دانشجویان دکتری گروه مهنسی صنایع

 

 

ردیف نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی استاد راهنما
۱ اخوان زینب ۳۹۲۲ مهندسی صنایع امیرسامان خیرخواه
2 ولائی محمدرضا ۳۹۵۲ مهندسی صنایع وحید خداکرمی
3 پرچمی افرا علی ۳۹۶۱ مهندسی صنایع امیرسامان خیرخواه
4 نیازی شش نرمی مهرداد ۳۹۶۱ مهندسی صنایع جواد بهنامیان
5 فرحبخش امین ۳۹۷۱ مهندسی صنایع امیرسامان خیرخواه
6 معصومی ملیحه ۳۹۷۱ مهندسی صنایع امیرسامان خیرخواه
7 علی محمدی مهدی ۳۹۸۱ مهندسی صنایع جواد بهنامیان
8 احرام باف شوشتر اذر ۳۹۹۱ مهندسی صنایع پروانه سموئی
9 شیخی مهدیه ۴۰۰۱ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها حمیدرضا دزفولیان
10 کاظمی محمدجلال ۴۰۰۱ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها پروانه سموئی
11 پژوهنده ارش ۴۰۰۱ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها پروانه سموئی
12 لطفی احمد ۴۰۰۱ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها پروانه سموئی
13 قربانی عرفان ۴۰۱۱ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها جواد بهنامیان
14 فریدونی علی ۴۰۱۱ مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها امیرسامان خیرخواه
15 پارسانژاد ابوذر 4021 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها  
16 کیانی سمیرا 4021 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها  
17 کرد حمیرا 4021 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها