دکتر محمدمهدی شهبازی
معاون مدیر امور پژوهشی

مرتبه علمی : استادیار

 

تحصیلات : دکتری تخصصی برق

 

ایمیل: m.shahbazi@basu.ac.ir

 

تلفن: 31407002-081

صفحه شخصی