محمدجواد یدالهی فر
رئیس مرکز نشر 
تلفن مستقیم: 31401450
تلفن داخلی: 1450