زمینه‌های تحقیقاتی گروه مکانیک

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک به تفکیک اساتید

صفحه در حال تکمیل شدن می باشد

دکتر  فضل اله اسکندری منجیلی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی‌ مکانیک - تبدیل‌ انرژی

محل اخذ مدرک تحصیلی: روسیه سال 1376

مرتبه علمی:  استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

نیروگاه

ترمودینامیک

 

 

دکتر امین ایمانی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران 1397

مرتبه علمی:  استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مکاترونیک

رباتیک

کنترل

دینامیک پرواز

 


دکتر عباس پاک  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مکانیک – ساخت و تولید

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1387

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

روش‌های نوین ساخت و تولید

روشهای ماشین‌کاری و براده برداری دقیق

سیستم‌های اندازه‌گیری پیشرفته

طراحی ماشین‌ابزار و ماشین‌های کنترل عددی

 

 

دکتر رحمان سیفی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی:  ایران سال 1382

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مکانیک شکست

اجزاء محدود

تنش پسماند

مواد مرکب

 

دکتر  مهدی شعبان  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1393

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

طراحی کاربردی

جامدات

مواد هدفمند

نانو

کامپوزیت

 

دکتر  علیرضا  شوشتری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1385

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

ارتعاشات غیر خطی

ارتعاشات سیستمهای ممتد

 


دکتر فرامرز فرشته صنیعی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل اخذ مدرک تحصیلی: انگلستان سال 1376

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

شکل دهی فلزات

مواد مرکب

خواص مکانیکی مواد

 

 

دکتر محمدسعید عقیقی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک سیالات

محل اخذ مدرک تحصیلی: فرانسه سال 1393

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

انتقال حرارت سیالات غیرنیوتنی

المان محدود

 

 


دکتر علی علوی نیا (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی‌ مکانیک - ط‌راحی‌ کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1381

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مکانیک ضربه

انفجار

تحلیل تنش

 

 

دکتر مهدی کریمی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مکانیک -ارتعاشات

محل اخذ مدرک تحصیلی:  استرالیا سال 1385

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

پایش وضعیت ارتعاشات

کنترل اتوماتیک


 

دکتر  محسن گودرزی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی‌ مکانیک - تبدیل‌ انرژی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1382

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

جریان با سطح آزاد

سیالات محاسباتی مکانیک سیالات

 

دکتر غلامحسین مجذوبی  (صفحه شخصی) 

رشته تحصیلی: مهندسی‌مکانیک

محل اخذ مدرک تحصیلی: انگلستان‌ ، سال 1368

مرتبه علمی: استاد ممتاز

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه :

خستگی

رفتار مواد

اجزاء محدود

تنش پسماند

 

 

دکتر امیرحسین محمودی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات

محل اخذ مدرک تحصیلی: انگلستان سال 1387

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

اندازه‌گیری تنش پسماند

شکست اجزاء محدود

یکپارچگی سازه‌ای

 

دکتر هاشم مظاهری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1394

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مواد هوشمند

مکانیک محیط های پیوسته

تغییرشکل

 

دکتر  داود نادری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1378

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

دینامیک

ارتعاشات

رباتیک
 

 

دکتر امیره نوربخش (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

محل اخذ مدرک تحصیلی: ایران سال 1388

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مکانیک سیالات

ترمودینامیک