فام نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده برای حذف و اندازه گیری برخی فلزات سنگین و ترکیبات آلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
معصومه پیرداده بیرانوند توسعه روش های میکرواستخراج و استخراج فاز جامد برای پیش تغلیظ و اندازه گیری بیس فنول آ و برخی ترکیبات دارویی به وسیله نانو مواد آهن و نقره با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکوپی و پراکندگی نور دکتری دانلود 1398/08/22
محمد ترک جوکاری کاربرد روش های ریز استخراج فاز مایع به کمک جریان ورتکس اجباری و ریزاستخراج فاز جامد به کمک نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای اندازه گیری ترکیبات دارویی و BTEX کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمدرضا جلالی سروستانی ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با چارچوب کووالانسی آلی شبکه های شیف بازSNW)) و پلی پاراآمینوفنول به منظور اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین و داروی سوماتریپتان دکتری دانلود 1401/06/27
مهسا جودکی تولید الکتروشیمیایی کینون ها و کینون ایمین ها و مطالعه این ترکیبات به عنوان پذیرنده های مایکل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سیده زهرا حسینی ترکیب دو روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و رسوب دهی ضد حلالی برای ارائه یک روش جدید استخراج کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/09
اسماعیل حق شناس طراحی و ساخت الکترودهای مغناطیسی و الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد گوناگون به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری جداگانه و هم زمان ترکیبات دارویی و بیولوژیکی دکتری دانلود 1395/10/15
نیلوفر خدابخش حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری جیوه (II)از محلول آبی با استفاده از نانولوله ی کربنی مغناطیسی اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
فاطمه خلوصی طراحی وساخت حسگر و زیست حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با استفاده از نانو فیبرهای کیتوسان به روش الکتروریسی برای اندازه گیری هیدروژن پراکسید و آرسنیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/20
حسین خوشسفر به کارگیری نانو ذرات اصلاح شده در اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی گونه های مهم در نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی دکتری دانلود 1393/03/24
سید مصیب دریانورد کاربرد روشهای ریزاستخراج مایع- مایع و ریزاستخراج فاز جامد جهت اندازه گیری نمونه های زیست محیطی و دارویی با استفاده از تکنیک های کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری دکتری دانلود 1392/07/03
خدیجه دین محمدی اصل اندازه گیری برخی داروهای مخدر با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/20
برهان زادپور حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با استفاده از نانوذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید کارشناسی ارشد 1392/07/06
بهاره زادپور حذف پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از داروهای بتا-لاکتام با استفاده از نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد 1392/12/18
وحید زاهدی فرد اندازه گیری برخی از داروهای حاوی گروه های آمینی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
نعیمه زهره وند پوشش دهی الکترو شیمیایی پلیمرهای رسانا نانو ساختار برروی الکترودهای شفاف و بررسی رفتار الکتروکرومیک آن ها و کاربرد آن ها در ساخت حسگر کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
شادیه سیاری سنتز نانوکامپوزیت (NiZnFe2O4) و بررسی کارایی آن در حذف رنگ های آلی از محیط های آبی و تهیه حسگرهای اصلاح شده الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/06/31
مرتضی سلطانی شهریور ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی بر پایه نانو سیایکای اصلاح شده برای اندازه گیری همزمان فلزهای سنگین کارشناسی ارشد 1392/11/17
فرزانه سلطانی فعله گری سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات جهت ساخت الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده برای اندازه گیری برخی گونه های بیولوژیکی و دارویی دکتری دانلود 1393/03/24
محمد سلیمانی اندازه گیری و مطالعات سیستم های دارویی در محیطهای بیولوژیکی به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی و الکتروشیمیایی و با استفاده از روشهای کمومتریکس دکتری دانلود 1394/07/11
علی شیرزادمهر طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نوین با عملکرد بالا بر پایه الکترود های خمیر کربن اصلاح شده با نانومواد و بازشیف های متعدد جهت شناسایی و اندازه گیری برخی از آلاینده های زیست محیطی دکتری دانلود 1393/08/28
زینب شکوهیان جداسازی تیوسولفات، سولفید، تیواوره و تیوفن، توسط نانوذره مغناطیسی Fe3O4 /Ag از محلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
حسین رضا صالحی مشاور کاربرد نانوذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با سولفید جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین در نمونه های آب و پساب کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
زهرا طاهری پیش تغلیظ و اندازه‏گیری یون های آلومینیوم و بریلیوم با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب یونی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
زهره طاهری مسلک استخراج فاز جامد ابا نانو ذرات اصلاح شده برای اندازه گیری برخی مایکو توکسینها و ترکیبات دارویی دکتری دانلود 1393/07/08
محسن طهماسبی مرادی اندازه گیری داروهای سانیتینیب و نیلوتینیب با استفاده از نقاط کوانتومی سولفید روی و نانومکعب های نقره با روش های اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
سکینه علیزاده سنتز وکاربرد برخی نانوذرات فلزی و نانوساختارها در اندازه گیری داروها با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی دکتری دانلود 1395/10/28
فروزان فریادرس کاربرد نانوکامپوزیت Ag@ γ-Fe2O3 جهت حذف آلاینده های گوگرد و یون کادمیوم از نمونه های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فریبا فضل استخراج فاز جامد کدئین با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب مولکولی و بررسی خواص پراکندگی نور برخی دارو های مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
شیوا فلاح کاربرداستخراج فازجامد به کمک نانوذرات مغناطیسی جهت اندازه گیری اسپکتوفتومتری ارسنیک بااستفاده ازمعرف متیل وایولت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
حجت قاسمی سنتز نانوکامپوزیت های گرافن و نانولوله های کربنی چند لایه و استفاده از آن در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری داروهای ترازوسین و کپسیتابین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
فاطمه قبادی سرشت توسعه یک روش برای اندازه گیری در محل تری نیتروتولوئن (TNT) بر پایه رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
مریم قدیری اندازه گیری برخی یون های فلزات سنگین بااستفاده ازنقاط کوانتومی اصلاح شده بالیگاندهای آلی ومعدنی درنمونه های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
راضیه کرمی کچویی طراحی و ساخت حسگر ا لکتروشیمیایی خمیر کربن اصلاح شده بانانوکامپوزیت Fe3O4@Ag و الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات Ag جهت اندازه گیری ترکیبات آلی ومعدنی گوگرد دار کارشناسی ارشد 1396/07/12
فاطمه کفراشی پطراحی حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو ذرات و اصلاحگرهای مختلف برای تشخیص و اندازه گیری پروتئین اکتیواز، انانتیومرهای داروی ناپروکسن و آمینو اسید کایرال فنیل گلایسین دکتری دانلود 1396/11/25
فاطمه گمار ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری داروهای داپسون و اکسی کدون، و پیش تغلیظ برخی اپیودها با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده قبل از اندازه گیری با روش HPLC دکتری دانلود 1396/11/25
مریم مالمیر طراحی و ساخت سنسور های جدید برای تعیین هیپوکلریت و ملامین در نمونه های مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
شفیق مرتضی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با تیواوره جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه گیری یون کادمیوم (II) از نمونه های آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سمیه ملکی کاربرد کوانتوم دات های اصلاح شده، نانو ذرات مغناطیسی سنتزی و کربنی به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی دکتری دانلود 1397/04/03
سیما منظمی ثابت حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت AC @ Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و حذف سولفید از نمونه های آبی وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
شهریار مهدوی حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و کاهش آبشویی و زیست فراهمی آنها از خاک با استفاده از نانوذرات سنتزی دکتری 1392/07/09
مریم مهربان طراحی حسگر ایمپدیمتری بر پایه ی نانوذرات فلزی جهت اندازه گیری داروی ضدسرطان مسنا کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/12
زهرا نظری کاربرد پلیمر های قالب مولکولی و یونی جدید بر روی پایه هایی از نانو لوله های کربنی چند دیواره برای جدا سازی و اندازه گیری اسپکتروفتومتری برخی از آلاینده های مواد غذایی دکتری 1397/07/10
زهرا نیک مهر سنتز یک هیدروژل پاسخگو به دما برای رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان باملت کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
پگاه هاشمی ساخت حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوکامپوزیت-های بر مبنای طلا و مواد کربنی برای اندازه گیری داروی امپیرا، سم بوتولونیوم و سلول های سرطان لنف دکتری دانلود 1397/04/04
رضا هریانی سنتز نانوذرات تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی شده برای جذب رنگها از نمونه های اب و اندازه گیری داروی و نلافاکسین به کمک ذرات اصلاح شده با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی و اسپکتروسکپی کارشناسی ارشد 1392/12/17
احسان ونایی حذف و پیش تغلیظ بیس فنول آ و یون سیانید با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده و پوشش داده شده با پلیمرهای قالب مولکولی قبل از اندازه گیری به روش اسپکتروفلوریمتری و اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی تجزیه 1 1911013 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 1914011 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 1914011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیمی تجزیه زیستی 1911287 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2