دانشجویان دکتری گروه آموزشی مهندسی مکانیک

 

ردیف نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی استاد راهنما
1 علی احمدی جبلی 3931 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) فرامرز فرشته صنیعی
2 شاهمرادی محسن ۳۹۴۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) عباس فدائی
3 م رحمانی دانش ۳۹۴۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) فرامرز فرشته صنیعی
4 امینی احمد ۳۹۵۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) علی علوی نیا
5 خدایاری محمدسجاد ۳۹۵۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) رحمن سیفی
6 کرباسیان ارش ۳۹۵۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (مکانیک جامدات) امیرحسین محمودی
7 رضویان سیدحسین ۳۹۵۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک،ارتعاشات،کنترل) علیرضا شوشتری
8 غفاری مجتبی ۳۹۵۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک،ارتعاشات،کنترل) مهدی کریمی
9 احمدی مینا ۳۹۶۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات امیرحسین محمودی
10 حیدرپورصارمی عذرا ۳۹۶۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات غلامحسین مجذوبی
11 خلوصی فرشید ۳۹۶۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات علی علوی نیا
12 قره داغی الناز ۳۹۶۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات فرامرز فرشته صنیعی
13 خسروی محسن ۳۹۶۲ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی حبیب الله سایه وند
14 کشاورزیان بهنام ۳۹۶۲ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی حبیب الله سایه وند
15 اویسی سرابی علی ۳۹۶۲ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات علیرضا شوشتری
16 جعفری کلکان سامان ۳۹۶۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات علی علوی نیا
17 سپهری بهمن ۳۹۶۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات علیرضا شوشتری
18 حسن زهرایی راضیه ۳۹۶۲ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی حبیب الله سایه وند
19 خواجه ئیان اوا ۳۹۷۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات امیرحسین محمودی
20 شیرافکن علی ۳۹۷۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات غلامحسین مجذوبی
21 زرینی داود ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی فرامرز فرشته صنیعی
22 سلوکی محمد ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی علی علوی نیا
23 طهماسبی رضا ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی فرامرز فرشته صنیعی
24 ندری اورزمان حمیدرضا ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی عباس پاک
25 شهبازیان مسعود ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محمد سعید عقیقی
26 همتی علی ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات علیرضا شوشتری
27 پرهیخته میثم ۳۹۸۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات مهدی کریمی
28 امیری احسان ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی غلامحسین مجذوبی
29 خیرخواه مصطفی ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی علی علوی نیا
30 سعدوندی رضا ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی هاشم مظاهری
31 شمس وندی رامین ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی عباس پاک
32 مرادحاصلی حسین ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی هاشم مظاهری
33 مظفری حامد ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی رحمن سیفی
34 امیری ابراهیم ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محمد سعید عقیقی
35 فراهانی یاسر ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محسن گودرزی
36 رضائی فر محمدحسین ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی عباس پاک - مهدی شعبان
37 گنجی وحید ۳۹۹۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی هاشم مظاهری
38 احمدی عاطفه ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی علیرضا شوشتری
39 بیگی مصطفی ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی رحمن سیفی
40 سراج ساره ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی علیرضا شوشتری
41 صارمی نازنین ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی فرامرز فرشته صنیعی
42 عارف رامین ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی مهدی شعبان
43 نائینی عادل ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی هاشم مظاهری
44 عینی عباس ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محسن گودرزی
45 التمیمی ریام ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات عباس پاک
46 الکسوب بشار ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی هاشم مظاهری - مهدی شعبان
47 جمشیدی مهدی ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی علی علوی نیا
48 ویژه ای فرناد ۴۰۰۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محمد سعید عقیقی
49 محسنی محمد ۴۰۱۱ مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی غلامحسین مجذوبی
50 اسفندیاری مجید ۴۰۱۱ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی محسن گودرزی
51 امیری فر رضا 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
52 بیگی محمدی بابک 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
53 تهامی مهیار 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
54 دلارام افشین 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
55 ره کوی سید مجید 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
56 ریحانی علیرضا 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
57 فرجی محمد امین 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
58 بنی اردلان محمد امین 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  
59 گل پسندی حق امیراله 4021 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی