دانشجویان دکتری گروه مهندسی مواد

 

ردیف نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی استاد راهنما
1 یوسفی فاطمه ۳۹۸۱ مهندسی مواد و متالورژی حمید اصفهانی
2 علی بخشی حسین ۳۹۸۱ مهندسی مواد و متالورژی حمید اصفهانی
3 چهارمحالی راضیه ۳۹۹۱ مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح آرش فتاح الحسینی
4 سهامی نژاد محمد ۳۹۹۱ مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد محسن شیخی
5 سهرابی زاده محمدعلی ۳۹۹۱ مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد حسن علم خواه
6 عباس ارناوطی محمدحمید ۳۹۹۱ مهندسی مواد و متالورژی آرش فتاح الحسینی
7 علوان الطیاری مصطفی احمد ۳۹۹۱ مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح آرش فتاح الحسینی
8 جعفرزاده مبارکه مهدی ۴۰۰۱ مهندسی مواد و متالورژی حسن علم خواه
9 علی زاد سجاد ۴۰۰۱ مهندسی مواد و متالورژی آرش فتاح الحسینی
10 بهرامیان حامد ۴۰۱۱ مهندسی متالورژی و مواد آرش فتاح الحسینی
11 سرمدی عطیه السادات ۴۰۱۱ مهندسی متالورژی و مواد حمید اصفهانی
12 سنگری مطلق زهرا ۴۰۱۱ مهندسی متالورژی و مواد آرش فتاح الحسینی
13 ظاهری شجاع شیوا ۴۰۱۱ مهندسی متالورژی و مواد آرش فتاح الحسینی
14 فرشته صنیعی نفیسه ۴۰۱۱ مهندسی متالورژی و مواد حسن علم خواه
15 سلیمانی محسن 4021 مهندسی متالورژی و مواد علم خواه حسن
16 سلیمی هانیه 4021 مهندسی متالورژی و مواد فتاح الحسینی آرش
17 طاهر فاطمه 4021 مهندسی متالورژی و مواد حمید اصفهانی
18 نیکومنظری الهام 4021 مهندسی متالورژی و مواد فتاح الحسینی آرش
19 یاراحمدی علیرضا 4021 مهندسی متالورژی و مواد محسن شیخی
20 فردوسی عبدالحمید 4021 مهندسی متالورژی و مواد فتاح الحسینی آرش