سمینارها و پایان نامه ها

1402/12/20 ساعت 11:30

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین صراف - مهندسی مواد

16 بهمن

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستو فرزادپور - مهندسی مواد

۱۵ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۴

پایان نامه کارشناسی ارشد عرفان لطفی خجسته - رشته مواد

1401/12/15- ساعت 10صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد پگاه رشیدی - رشته مواد

2/12/1401 و 8:30 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد نگار باقریه - رشته مواد

۱۴۰۱/۱۱/۹ ساعت ۱۴

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اشتری میمند - رشته مواد

17 مهر 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد شقایق جادریان - رشته مواد

10/ 7 / 1401 ساعت 16 تا 18

پایان نامه کارشناسی ارشد سمیرا رضایی مقدمیان - رشته مواد

1401/06/02

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین قربانی - رشته مواد

یکشنبه 05/02/1400 ساعت 15:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مژگان هیربدجوان