معرفی

دکتر آرش قربانی چقامارانی
معاونت پژوهش و فناوری

تحصیلات:  دکترای تخصصی
   مرتبه علمی:  استاد شیمی
   ایمیل: a.ghorbani@yahoo.com

   وب سایت: https://research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1029789
   تلفن:  31405555-081
   تلفن داخلی:  5555-1402-1403
   آدرس:  همدان – خیابان شهید فهمیده –

   دانشگاه بوعلی سینا دفتر معاونت پژوهش و فناوری

صفحه شخصی