دانشجویان دکتری گروه مهندسی کامپیوتر

 

ردیف نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی استاد راهنما
1 نیک زر مجید ۳۹۶۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی حسن ختن لو - میرحسین دزفولیان
2 عبید آل عبید عبدالحمید ۳۹۶۲ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی حسن ختن لو
3 پیرحیاتی ازاده ۳۹۸۱ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار محمد نصیری
4 سهرابی سکینه ۳۹۸۱ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار محمد نصیری
5 زنگنه الهام ۳۹۸۱ مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز محرم منصوری زاده
6 علی قارداش الهام ۳۹۸۱ مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز حسن ختن لو
7 یزدی رضا ۳۹۸۱ مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز حسن ختن لو
8 توسلیان فاضله ۳۹۹۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی مهدی عباسی
9 جمشیدی امید ۳۹۹۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی مهدی عباسی
10 عبدالستار نجود ۳۹۹۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی حسن ختن لو - حاتم عبدلی
11 بیدی محدثه ۴۰۰۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی محرم منصوری زاده
12 نظری امین ۴۰۰۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی محرم منصوری زاده
13 سوخت سرایی رضا ۴۰۰۱ مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم مهدی سخایی نیا
14 اقاحسینی حسین ۴۰۱۱ مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم مهدی سخایی نیا
15 عباسی راحله ۴۰۱۱ مهندسی کامپیوتر-معماری مهدی عباسی
16 آقائی زهرا 4021 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی حسن ختن لو
17 دالوند زهرا 4021 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی مرتضی حیدری مظفر
18 رستگار همایون 4021 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی حسن ختن لو
19 کردآبادی مجتبی 4021 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی حسن ختن لو - محرم منصوری زاده
20 سیدی سعید 4021 مهندسی کامپیوتر-معماری حاتم عبدلی
21 افشاری سعید 4021 مهندسی کامپیوتر رضا محمدی
22 قدسی شهاب 4021 مهندسی کامپیوتر رضا محمدی
23 اللاحجی انور 4021 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار و الگوریتم مهدی سخایی نیا