دکتر محمدمهدی شهبازی
رئیس دفتر ارتباط با صنعت
مرتبه علمی: استادیار 

تحصیلات: دکتری تخصصی برق
 
تلفن: 31407002-081
 
تلفن داخلی: 7002
 
آدرس: همدان - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی- دفتر ارتباط با صنعت
صفحه شخصی